Detaljplaner och områdesbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser syftar till att reglera och bestämma utformningen, samt möjliggöra ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse.

Detaljplanen ger en samlad bild av hur marken inom planområdet användas. Byggnadsnämnden Länk till annan webbplats. ansvarar för hanteringen och framtagandet av planer. Kommunfullmäktige Länk till annan webbplats. antar detaljplaner. Ärenden av enklare karaktär kan beslutas av byggnadsnämnden.

Skulle du vilja att en ändring av en detaljplan ska göras, att en ny detaljplan ska skapas eller att ta bort en detaljplan från ett område kan du lämna in en ansökan med blanketten Begäran om planbesked , 93.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Detaljplaner som har antagits av kommunfullmäktige

När detaljplanen är klar antar kommunfullmäktige den och publicerar beslutet på kommunens anslagstavla. Därefter tar det tre veckor innan planen vinner laga kraft.

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Inom Mullsjö kommun arbetas det kontinuerligt med att jobba fram, uppdatera och aktualisera detaljplaner. Nedan listas aktuella detaljplaner, men också antagna detaljplaner som har antagits och vunnit laga kraft inom de senaste fem åren i Mullsjö kommun. Om du vill se detaljplaner från tidigare år, kontakta oss på plan- och byggenheten eller använda vår nya kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under samhällsplanering där alla detaljplaner för kommunen finns att titta på.

Bild över Mullsjö tätort

Klicka på bilden för att komma till kommunkarta

Antagen 2023-11-21, Laga kraft 2023-12-19

Kommunfullmäktige har antagit förslag om ny detaljplan för del av Havstenshult 1:1 med flera vid sammanträdet 2023-11-21. Protokollsjusteringen tillkännagavs på kommunens digitala anslagstavla 2023-11-28 och vann laga kraft 2023-12-19.

Planförslaget

Planområdet är beläget på området Havstenshult i Mullsjö tätort och omfattas av ett hygge som tidigare var betesmark och jordbruksmark, delar av gatorna John Bauers väg och Havstenshultsvägen samt lokalgatan Tussilagogatan med intilliggande villabebyggelse. Planförslagets syfte är att möjliggöra exploatering av bostäder och utbyggnad av lokalgator. Se och läs mer i planhandlingarna.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskrivning föreligger inte.

Planhandlingar

Planhandlingar

Bilagor

Samråds- och granskningshandlingar

Frågor besvaras av Fanny Nord Petersson planarkitekt, via
telefon: 0392-141 42, eller
mejl: Fanny.nord-petersson@mullsjo.se

Antagen 2023-05-23, laga kraft 2023-06-20

Kommunfullmäktige har antagit förslag om upphävande av del av detaljplan för fritidshusområde inom Björsjöhage m.fl. vid sammanträdet 2023-05-23. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-30 och vann laga kraft 2023-06-20.

Planförslaget

Upphävandeområdet är beläget i Björsjöhage cirka 7 km norr om Mullsjö tätort och cirka 4 km öster om Sandhem. Syftet med upphävandet är att möjliggöra Trafikverkets vägplan för väg 26/47. Förslaget om upphävande av gällande detaljplan har tagits fram på begäran av Trafikverket då den gällande detaljplanen inte möjliggör trafikverkets vägplan för väg 26/47.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för ett förenklat standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning (MKB) föreligger inte.

Planhandlingar

Frågor besvaras av Ofelia Singfjord, planarkitekt, via
telefon: 0392-141 43, eller
E-post: Ofelia.singfjord@mullsjo.se

Antagen 2023-05-23, laga kraft 2023-06-20

Kommunfullmäktige antog förslag om upphävande av del av stadsplan för del av Gyljeryd 1:3 mm (rondellen) vid sammanträdet 2023-05-23. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 2023-05-30 och vann laga kraft 2023-06-20 .

Planförslaget

Upphävandeområdet är beläget vid cirkulationsplatsen ”VIP-rondellen” där väg 185, väg 26/47 samt Jönköpingsvägen möts. Syftet är att möjliggöra en breddning av väg 26/47. Upphävandet av del av stadsplanen har tagits fram på begäran av Trafikverket då den befintlig planen inte möjliggör Trafikverkets projekterade nya utformning av väg 26/47.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens intentioner och handläggs enligt reglerna för ett förenklat standardförfarande PBL 2010:900. Behov av miljökonsekvensbeskriv­­­­­ning (MKB) föreligger inte.

Planhandlingar

Frågor besvaras av Fanny Nord Petersson, planarkitekt, via
telefon: 0392-141 42, eller
E-post: Fanny.nordpetersson@mullsjo.se

Norra Havstenshultsområdet del 2, Mullsjö samhälle

Antagen 1992-04-28, laga kraft 1992-05-27
Plankarta med planbeskrivning (läses parallellt med ÄDP) (pdf) , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för del av Havstenshult 1:1, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 310.7 kB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan för del av Bosebygd 1:347

antagen 1991-05-28, laga kraft 1991-06-24

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för del av Bosebygd 1:347 i Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2021-06-22, laga kraft 2021-07-21

Plankarta (pdf) , 920.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.


Detaljplan Gyljeryd 1:3 (Kärleksudden) i Mullsjö kommun

Antagen 2010-12-21, laga kraft 2011-07-21

Plankarta (pdf) , 987.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Gunnarsbo 1:260, Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-05-15, laga kraft 2018-06-12

Plankarta (pdf) , 291.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för del av Sjöryd 1:246

Antagen 2018-11-27, laga kraft 2018-12-26

Plankarta (pdf) , 343.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Torestorp 1:300 m.fl., Mullsjö tätort, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-23, laga kraft 2018-02-14

Plankarta (pdf) , 254.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljplan för Sandhem 3:1 m.fl.

Antagen 2019-02-26, laga kraft 2019-03-21

Plankarta (pdf) , 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning (pdf) , 491.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändring av detaljplan för Kylle 1:1 och 1:22 m.fl., Sandhems samhälle, Mullsjö kommun

Antagen 2018-01-18, laga kraft 2018-02-14

Plankarta med planbeskrivning (pdf) , 313.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Underliggande detaljplan (läses parallellt med ÄDP) (pdf) , 938.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
24 juli 2024