Egenkontroll för företag

Miljöbalken säger att företagen (verksamhetsutövarna) själva ska kontrollera sin verksamhet så att människors hälsa och miljön påverkas så lite som möjligt.

Det generella kravet på egenkontroll enligt miljöbalken gäller alla verksamheter som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, så kallade miljöfarliga verksamheter. Företagets VD eller motsvarande är ansvarig om inte en ansvarsfördelning finns nedtecknad.

Egenkontrollen är ett verktyg för att kontrollera och följa upp sin verksamhet och dess påverkan på människors hälsa och miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att upptäcka och åtgärda fel på utrustning, felaktiga rutiner eller andra brister innan de orsakar olägenheter.

Exempel på dokument som ska finnas på verksamheten:

 • Situationsplan
 • VA-ritningar spillvatten/dagvatten
 • Teknisk beskrivning över reningsanläggningar t.ex. reningsverk för spillvatten, oljeavskiljare och luftfilter.

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ska följa de mer preciserade kraven i Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats., SFS 1998:901 (egenkontrollförordningen). Bland annat finns krav på skriftlig egenkontroll som underlättar arbetet och uppföljningen.

Skriv en lista med de viktigaste bestämmelserna (lagstiftning) som gäller för verksamheten, och även vilka beslut och andra krav verksamheten berörs av.

I ansvarsfördelningen ska alla arbetsuppgifter som gäller hälso- och miljöfrågor (ej arbetsmiljö) tydligt delas upp. Det ska exempelvis anges vem på företaget som är skyldig att ta fram och uppdatera kemikalieförteckningen eller kontrollera att sorteringen av avfallet sköts.

Den som utses som ansvarig måste ha kunskap om lagar och regler samt ha tid och möjlighet att göra det som krävs.

En riskbedömning innebär att riskerna med verksamheten fortlöpande bedöms, undersöks och dokumenteras för att minska de miljö- och hälsomässiga riskerna med verksamheten. Det gäller både risker vid normal drift och risker vid särskilda händelser (driftstörning, brand, elavbrott, kemikalieutsläpp).

Oavsett om ansvaret för kontrollen ligger på fastighetsägaren eller någon annan, så ska verksamhetsutövaren ha kunskap om riskerna.

Utifrån riskbedömningen ska man vidta åtgärder för att minska riskerna. Efter en driftsstörning/avvikelse bör riskbedömningen alltid ses över för att undersöka om några förändringar behöver genomföras.

Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att risker för människors hälsa och miljön förebyggs och åtgärdas. Utgå exempelvis från riskbedömningen. Till rutinerna ska det finnas journalblad eller annan journalföring som visar vilken rutin som har genomförts, när den genomfördes (datum) och vem som utförde den (ansvarig). Journalbladet är en verifiering att rutinen följts.

Exempel på områden:

 • Skötsel, underhåll och reparation
 • Instrument och reningsutrustningars funktion (t.ex. kalibrering)
 • Hantering och inköp av kemikalier
 • Att föra och uppdatera kemikalieförteckning
 • Hantering av avfall/farligt avfall
 • Transporter
 • Anmälan om driftstörning
 • Uppmärksamma avvikelser och brister
 • Åtgärda avvikelser och brister

Vad ska man tänka på när man skriver rutiner?

Rutiner ska vara skrivna så att vem som helst kan förstå vad som ska göras.

 • Syfte med detta arbete?/ Vad är rutinen till för?
 • Ansvarig person som ska se till att arbetet utförs.
 • En instruktion om hur arbetet konkret ska utföras. Hänvisning kan göras till en separat instruktion under ”Dokument” t.ex. i form av nummer eller rubrik så att man förstår vilket dokument det syftar till. Det ska även framgå hur arbetet ska journalföras, exempelvis genom hänvisning till journalblad under ”Dokument”.
 • När eller hur ofta arbetet ska genomföras.
 • Dokument som hör till rutinen, exempelvis separata instruktioner eller journalblad.
 • Vem som är ansvarig för uppdatering av rutinen.
 • Datum när rutinen senast ändrades.

En driftstörning/avvikelse är exempelvis utsläpp till mark, luft eller vatten, höga bullernivåer, överträdande av villkor eller försiktighetsmått, störning i processen, brand, elavbrott m.m.

Anmäl driftstörningar och andra avvikelser så snart som möjligt via e-tjänsten Anmälan om driftstörning eller avvikelse för miljöfarlig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kemikalieförteckning är en lista över företagets alla kemiska produkter som kontinuerligt uppdateras.

Förteckningen ska vara på ämnesnivå för att kunna användas till riskbedömning av kemikalieanvändningen och att följa miljöbalkens hänsynsregler: produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och kunskapskravet.

I förteckningen uppger man vilka ämnen de kemiska produkterna innehåller, hur stora mängder som används, hur de klassificeras och om de är farliga eller inte.

Det ska även finnas säkerhetsdatablad för samtliga farliga kemikalier.

För att ha kontroll på miljöpåverkan behöver verksamhetsutövaren veta hur mycket avfall som uppkommer i verksamheten. Det gör du genom att löpande journalföra uppkomst av avfall och årligen göra en sammanställning.

För farligt avfall gäller striktare regler. Bland annat så ska det journalföras skilt från annat avfall och även registreras i Naturvårdsverkets avfallsregister. Se vidare: Farligt avfall och Transport av farligt avfall

Om företaget producerar förpackningar ska detta anmälas till FTI -Förpacknings och tidningsinsamlingen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
13 december 2023