Snöröjning och sopning

Sopmaskin städar undan vinterns grus

Vi på Gata-/parkenheten ansvarar för snöröjning och halkbekämpning/ sandning. När våren kommer sopar vi bort grus och sand.

Kommunens ansvar

Mullsjö kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser, gång- och cykelbanor. Vi snöröjer och halkbekämpar enligt en prioriteringslista där väg med prioriteringsnummer 1 har högsta prioritering och 4 lägst prioritet. Se kartorna i vår priotering: Prioteringslista för Mullsjö tätort (PDF) , 2 MB, öppnas i nytt fönster. och Prioteringslista för Sandhem (PDF) , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket är väghållare och ansvarar för drift och underhåll av Jönköpingsvägen, Falköpingsvägen, Nykyrkevägen, Bosebyleden, och Järnvägsgatan (genomfarten) i Mullsjö.

I Sandhem är Trafikverket väghållare för Sjöviksvägen, Stråkenvägen, Kyllevägen och Falköpingsvägen.

Snöröjning

Snöröjningen av kommunens mest prioriterade gator påbörjas när snödjupet är 5 cm. Då prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på våra huvudgator, gång- och cykelvägar och parkeringar.

Snöröjningen av kommunens resterande gator utförs av entreprenörer och påbörjas när snödjupet är 7-8 centimeter.

Snöröjningen av gång- och cykelvägar samt trottoarerna i de centrala delarna av tätorterna utförs av kommunen. Målsättningen är att snöröjningen ska vara klar inom 8 timmar.

De gång- och cykelvägar som inte vi inte snöröjer används till att lägga snö på.

Fastighetsägarens ansvar

Till skillnad från i många andra kommuner slipper du som fastighetsägare i Mullsjö kommun att ansvara för snöröjning av gångbana. Men du får själv skotta snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana eller i anslutning till korsningar eftersom det riskerar trafiksäkerheten.
Om du själv snöröjer gångbanan måste du också grusa gångbanan.

Du som fastighetsägare får inte lägga snö från din fastighet på någon annans fastighetsmark (privat eller kommunal), detta styrs av jordabalken.

Som fastighetsägare är du skyldig att se till att istappar inte kan falla ned och skada fotgängare.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil – tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa dig efter vinterväglaget.

För att underlätta snöröjningen, undvik att parkera bilen på gatan när det är risk för snö.

Halkbekämpning/Sandning

Halkbekämpning utförs med krossat stenmaterial. Prioritering sker av backar, buss- och huvudgator.

Behöver du sand eller flis har vi flera olika platser du kan hämta sanden på:

  • Branten 10
  • Skogsliden 5
  • Rudervägen 2
  • Torestorpsvägen 14
  • Sandhem, Envägen 12
  • På Garverigatan 2 klockan (07:00-16:00)

Ps. Glöm inte stänga locket så att sanden inte blir förstörd

Städning av gator, gång- och cykelvägar

En gång om året, på våren, sopar vi bort gruset från gator och gång- och cykelvägar.

När snön är borta och vi bedömer att det inte behöver grusas/sandas mer börjar vi med att sopa upp grus. 

På en del gator kommer det att grovsopas för att få bort det mesta gruset för att sedan komma tillbaka och sopa upp resten. Normalt beräknas sopningen vara klar innan 15 maj.

Som fastighetsägare kan du hjälpa till att sopa ut gruset från gångbanan på gatan. Tänk på att buskar som hänger ut på gångbanan hindrar sopningen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2024