Energi och uppvärmning

Att ha frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Ett sätt att påverka luftkvaliteten är att välja bästa möjliga uppvärmnings- och energisystem.

Ett sätt att värma upp sitt hus kan vara att installera en värmepump. Vid installation av jordvärmepump, bergvärmepump och sjövärme/ytvattenvärmepump måste en anmälan skickas in till miljöförvaltningen. Läs mer under respektive anläggningstyp.

Energicentrum ansvarar för energi- och klimatrådgivningen åt sex kommuner varav Mullsjö är en av dem. Att sänka sin energianvändning sparar både på miljön och innebär en kostnadsminskning.

Energi- och klimatrådgivningen finns i sex kommuner, varav Mullsjö är en.

Hos Energicentrum kan du som företagare och privatperson få kostnadsfri energirådgivning om vilken typ av uppvärmningssystem som med tanke på miljöpåverkan och ekonomi skulle passa bäst till din lokal eller bostad.

Du kan få opartiska råd i frågor som rör till exempel nybyggnation, byte av värmesystem, elavtal, tilläggsisolering, ventilation, kompletterande värmekällor, belysning, bidrag, egen elproduktion, transporter med mera.

Vill du ha tips om hur du kan sänka din energianvändning så kontakta Energicentrum. Du kan gå in på Energicentrums webbplats, ringa eller gå in på webbplatsen för att boka en tid.

Kontakt

036 – 10 29 60

Telefontider till energicentrum

 • Måndag: 09-11 och 13-16
 • Tisdag: 13-16
 • Onsdag: 13-16
 • Torsdag: 13-18
 • Fredag: 11-13

Telefontiderna kan avvika, exempelvis vid högtider eller röda dagar. Besök energicentrums webbplats för att se avvikelser.

Energicentrum - Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning Länk till annan webbplats.

Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Det är viktigt att du eldar på rätt sätt så att dina grannar inte störs av röken. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar som kan vara skadliga för hälsan och miljön. Eldning inom tätbebyggt område ska ske med hänsyn till närboende. Du som eldar med ved har ett ansvar att se till att utsläppen av luftföroreningar blir så lågt som möjligt. Detta gör du genom att se till att ha kunskap om hur man eldar effektivt, endast elda torrt och rent träbränsle och ha en anläggning som uppfyller utsläppskraven, det vill säga att den är miljögodkänd.

Installation av ny eldstad

Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn eller braskamin, eller ändra den du redan har, ska du ta kontakt med byggnadsnämnden och sotaren i din kommun. Läs mer på sidan Installera eldstad, rökrör eller vedeldad bastu

Känner du besvär av någon annans vedeldning?

Om du besväras av någon annans vedeldning är det bra om du pratar med den personen som eldar och informerar om besvären. Om problemet därefter kvarstår är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen. Läs mer sidan Anmälan om olägenhet/klagomål information om hur du kan lämna in ett klagomål

Det är viktigt att du eldar på rätt sätt

För att få en god förbränning och små utsläpp krävs luft, hög temperatur och god omblandning mellan luft och förbränningsgaser.

En modern panna är konstruerad för att klara detta, om den används på rätt sätt. En vedpanna bör också vara kopplad till en ackumulatortank för att minska utsläppen och effektivisera förbränningen.

I enklare konstruktioner som öppen spis och annan lokaleldstad kan det vara svårare att hålla uppe en hög temperatur. Det är därför risk för högre utsläpp från en sådan typ av anläggning och de bör därför bara användas för trivseleldning. Med trivseleldning menas eldning 1-2 gånger per vecka och max 4 timmar per tillfälle.

Men det räcker inte med en bra anläggning, det krävs också ett bränsle som är lämpligt att elda. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar. Det är förbjudet att elda avfall som t ex mjölkartonger, plast, målat och impregnerat virke.

Att tänka på

 • Försök att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur med hjälp av torra stickor, papper och finhuggen ved. Utsläppen av luftföroreningar är störst i början av eldningsfasen och varje gång du lägger in mer ved.
 • Se till att där finns en ordentlig glödbädd när du fyller på med ved. Stapla vedträna så att ett litet mellanrum bildas mellan dem för ordentlig luftinblandning.
 • Pyrelda inte. Se till att lufttillförseln är tillräcklig i alla faser. Om lufttillförseln är dålig ökar utsläppen av skadliga ämnen.

Titta på röken

 • Om du eldar rätt är röken nästan osynlig vid varmt väder och vitaktig i kallt väder.
 • Svart eller mörkgrå rök tyder på att det är för dålig förbränning.
 • Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.

Miljönämndens riktlinjer om småskalig fastbränsleeldning

Miljönämnden har beslutat om riktlinjer som ska verka för att småskalig fastbränsleeldning sker på korrekt sätt för att minska utsläpp av ämnen som är farliga för miljön och människors hälsa.

Vill du ha mer information, kontakta miljöförvaltningen.

Installation av jordvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen och vara inskickad till miljöförvaltningen senast sex veckor innan installation sker.

Anmälan

Du anmäler via Habo kommuns e-tjänst Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med. Det är viktigt att anmälan är komplett!

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns e-tjänsten även som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Om jordvärme

Under sommaren lagras solvärme i markens ytskikt och principen med jordvärme går ut på att energin utvinns ur marken för uppvärmning. Metoden är särskilt lämplig för hus med stor energiförbrukning. Störst energiutvinning får man i jordar med hög vattenhalt. För att få ut rätt effekt är det viktigt att slangen läggs ner på rätt djup och med rätt avstånd mellan slingorna, det minskar även risken för tjälskott i gräsmattan. Märk ut slangens placering på en karta så att grävarbeten i framtiden kan utföras utan att anläggningen skadas

Praktiska råd kring jordvärme

Särskild hänsyn måste tas till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar vid nedläggning av kollektorslang till jordvärme.

