Planprocessen

Planprocessen är det som sker när kommunen tar fram planprogram och detaljplaner som styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut.

Planprocessen följer antingen standard eller utökat förfarande. Utökat förfarande används när planförslaget inte är förenligt med kommunens översiktsplan. En planprocess sker varje gång en ny detaljplan eller ett planprogram ska tas fram. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen och går igenom flera steg där de viktigaste är samråd, granskning och sedan att planen vinner laga kraft. På Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om stegen; från att någon vill ändra markanvändningen och begär planändring till att en detaljplan finns på plats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 februari 2024