Transport av avfall och farligt avfall

Som privatperson får du själv transportera avfall och farligt avfall som uppkommit i ditt hushåll till sortergård. För större mängder och för verksamheter kan det behövas tillstånd från länsstyrelsen.

Farligt avfall ska transporteras till olika slutdestinationer för destruktion, deponering eller återvinning beroende på vilket avfall det är. Vid mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten, finns möjligheten att själv transportera det farliga avfallet. Se nedan om egen transport av farligt avfall. Sådana transporter kräver att du anmäler detta via Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Företagare, som inte själva har anmält transport av farligt avfall till länsstyrelsen, måste anlita en transportör med tillstånd att köra farligt avfall. För yrkesmässiga transporter av avfall och farligt krävs tillstånd enligt avfallsförordningen (2001:1063). Tillstånden söks hos länsstyrelsen.

Du som lämnar ifrån dig farligt avfall till en transportör är skyldig att kontrollera att både transportören och mottagaren har tillstånd.

Anmälningar och tillståndsansökningar gör du via särskilda blanketter på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egen transport av farligt avfall

Mindre mängder avfall som kommer från den egna verksamheten, det vill säga avfall från företagets anläggning eller fastighet får efter anmälan till länsstyrelsen transporteras i egen regi.

Den maximala mängden är:

 • 400 liter oljeavfall per år
 • 200 liter lösningsmedelsavfall per år
 • 200 liter färg- eller lackavfall per år
 • 300 stycken hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
 • 300 kilo använt köldmedium per transport
 • 300 kilo avfall av elektriska och elektroniska produkter per transport
 • sammanlagt 100 kilo övrigt avfall per år. Detta gäller inte farligt avfall som innehåller PCB, kvicksilver (med undantag för hela lysrör eller andra ljuskällor), cyanid eller kadmium.

Med tillstånd från länsstyrelsen kan du även få transportera

 • särskilt farliga avfall till exempel sådant som innehåller PCB, cyanid eller kadmium
 • transport av avfall i större än ovan angivna kvantiteter
 • transport av annans yrkesmässigt uppkomna farliga avfall.

Transportdokument

Ett transportdokument ska uppföras för varje transport av farligt avfall som sker med hjälp av anlitad transportör. Vid egentransport av farligt avfall behövs inget transportdokument upprättas. Avsändaren och mottagaren är tillsammans ansvariga för att transportdokumentet upprättas. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

 • Avsändare
 • Mottagare
 • Transportör
 • Datum för transport
 • Avfallsslag och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
 • Avfallsmängd

Anteckningar ska föras för varje transport och undertecknas av både avsändare och mottagare. Mottagaren är skyldig att skicka tillbaka en bekräftelse, men det kan ändå vara bra att behålla en kopia på transportdokumentet.

Tänk också på att det finns särskilda regler för brandfarliga och explosiva varor och transport av dessa. Polismyndigheten kan svara på frågor om transport av farligt gods.

Exempel på transportdokument finns framtaget för dem som önskar. Kontakta miljöförvaltningen så skickar vi det per post eller e-post.

Anteckningar

Om farligt avfall uppkommer i din verksamhet ska du föra anteckningar över:

 • Avfallsslag och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
 • Den mängd som uppkommer årligen
 • Mottagare (de anläggningar dit avfallet transporteras)
 • Datum för transport

Anteckningarna bör fyllas på vid varje transport. De ska sparas i tre år och kunna visas upp på tillsynsmyndighetens begäran.

Godkänd entreprenör ska alltid anlitas för transport av skärande och stickande avfall som uppkommit i egen verksamhet hos exempelvis tatuerare, veterinärverksamhet och djurhållare. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall och förvaras i specialbehållare.

Alla verksamheter som hanterar farligt avfall ska rapportera in
antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det betyder att alla verksamheter

 • där det uppstår (produceras) farligt avfall

samt alla verksamheter som

 • transporterar farligt avfall
 • samlar in farligt avfall
 • behandlar farligt avfall mäklar
 • handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter

Läs mer om den nya inrapporteringen via Naturvårdsverket webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer via Naturvårdsverkets broschyr: Så rapporterar du farligt avfall (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
30 april 2024