Samråd, granskning och antagande för detaljplaner

Samråd är en dialog mellan medborgare och kommun, där medborgare har möjlighet att föra fram sina åsikter och synpunkter på framtagen detaljplan.

Kommunfullmäktige har antagit förslag om upphävande av del av detaljplan för fritidshusområde inom Björsjöhage m.fl. vid sammanträdet 2023-05-23. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-30.

Planförslaget

Upphävandeområdet är beläget i Björsjöhage cirka 7 km norr om Mullsjö tätort och cirka 4 km öster om Sandhem. Syftet med upphävandet är att möjliggöra Trafikverkets vägplan för väg 26/47. Förslaget om upphävande av gällande detaljplan har tagits fram på begäran av Trafikverket då den gällande detaljplanen inte möjliggör trafikverkets vägplan för väg 26/47.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för ett förenklat standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning (MKB) föreligger inte.

Planhandlingar

Överklaga förslaget

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Att man vill överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen
  • Vilka beslut som överklagas, ange diarienummer 2022/1137 och protokollets paragrafnummer §80.
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter, (namn, adress och telefonnummer)

(Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas med överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.)

Överklagandet ska skickas till:

Kommunfullmäktige, box 47, 565 21 Mullsjö eller kommun@mullsjo.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 20 juni 2023.
Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Frågor besvaras av Ofelia Singfjord, planarkitekt, via
telefon: 0392-141 43, eller
E-post: Ofelia.singfjord@mullsjo.se

Kommunfullmäktige har antagit förslag om upphävande av del av stadsplan för del av Gyljeryd 1:3 mm (rondellen) vid sammanträdet 2023-05-23. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-30.

Planförslaget

Upphävandeområdet är beläget vid cirkulationsplatsen ”VIP-rondellen” där väg 185, väg 26/47 samt Jönköpingsvägen möts. Syftet är att möjliggöra en breddning av väg 26/47. Upphävandet av del av stadsplanen har tagits fram på begäran av Trafikverket då den befintlig planen inte möjliggör Trafikverkets projekterade nya utformning av väg 26/47.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för ett förenklat standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning (MKB) föreligger inte.

Planhandlingar

Överklaga förslaget

Antagandebeslutet kan överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in inom tre veckor från det att beslutet om antagandet har tillkännagetts på kommunens digitala anslagstavla.

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla följande uppgifter:

  • Att man vill överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen
  • Vilka beslut som överklagas, ange diarienummer 2022/1138 och protokollets paragrafnummer §79
  • Hur beslutet ska ändras och varför det kan anses felaktigt
  • Kontaktuppgifter, (namn, adress och telefonnummer)

(Om ombud anlitas ska fullmakt från ombudet bifogas med överklagandet tillsammans med kontaktuppgifter till ombudet.)

Överklagandet ska skickas till:

Kommunfullmäktige, box 47, 565 21 Mullsjö eller kommun@mullsjo.se

Överklagandet ska ha kommit in senast den 20 juni 2023.
Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till mark- och miljödomstolen som prövar det överklagade beslutet.

Frågor besvaras av Fanny Nord Petersson, planarkitekt, via
telefon: 0392-141 42, eller
E-post: Fanny.nordpetersson@mullsjo.se

Framtagandet av en detaljplan är en demokratisk process, där du som medborgare har två tillfällen att lämna synpunkter och åsikter på detaljplanen.

  1. Det första tillfället att lämna synpunkter är när ett förslag på detaljplan har tagits fram, då skickas den ut på samråd.
  2. Det andra tillfället som du har möjlighet att lämna in synpunkter är under granskningstiden när kommunen ändrat planen efter samråd.

Enligt lag ska förslaget på detaljplan skickas ut till myndigheter, sakägare och människor som är berörda av planen. Samrådstiden ska hållas i minst tre veckor men det kan finnas faktorer som till exempel planens omfattning och vikt som kan göra att samrådstiden behöver vara längre.

Det finns ingen lag som reglerar hur vi ska föra dialog med dig som medborgare i detaljplaneprocessen utan vi skickar ut information via annons i tidningen och här på vår webbplats inför varje samråd och granskning. Samrådshandlingarna finns även utställda på Infocenter under samråds- och granskningstiden. Detaljplaner som har ett stort allmänt intresse, stor omfattning eller har ett visst speciellt läge kan vi även bjuda in allmänheten till ett samrådsmöte som sker mellan dig som kommuninvånare och oss.

Efter samrådstiden, skriver vi en samrådsredogörelse som innehåller kommentarer på de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Vi ändrar också detaljplanen om det behövs. Du har sedan möjlighet i granskningsskedet att ytterligare kommentera förslaget. Det är endast de som har lämnat in synpunkter som sedan kan överklaga detaljplanen.

För mer information om Detaljplaneprocessen, gå vidare till sidan Planprocessen.

För att uppnå en demokratisk samhällsplanering är det viktigt för kommunen att du som medborgare har rätt till att kunna påverka kommunens planering. Genom att vi får in synpunkter från dig i ett tidigt skede har vi möjlighet att ta in dessa i arbetet för en bättre planering.

Vi önskar att inkomna synpunkter är både positiva och negativa, samt förslag på åtgärder/ändringar. För att planarkitekten ska kunna föra vidare synpunkterna till politikerna är de viktigt att de kommer in skriftligt till oss och du får gärna skicka in digitalt.

Kontakt

Senast uppdaterad:
31 maj 2023