Bidrag till enskilda vägar

Vägar som inte är allmänna sköts ofta av privatpersoner, vägföreningar eller vägsamfälligheter. Dessa vägar kallas normalt för enskilda vägar. Här får du information om hur du ansöker om vägbidrag.

Enskilda vägar

Enskilda vägar delas in i två olika kategorier. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att bli beviljad bidrag, vänligen kontakta chef för gata-/park.

Statligt bidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Utöver det statliga bidraget utbetalar Mullsjö kommun ytterligare 10 procent av Trafikverkets beräknade driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen. Ansökan om driftbidrag behöver därför inte lämnas in. 

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Du kan få kommunalt underhållsbidrag för enskilda utfartsvägar för permanent boende. Väg från sommarbostad är inte bidragsberättigad. För att du ska få vägbidraget finns det ett antal kriterier:

Vägen ska

  • hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt
  • leda till hus för året-runt-boende
  • bom eller skylt ”privat väg” får inte sättas upp
  • väghinder som till exempel gupp får inte anordnas utan överenskommelse med kommunen

Bidraget för år 2023 är 2,80 kronor/m, väg och år. Bidrag som understiger 200 kronor betalar vi inte ut. Inget bidrag utgår för de första 100 meterna.

Du ansöker om bidrag senast den 30 september varje år via vår e-tjänst. Detta betalas ut senast 31 mars kommande år.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2024