Snöröjning och sopning

Sopmaskin städar undan vinterns grus

Våra vägar och gator är en del av samhällets infrastruktur och här sker många olika transporter dygnet runt, oavsett väglag. Vi säkerställer trafiksäkerheten under vintern genom snöröjning och halkbekämpning/sandning. När våren kommer sopar vi bort grus och sand.

Kommunens ansvar

Mullsjö kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor. Snöröjningen och halkbekämpningen i kommunen sker enligt en prioriteringslista där väg med prioriteringsnummer 1 har högsta prioritering och 4 lägst prioritet.

Prioritetsordning för snöröjning och sandning inom Mullsjö tätort 181123 (pdf) , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare och ansvarar för drift och underhåll av Jönköpingsvägen, Falköpingsvägen, Nykyrkevägen, Bosebyleden, och Järnvägsgatan (genomfarten) i Mullsjö.

I Sandhem är Trafikverket väghållare för Sjöviksvägen, Stråkenvägen, Kyllevägen och Falköpingsvägen.

Snöröjning

Snöröjningen av kommunens gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är 7-8 centimeter.

Snöröjningen av gång- och cykelvägar samt trottoarerna i de centrala delarna av tätorterna utförs av kommunen. Målsättningen är att snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar.

I första hand prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på våra huvudgator, gång- och cykelvägar och parkeringar. De gång- och cykelvägar som inte vi inte snöröjer används till att lägga snö på.

Fastighetsägarens ansvar

Till skillnad från i många andra kommuner slipper du som fastighetsägare i Mullsjö kommun att ansvara för snöröjning av gångbana. Men du får själv skotta snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil – tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa dig efter vinterväglaget.

För att underlätta snöröjningen, undvik att parkera bilen på gatan när det är risk för snö.

Halkbekämpning/Sandning

Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, buss- och huvudgator.

Behöver du sand eller flis är du välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Garverigatan 2 i Mullsjö.

Städning av gator, gång- och cykelvägar

En gång om året, på våren, är det dags att sopa bort gruset från gator och gång- och cykelvägar. 

När snön är borta och vi bedömer att det inte behöver grusas/sandas mer börjar vi med att sopa upp grus. 

På en del gator kommer det att grovsopas för att få bort det mesta gruset för att sedan komma tillbaka och sopa upp resten. Normalt beräknas sopningen vara klar innan 15 maj.

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att sopa ut gruset från gångbanan på gatan. Tänk på att buskar som hänger ut på gångbanan hindrar sopningen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 mars 2023