Inomhusmiljö

Bra inomhusmiljö är viktig för att inte orsaka hälsoproblem, till exempel olika allergiska besvär och astma.

Kontakta fastihetsägaren i första hand

Om du känner besvär och misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Fastighetsägarens ansvar

Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen.

Om du inte blir hjälpt

Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen. Miljöinspektören utför då en första utredning och bedömer besvärens omfattning. För att miljöförvaltningen ska kunna handlägga ärendet måste besvären som du upplever utgöra en hälsorisk. Det är hyresvärdens eller verksamhetsutövarens ansvar att visa för miljöförvaltningen att dina besvär inte orsakas av problem i fastigheten.

I bostäder och lokaler kan det förekomma fukt och mögelskador, bristande ventilation och luftföroreningar, så kallade kemiska emissioner i bostäder och i andra lokaler.

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänheten användas/brukas på ett sådant sätt så att man inte riskerar människors hälsa.

En bostad ska:

 • ge tryggt skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
 • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt
 • ge tillräckligt dagsljus
 • hållas tillfredsställande uppvärmt
 • ge möjlighet att underhålla en god personlig hygien
 • ha tillgång till vatten i som är säkert och räcker till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

Ventilation behövs för att vädra ut:

 • fukt, koldioxid och andra ämnen som vi själva avger
 • matos och dålig lukt
 • fukt från dusch, bad, disk och tvätt
 • flyktiga ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter och hobbymaterial
 • damm och flyktiga ämnen från textilier, inredningar och byggmaterial.

Riktvärden för ventilation i bostaden är minst en halv luftväxling per timma. Det innebär att luften ska bytas ut helt på två timmar. Rökare och allergiker bör ha minst den dubbla luftväxlingen. I kök och badrum kan det behövas upp emot tre luftväxlingar per timma för att hålla fukt och lukt på en behaglig nivå.

Tecken på dålig ventilation:

 • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
 • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
 • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen.
 • Det "tar emot" då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
 • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

Byggnadsnämnden i Mullsjö tillsynar OVK.

Sedan 1992 gäller en lag som föreskriver att ventilationssystem i flerbostadshus regelbundet ska kontrolleras av en sakkunnig, så kallad OVK-besiktning. Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på slag av byggnad. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen av ventilationssystemet sker.

Orsak till fukt kan vara otillräcklig ventilation - huset är kanske för tätt efter noggrann isolering eller kanske saknas det tilluftdon i sovrummet. Frisk luft måste kunna komma in i bostaden någonstans och den "förbrukade" luften ska ut någon annanstans (i regel via kökets och badrummets ventil).

En annan orsak till förhöjd fuktighet i bostaden kan vara vattenskador av skilda slag via till exempel otätheter i fasad och tak eller läckande vattenledningar.

En "relativ" luftfuktighet mellan 20 och 70 % är normal inomhus. På vintern ligger nivån normalt under 40 %. Relativ fuktighet i luft beror bland annat av luftens temperatur.

Mögel är en mängd olika sorters svampar som kan växa till i inomhusmiljö då det långvarigt eller återkommande finns tillräckligt med fukt i kontakt med organiskt material. Det kan förekomma mögelpåväxt på ytor eller inne i byggnadsmaterial.

Ett vanligt exempel på ytligt mögel är missfärgningar i badrum och andra våtutrymmen. Ibland rör det sig om mycket ytlig påväxt som enkelt kan tvättas bort. Dålig ventilation bidrar starkt till att mögelsvampar kan växa till på våtutrymmens ytor.

Misstänker man mögel och fukt i byggnadsmaterial behövs oftast en byggnadsteknisk undersökning med eventuell provtagning. Bostadens ventilation bör alltid kontrolleras i samband med mögelproblem.

Rekommenderat temperaturintervall är mellan +20º-23ºC. Godtagbar medelhastighet för genomströmning av luft är den inte ska vara över 0,15 meter per sekund.

Ej godtagbart, risk för ohälsa:

 • Luftens temperatur under 18º C (för känsliga grupper 20º)
 • Luftens temperatur över 24 º C, (sommartid över 26º C)
 • Operativ temperatur under 18 º C eller varaktigt över 24º(sommartid över 26º C)
 • Operativ temperatur kortvarigt över 26º C (sommartid över 28º C)
 • Skillnad i temperatur mer än 3º C vid mätning 0,1 m respektive 1,1 m över golvet
 • Strålningstemperaturskillnad fönster - motsatt vägg ej över 10º C, tak - golv ej över 5º C
 • Varmare yta (till exempel takvärme) mer än 5º C över rumstemperaturen

Med operativ temperatur menas den samlade inverkan av luftens temperatur och de omgivande ytornas (golv, väggar, fönster) temperaturer.

Om man som hyresgäst upplever obehag på grund av felaktig temperatur eller drag ska man alltid ta kontakt med fastighetsägaren. Får man inte gehör för sina klagomål kan man kontakta miljöförvaltningen för att få råd och hjälp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 oktober 2019