Översiktlig planering

Vy över Sandhems kyrka

Foto: Joakim Löwing

Översiktlig planering omfattar olika dokument och riktlinjer för kommunens långsiktiga utveckling. Det mest omfattande dokumentet är översiktsplanen som sätter de övergripande riktlinjerna för hur hela kommunen ska utvecklas och bevaras i framtiden. Utöver översiktsplanen kan översiktlig planering bestå av mer riktade dokument som exempelvis behandlar trafik, grönstruktur och bostadsförsörjning.

Vad är en översiktsplan?

En översiktplan är kommunens viktigaste och mest långsiktiga dokument vad gäller användning av mark- och vattenområden och beskriver hur kommunen ska utvecklas och bevaras.

En översiktsplan är inte juridiskt bindande utan endast vägledande. Det beror på att en översiktsplan ofta sträcker sig under en längre tidsperiod. Under denna tid kan exempelvis ny lagstiftning fattas, behov förändras och ny information tillkomma, vilket kan påverka möjligheten och lämpligheten att utföra de åtgärder som beskrivs i översiktsplanen.

För kommunens nämnder och förvaltningar är översiktsplanen ett internt styrdokument som ska vägleda beslutsfattandet vid exempelvis nya bostäder, utveckling av naturmiljö och behovet av kommunal service.

Översiktsplanen är också ett informationsdokument för exempelvis invånare, näringsliv, och andra kommuner där kommunen kan förankra och tydliggöra den framtida utveckling som kommunen arbetar mot.

Översiktsplanen är ett politiskt förankrat dokument som antas av kommunfullmäktige.
2017 antog kommunfullmäktige kommunens gällande översiktsplan.

2022 tog kommunstyrelsen beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram med nya visioner och mål för hur Mullsjö kommun ska utvecklas. På sidan Översiktsplan 2035 Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen går som just nu är ute på samråd.

Översiktsplan 2017

Översiktsplanens huvudsakliga mål är att bidra till att på sikt öka Mullsjös attraktionskraft. Andra mål som bedöms vara av särskild betydelse är:

  • Kommunen ska planera långsiktigt för en ökning av antal invånare till ca 9 500
  • Vid kommunens fortsatta utbyggnad ska höga krav ställas på närhet till service och god miljö
  • Skola och barnomsorg, äldreomsorg och socialomsorg ska hålla hög kvalitet och vara prioriterade
  • Miljön i kommunen ska bevaras och förbättras
  • Ombyggnationen av riksväg 26/47 sträckan Månseryd - Mullsjö är strategiskt viktig för kommunens fortsatta utveckling
  • En ny trafikplats vid Bäckebo i Habo kommun med anslutning till Ruder vilket ökar tillgängligheten och minskar restiderna

Du kan ta del av översiktsplanen i sin helhet på sidan Gällande översiktsplan 2017. Öppnas i nytt fönster.

Planeringsstrategi

Att ta fram en planeringsstrategi innebär att politikerna regelbundet ser över översiktsplanen så att den är aktuell mot kommunens övergripande politiska mål. Översiktsplanen ska även följa politikernas uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planeringsstrategin ska därför svara på om något i översiktsplanen behöver revideras, om en ny översiktsplan ska tas fram eller om den fortsatt är aktuell för kommunens planering.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 juni 2024