Planarbete och samhällsutveckling

Planering syftar till att användningen av mark och vatten utnyttjas på ett hållbart sätt. Kommunen har till uppgift att väga samman allmänna och enskilda intressen samt att värna den fysiska miljöns olika värden. Planering av nya områden eller förändringar i befintliga områden kräver att kommunen väger samman olika intressen och bevarandevärden.

Senast uppdaterad:
28 mars 2023