Bidrag till enskilda vägar

Vägar som inte är allmänna sköts ofta av privatpersoner, vägföreningar eller vägsamfälligheter. Dessa vägar kallas normalt för enskilda vägar .

Enskilda vägar

Enskilda vägar delas in i två olika kategorier. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för att bli beviljad bidrag vänligen kontakta Gata & Park chef.

Statligt bidrag till enskilda vägar sköts av Trafikverket. Utöver det statliga bidraget utbetalar Mullsjö kommun ytterligare 10 procent av Trafikverkets beräknade driftskostnad för den del som ligger innanför kommungränsen. Ansökan om driftbidrag behöver därför inte lämnas in. 

Med utfartsväg menas en väg som leder från fastigheten till närmaste större väg. Kommunalt underhållsbidrag utgår för enskilda utfartsvägar för permanent bebyggelse med väglängd överstigande 100 m. Väg från sommarbostad är ej bidragsberättigad. Nedan kriterier måste uppfyllas för att vägbidrag ska betalas ut.

Vägen ska

  •   hållas i gott skick och vara framkomlig för motorfordon året runt
  • leda till hus för året-runt-boende
  • bom eller skylt ”privat väg” får inte sättas upp
  • väghinder som till exempel gupp får inte anordnas utan samråd med kommunen

Bidraget för år 2022 är 2:80 kr/m väg och år för väglängd överstigande 100 m. Bidrag understigande 200 kr utbetalas ej.

Underhållsbidrag för enskild utfartsväg ansöks om senast den 30 september varje år via Mullsjö kommuns E-tjänst via länken nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad:
16 maj 2023