 • Kollektorslangen bör läggas på cirka 1 meters djup och med cirka 1,5 meter mellan slingorna.
 • En tumregel för dimensionering är det behövs 100 meter slang per tidigare förbrukad kubikmeter olja.
 • Kollektorslangen ska placeras så långt som möjligt från fastighetsgräns.
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 20 meter.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorslangen med plastband eller liknande, över slangen under jord.
 • Upprätta en karta som visar var kollektorslangen ligger.

Installation av bergvärmepumpanläggningar ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker.

Anmälan

Du anmäler via Habo kommuns e-tjänst Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där borrhålets placering är markerad skickas med.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns e-tjänsten även som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Om bergvärme

När du funderar på att installera bergvärme är det flera viktiga saker du måste ta hänsyn till. Det är för att det ska fungera som det är tänkt och för att skydda miljön runtomkring.

Bergvärme tar en liten plats i anspråk, men det krävs ytligt liggande berggrund för att det ska fungera. Via två slangar som är ihopkopplade i ett U-rör på botten av borrhålet, utnyttjas värmeenergin i berget. Slangen innehåller köldbärarvätska (vatten och frostskyddsmedel) som antar bergets temperatur. Värmen gör sedan att köldmediet förångas i en värmepump.

Närliggande grannar

Om ditt borrhål behöver placeras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig, eftersom ditt borrhål i detta fall kan påverka grannarnas framtida möjligheter att borra på sina tomter. Anledningen till detta är att minsta skyddsavstånd mellan två borrhål är 20 meter. Även grannar med befintliga borrhål ska ges tillfälle att yttra sig. Yttrandet ska ske på blanketten som heter "Yttrande om bergvärme". Det är du som sökande som ska skaffa eventuellt yttrande från dina grannar och skicka med dessa i ansökan.

Kontakta i så fall Miljöförvaltningen så skickar vi en länk till e-tjänst för grannyttrande, alternativt blankett via post eller e-post

Innan du yttrar dig har du rätt att ta del av ifylld ansökan inklusive karta. Observera att du endast har yttranderätt. Det är miljönämnden som fattar beslut i ärendet. Om du har yttrat dig och motsätter dig den sökandes anmälan kommer du att ges möjlighet att överklaga beslutet.

Praktiska råd kring bergvärme

 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn –16. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare.
 • Borrhål ska placeras så långt som möjligt från grannens fastighetsgräns, minst 10 meter och gärna längre. Man kan placera borrhålet närmare än 10 meter från fastighetsgränsen men då kräves det yttrande från grannar.
 • För att erhålla full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhål.
 • Borra inte närmare byggnad än 4 meter på grund av risk för skador på husgrunden
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter.
 • Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30-50 meter från infiltrationsbädden.
 • Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga ritningar.

Installation av bergvärmepump inom vattenskyddsområde

I de fall bergvärmepump tillåts inom skyddsområde för grundvattentäkt, gäller högre krav på försiktighetsåtgärder. Det är föreskrifterna för vattenskyddsområdet som avgör om installation av bergvärme är tillåten.

Installation av ytvattenvärmepump ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker.

Anmälan

Du anmäler via Habo kommuns e-tjänst Ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där slangens placering är markerad skickas med.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns e-tjänsten även som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Om ytvattenvärme

Vid installation av ytvattenvärme placeras en slang för värmeupptagning på sjöbotten eller nere i bottenslammet, där temperaturen är något högre än i vattnet. Man bör undvika denna typ av anläggning i känsliga och/eller skyddsvärda områden.

Grannar och andra intressenter

Närboende grannar och andra intressenter, t.ex. fiskevårdsföreningar och fiskerättsinnehavare, som kan beröras av värmepumpsanläggningen ska ges tillfälle att yttra sig. Innan du yttrar dig har du rätt att ta del av ifylld ansökan inklusive karta med kollektorslangens placering. Yttrandet ska ske via blanketten "Yttrande om sjövärme". Observera att du endast har yttranderätt. Det är miljönämnden som fattar beslut i ärendet. Om du har yttrat dig och motsätter dig den sökandes anmälan kommer du att ges möjlighet att överklaga beslutet.

Kontakta i så fall Miljöförvaltningen så skickar vi en länk till e-tjänst för grannyttrande, alternativt blankett via post eller e-post

Praktiska råd kring sjövärme/ytvattenvärme

 • Kontrollera om du behöver strandskyddsdispens eller om du ska samråda med länsstyrelsen om vattenverksamhet.
 • Förankra kollektorslangen ordentligt på botten med tyngder.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium (till exempel R 134a eller R 407c), ammoniak, butan eller propan.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Du ska ha ett skriftligt utlåtande från alla som kan tänkas beröras av installationen – till exempel fastighetsägare, fiskerättsinnehavare med flera.
 • Anläggningen ska vara tydligt skyltad, både från land och vatten. På skylten ska slangens läge i vattnet vara inritad.
 • Skylten ska även innehålla upplysning om anläggningens ägare inklusive telefonnummer.

Mullsjö Energi & Miljö ansvarar för fjärrvärmen i Mullsjö kommun. Läs om fjärrvärme på deras webbplats Fjärrvärme

En avgift tas ut för handläggning av anmälan av värmepump enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxan. Du kan läsa Miljönämndens taxa i sin helhet på sidan Taxor och avgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 april 2024