Samråd, granskning och antagande för detaljplaner

En ny detaljplan för Sjöryd 1:104 m.fl. har tagits fram under 2022 fram till juni 2023. Planen antogs av kommunfullmäktige 19 september 2023. Detaljplanen är överklagad därmed har den inte vunnit laga kraft.

Planområdet är beläget i västra delen av Mullsjö tätort, främst inom området som idag används till Bullerbyns förskola. Planförslagets syfte är att möjliggöra ett nytt vårdcentrum i fyra våningar med tillhörande besöksparkering och angöring. Se och läs mer i planhandlingarna.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte.

Detaljplanen ställdes ut på samråd mellan 29 augusti till 9 oktober 2022 och på granskning mellan 28 april och 19 maj 2023. Kommunfullmäktige antog förslaget 19 september 2023 och protokolljusteringen tillkännagavs genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 26 september 2023.

Planhandlingar

Antagandehandlingar

Bilagor


Frågor besvaras av Ofelia Singfjord planarkitekt, via
telefon: 0392-141 43, eller
Mejl: Ofelia.Singfjord@mullsjo.se

Framtagandet av en detaljplan är en demokratisk process, där du som medborgare har två tillfällen att lämna synpunkter och åsikter på detaljplanen.

  1. Det första tillfället att lämna synpunkter är när ett förslag på detaljplan har tagits fram, då skickas den ut på samråd.
  2. Det andra tillfället som du har möjlighet att lämna in synpunkter är under granskningstiden när kommunen ändrat planen efter samråd.

Enligt lag ska förslaget på detaljplan skickas ut till myndigheter, sakägare och människor som är berörda av planen. Samrådstiden ska hållas i minst tre veckor men det kan finnas faktorer som till exempel planens omfattning och vikt som kan göra att samrådstiden behöver vara längre.

Det finns ingen lag som reglerar hur vi ska föra dialog med dig som medborgare i detaljplaneprocessen utan vi skickar ut information via annons i tidningen och här på vår webbplats inför varje samråd och granskning. Samrådshandlingarna finns även utställda på Infocenter under samråds- och granskningstiden. Detaljplaner som har ett stort allmänt intresse, stor omfattning eller har ett visst speciellt läge kan vi även bjuda in allmänheten till ett samrådsmöte som sker mellan dig som kommuninvånare och oss.

Efter samrådstiden, skriver vi en samrådsredogörelse som innehåller kommentarer på de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Vi ändrar också detaljplanen om det behövs. Du har sedan möjlighet i granskningsskedet att ytterligare kommentera förslaget. Det är endast de som har lämnat in synpunkter som sedan kan överklaga detaljplanen.

För mer information om Detaljplaneprocessen, gå vidare till sidan Planprocessen.

För att uppnå en demokratisk samhällsplanering är det viktigt för kommunen att du som medborgare har rätt till att kunna påverka kommunens planering. Genom att vi får in synpunkter från dig i ett tidigt skede har vi möjlighet att ta in dessa i arbetet för en bättre planering.

Vi önskar att inkomna synpunkter är både positiva och negativa, samt förslag på åtgärder/ändringar. För att planarkitekten ska kunna föra vidare synpunkterna till politikerna är de viktigt att de kommer in skriftligt till oss och du får gärna skicka in digitalt.

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 mars 2024