Taxor och avgifter

Avgifter tas ut för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen. Det är kommunfullmäktige i Habo och Mullsjö kommuner fastställer miljönämndens taxor, som justeras varje år efter arbetskostnadsindex.

Avgifter

Ändrade avgifter

Miljönämnden har enligt taxan möjlighet att sätta ned avgift eller efterskänka den om det finns särskilda skäl. Önskar man nedsättning eller efterskänkning av en avgift ska man ansöka om det skriftligen till miljönämnden.

Timavgifter 2024

  • Tillsyn enligt miljöbalken 1173 kr
  • Tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen 1277 kr

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgifter kan beslutas om man inte anmält eller sökt tillstånd för verksamhet där miljöbalken säger att man är skyldig att göra det. Även om man i efterhand anmäler eller söker tillstånd är man skyldig att betala miljösanktionsavgiften.

Överklaga ett beslut om avgift

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till länsstyrelsen.

Så här överklagar du

I de flesta ärenden skriver vi inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. I de fallen räknas fakturan som ett beslut, som du kan överklaga om du inte är nöjd. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  • Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer samt e-postadress
  • Fakturanummer
  • På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  • Varför du vill att beslutet ska ändras

Det är bara mottagaren av fakturan som kan överklaga den. Om ett ombud, till exempel en advokat, företräder dig ska du bifoga en fullmakt och det ska framgå namn, postadress, telefonnummer och eventuell e-postadress till ombudet.

Skicka överklagandet till Miljöförvaltningen, Box 212, 566 24 Habo eller via e-post till miljo@habokommun.se

Du kan även lämna det till kontaktcenter i kommunhuset på Jönköpingsvägen 19 i Habo. Där finns även en brevlåda för inlämning efter kontorstid.

Överklagandet tas emot av miljöförvaltningen som ser över beslutet igen. Om vi direkt ser att vi har tagit ett felaktigt beslut får du ett nytt rättat beslut. Om vi inte tycker att det är felaktigt skickar vi ditt överklagande vidare till Länsstyrelsen för prövning.

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024