Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vi registrerar dina personuppgifter exempelvis när du ansöker om förskoleplats, lämnar medborgarförslag och synpunkter, ställer en fråga eller gör en felanmälan.

Kommunen har ett dataskyddsombud

Liksom andra myndigheter är vi skyldiga att ha ett dataskyddsombud som kontrollerar att kommunen följer bestämmelserna kring personuppgifter. Vårt dataskyddsombud är Niclas Nordström, som du kan kontakta för mer information och för att nyttja dina rättigheter enligt nedan.

Varje nämnd är personuppgiftansvarig för sin verksamhet

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för gemensamma övergripande behandlingar, exempelvis e-postsystemet.

Vi behåller personuppgifter så länge det finns ett syfte med att ha kvar informationen. För alla allmänna handlingar gäller att man bevarar dem eller gallrar. Då värderar man informationen utifrån dess betydelse för verksamheten, för allmänhetens rätt till insyn, samt dess långsiktiga betydelse för framtida forskning.

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för personer som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar har därför både enskilda personer och mediebolag eller marknadsföringsbolag rätt att se dem om de inte är sekretessbelagda. Vi är ibland skyldiga enligt lag att lämna information till myndigheter, såsom polisen, Skatteverket och Försäkringskassan.

Eftersom varje enskild person äger sina egna personuppgifter har du vissa rättigheter:

Enligt dataskyddsförordningen har du alltid rätt att få veta vilka personuppgifter som Mullsjö kommun har registrerade om dig. Här kan du skriva ut blanketten Begäran om registerutdrag (pdf) , 82.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Om du anser att någon personuppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du begära att den rättas eller används på ett mer begränsat sätt. Kontakta ansvarig för datasystemet eller dataskyddsombudet och förklara vad du anser är felaktigt och varför.

Om minst ett av följande villkor är uppfyllt har du rätt att få dina uppgifter raderade:

  • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för.
  • Behandlingen grundar sig på samtycke och du återkallar ditt samtycke.
  • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du invänder mot detta.
  • Du invänder mot personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det saknas berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
  • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (e-tjänster, sociala medier).

Om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat, med IT-medel, har du ibland rätt att

  • få ut dina personuppgifter i ett allmänt, strukturerat och maskinläsbart format
  • få dina personuppgifter förflyttade till en annan organisation, förutsatt att det är tekniskt möjligt.

Denna rättighet gäller inte om nämndens behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller är ett led i myndighetsutövningen. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill veta mer.

Du kan göra invändningar mot vår personuppgiftsbehandling och lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Om det gäller direktmarknadsföring kommer Mullsjö kommun genast att upphöra med marknadsföringen. Däremot kan en invändning inte påverka offentlighetsprincipen och andra parter kan fortfarande använda din information för marknadsföring.

När samtycke är rättslig grund för behandling behandlas endast de kategorier av personuppgifter som anges i samtyckesmeningen. De behandlas dessutom bara för det ändamål som anges i samtyckesmeningen. Personuppgifterna kommer inte föras över till tredje land, utanför EU/EES. Genom dataskyddsförordningen har alla EU:s medlemsstater ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Undantag vid samtycke för sociala medier. Uppgifterna skyddas genom autentisering. Dina personuppgifter sparas så länge som samtycket gäller, det vill säga som längst i 3 år.

På flera av kommunens fastigheter har övervakningskameror installerats för att förebygga skadegörelse och utreda brott. Läs mer på sidan Kamerabevakning

Mullsjö kommun ansvarar för kameraövervakningen och är personuppgiftsansvarig.

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023