Gräva och schakta

Ska du göra markarbeten på kommunal mark i form av att antingen schakta eller gräva, krävs det att du som beställare har ett grävtillstånd. Du måste också ha en trafikanordningsplan (TA-plan) när du ska arbeta i eller intill trafik.

Att gräva eller schakta på kommunal mark kan skapa problem och medföra olägenheter för allmänheten. Därför ska beställaren meddela kommunen för att på bästa sätt kunna planera arbete och återställning, samt genomföra det på ett så smidigt sätt som möjligt.

För att få arbeta på kommunal mark måste du som beställare lämna in en ansökan för vilket/vilka arbeten som ska utföras. Du ansöker genom e-tjänsten Ansökan grävtillstånd, TA-plan och trafikföreskrift. Normal handläggningstid för detta är 10 arbetsdagar.

Vad som gäller för schakt och återställning finns i dokumentet ”Anvisningar och regelverk för grävning och återställande på kommunal mark” längst ner på sidan.
Dokumentet ligger till grund för att få ett godkänt grävtillstånd.

När arbetet är klart ska en färdiganmälan göras. Det görs genom e-tjänsten Färdiganmälan grävtillstånd där grävtillståndets ärendenummer ska anges.

För mer information om vad som gäller kring grävning, schaktning och annan miljöfarlig verksamhet, se sidan Miljöfarlig verksamhet.

Om du som fastighetsägare ska göra arbeten på din fastighet som inkräktar på eller gränsar mot kommunal mark, till exempel ta bort eller anlägga en mur anslutande mot gångbana/gata, och det innebär att asfalt och övriga ytor förstörs ska du söka grävtillstånd.

Kommunen hjälper till med återställning genom ramavtal med beläggningsentreprenör men du som fastighetsägare är kostnadsansvarig.
För att veta när ytor är färdig för återställning ska du färdiganmäla ärendet till kommunen med samma nummer som på grävtillståndet.

Att borra på sin fastighet för till exempel bergvärme kräver inte något gräv- och schakttillstånd. Det krävs dock en anmälan till Miljöförvaltningen, mer går att läsa på sidan Energi och uppvärmning.

Borrningen ska utföras fackmannamässigt och säkerställa att kommunal eller annan privat fastighetsmark riskerar få sättningar eller andra skador.

Att gräva och dränera om sitt hus/sin byggnad kräver inte något grävtillstånd då detta klassas som en ej bygglovspliktig åtgärd. Mer information finns på sidan för
Sök lov eller anmälan Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
23 juli 2024