Brandfarliga och explosiva varor

Här kan du läsa en övergripande information om vad brandfarliga och explosiva varor är för något och vad lagen säger.

Brand- och explosionsrisker finns i vår närhet, i varuhuset, på restaurangen, i skolan och på bensinmacken. Det beror på att i dessa miljöer finns brandfarliga varor. Det handlar om vardagliga varor som tändvätska, målarfärg, spolarvätska eller gasol. Brandfarliga varor finns också i laboratorier, verkstäder och andra miljöer där människor använder dem i sina jobb. Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin.

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor kallas oftast för brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning är större då de normalt fattar eld lättare.

En brand kan därför bli ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö. På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras.

Brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor kallas oftast för brandfarliga varor. Risken för brand i dessa varor och i dess omgivning är större då de normalt fattar eld lättare.

En brand kan bli ett allvarligt hot för skador på människor, egendom och miljö. På grund av den stora risken vid förvaring av brandfarlig vara så finns det krav från samhället på hur brandfarliga varor ska förvaras, hanteras och transporteras. Det kan handla om så enkla åtgärder som att man använder säkerhetsutrustning eller förvarar dem i låsta skåp.

Hantering av brandfarlig vara

Om brandfarliga varor hanteras i större mängder krävs särskilt tillstånd. Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfarande.

En explosiv vara är ett ämne eller blandning i fast eller flytande form. Genom en kemisk reaktion kan ämnet avge en sådan temperatur och sådant tryck med en sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

Varor som innehåller explosiva ämnen eller blandningar kallas för explosiva föremål. Allt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosion eller liknande är alltid explosiva varor. Krut, fyrverkerier, sprängmedel eller ammunition så sådana.

Bestämmelse för fyrverkerier valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton

Det finns bestämmelser för när fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas i Mullsjö kommun. Det är bara tillåtet att skjuta fyrverkerier från kl 18.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton till kl 03.00 därpå följande dag. All övrig tid krävs tillstånd av polismyndigheten. Bestämmelserna gäller överallt i kommunen, oavsett om det är allmän plats eller inte.

Du som vill använda fyrverkerier måste alltid ta hänsyn till var du befinner sig och iaktta vad som beslutats i ordningslagen om användning av pyrotekniska varor.

Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen

Mullsjö kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter har ändrats. Det krävs polistillstånd för att använda luftvapen, fjädervapen och paintballvapen i områden som har sammanhängande bebyggelse. Polistillstånd krävs också för sprängning och skjutning med eldvapen i dessa områden.

Föreskrifterna, med undantag av fyrverkeribestämmelserna, gäller på alla platser inom kommunen som är offentliga platser. Idrotts-, sport-, bad- och lekplatser jämställs med offentliga platser om de är tillgängliga för allmänheten. Det gäller också campingplatser, förskolegårdar och skolgårdar, trädgårdsanläggningar, kyrkogårdar och begravningsplatser. Fyrverkeribestämmelserna gäller alltså överallt i kommunen.

Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara. Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara. Brandtillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd.

Följande personer ska närvara vid tillsynen

  • Föreståndaren för brandfarlig vara
  • Brandskyddsansvarig

Omfattning

Tillsynen av brandfarlig vara innebär både administrativ kontroll och stickprovskontroll av hanteringen. Brandtillsynen utförs utifrån en politiskt beslutad tillsynsplan. Tillsynsintervallet grundas på objektets risker samt de konsekvenser en eventuell brand kan få. Syftet med tillsynen är att hjälpa den enskilde att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såväl byggnad och inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan olyckshändelse.

Ansökan om tillstånd

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar explosivvaror ska ha eller ansöka om tillstånd.

Sprängningstillstånd och avskjutning av fyrverkerier hanteras av polismyndigheten.

Tillstånd för att få hantera brandfarlig vara och explosiva varor söks hos räddningstjänsten.

Hantering och tillstånd för brandfarlig och explosiv vara.

Den 1 september 2010 trädde den nya lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (LBE och FBE) i kraft. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Det är olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.

Den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor eller explosivvaror ska ha eller måste ansöka om tillstånd.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 november 2023