Radon

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet om du har egen brunn.

Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Den luktar inte, syns inte och har ingen smak. Det enda sättet att upptäcka gasen är genom att mäta.

Här finner du kort information om radon. Mer information finns på Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Strålsäkerhetsmyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplatser.

Radon är en ädelgas, som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Den varken syns eller luktar. Radon och radondöttrarna kan följa med inandningsluften in i lungorna. När de sönderfaller avges alfastrålning som kan orsaka skador i lungvävnaden, vilket kan leda till lungcancer.

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder göras för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

All markluft innehåller radon men värdena varierar. Markluftens radonhalt är en faktor som påverkar vilken radonhalt det blir inomhus men även markens luftgenomsläpplighet, tryckskillnaden mellan inomhus- och utomhusluft samt hur otät byggnaden är mot marken. Markradon är den vanligaste radonkällan i både flerbostadshus och småhus. Utomhus späds radonet snabbt ut.

Dricksvattenbrunnar som borras i mark med höga radonvärden kan ge radonhaltigt dricksvatten. Radonet i dricksvattnet kan sen avgå till inomhusluften. Det är därför bra att mäta radonhalten i dricksvatten om du har en egen brunn som är borrad.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder. Radium i byggnadsmaterial sönderfaller till radon.

Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Det finns olika sorter av blåbetong som har tillverkats på olika platser i landet. Halten av radium är förhöjd i blåbetong och den varierar i de olika blåbetongsorterna.

Att ett hus består av blåbetong innebär inte automatiskt att det är förhöjda radonhalter. Det spelar stor roll vilka delar av ett hus som består av blåbetong, vilken sorts blåbetong som använts och hur ventilationen är. Enda sättet att ta reda på om det finns ett radonproblem är att mäta.

En radonmätning bör pågå i minst två månader under den så kallade eldningssäsongen, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Det är under den tiden vi har fönster och dörrar mer stängda än under sommarhalvåret, och mätningen blir då mer korrekt. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den vanligaste mätmetoden är spårfilm. Om du ska beställa en radonmätning kan du göra på följande sätt:

  • Beställ dina radonmätare (mätdosor) via ett ackrediterat laboratorium. Dosorna skickas till dig via posten.
  • Placera ut dosorna enligt medföljande anvisningar, i minst två rum. I en enrumslägenhet placeras två dosor ut i samma rum.
  • När mättiden är slut skickar du tillbaka radonmätarna till firman enlingt anvisningen, tillsammans med ett protokoll som du fyllt i.
  • Efter några veckor får du mätresultaten.

Beställ dosor via Habo kommuns e-tjänst: Radondosor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att komma till rätta med radonproblem måste man veta var radongasen kommer ifrån. Enklast är att ta kontakt med en entreprenör eller radonkonsult, som är utbildad för att sanera radon. Radon behöver åtgärdas på olika sätt beroende på vad som är radonkällan. Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.

Senast uppdaterad:
25 april 2024