Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. En del avfall har egenskaper som gör att det kan vara farligt för människors hälsa eller för miljön. Farligt avfall kan till exempel vara frätande, cancerogena eller giftiga.

Senast uppdaterad:
30 april 2024