Samråd, granskning och antagande för detaljplaner

Samråd är en dialog mellan medborgare och kommun, där medborgare har möjlighet att föra fram sina åsikter och synpunkter på framtagen detaljplan.

 

Granskningsutlåtande, detaljplan för del av Bosebygd 1:3

Planförslaget har varit utställd på samråd och granskning. Efter granskningen har kommunen sammanställt de skriftliga synpunkter som har inkommit i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet innehåller även kommens svar på de synpunkter som har inkommit. Granskningsutlåtandet och preliminära antagandehandlingar finns att läsa längre ner på sidan.
Detaljplanen beräknas att antas i kommunfullmäktige 25 januari 2022.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostadsbyggelse. Planområdet är beläget i nordvästra delen av Mullsjö tätort, vid Asp- och Algatan. Området som avses är cirka 7500 kvadratmeter och möjliggör till största del villabebyggelse. Andra bestämmelser som förslås är bland annat parkmark och gång- och cykelväg. Se och läs mer i plankartan och planbeskrivningen.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning föreligger inte. De som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om antagen detaljplan.

Har du frågor?

Frågor besvaras av Ofelia Singfjord planarkitekt, via
telefon: 0392-141 43, eller
Mejl: Ofelia.Singfjord@mullsjo.se

Planhandlingarna

Framtagandet av en detaljplan är en demokratisk process, där du som medborgare har två tillfällen att lämna synpunkter och åsikter på detaljplanen.

  1. Det första tillfället att lämna synpunkter är när ett förslag på detaljplan har tagits fram, då skickas den ut på samråd.
  2. Det andra tillfället som du har möjlighet att lämna in synpunkter är under granskningstiden när kommunen ändrat planen efter samråd.

Enligt lag ska förslaget på detaljplan skickas ut till myndigheter, sakägare och människor som är berörda av planen. Samrådstiden ska hållas i minst tre veckor men det kan finnas faktorer som till exempel planens omfattning och vikt som kan göra att samrådstiden behöver vara längre.

Det finns ingen lag som reglerar hur vi ska föra dialog med dig som medborgare i detaljplaneprocessen utan vi skickar ut information via annons i tidningen och här på vår webbplats inför varje samråd och granskning. Samrådshandlingarna finns även utställda på Infocenter under samråds- och granskningstiden. Detaljplaner som har ett stort allmänt intresse, stor omfattning eller har ett visst speciellt läge kan vi även bjuda in allmänheten till ett samrådsmöte som sker mellan dig som kommuninvånare och oss.

För att uppnå en demokratisk samhällsplanering är det viktigt för kommunen att du som medborgare har rätt till att kunna påverka kommunens planering. Genom att vi får in synpunkter från dig i ett tidigt skede har vi möjlighet att ta in dessa i arbetet för en bättre planering.

Vi önskar att inkomna synpunkter är både positiva och negativa, samt förslag på åtgärder/ändringar. För att planarkitekten ska kunna föra vidare synpunkterna till politikerna är de viktigt att de kommer in skriftligt till oss och du får gärna skicka in digitalt.

Efter samrådstiden, skriver vi en samrådsredogörelse som innehåller kommentarer på de synpunkter som kommit in under samrådstiden. Vi ändrar också detaljplanen om det behövs. Du har sedan möjlighet i granskningsskedet att ytterligare kommentera förslaget. Det är endast de som har lämnat in synpunkter som sedan kan överklaga detaljplanen.

För mer information om Detaljplaneprocessen, gå vidare till sidan Planprocessen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 december 2021