Sök lov eller anmälan

Bild på ett hus Förstora bilden

Du behöver ofta söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva. Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Beroende på vilken typ av ansökan som du vill göra är processen olika. Läs mer på sidan Olika typer av lov och anmälningar Öppnas i nytt fönster.

 • Ta reda på om din fastighet berörs av strandskydd. Då kan en strandskyddsdispens behövas beslutas hos byggnadsnämnden innan du ansöker lov eller anmälan. Du kan ta reda på detta genom att kontakta plan- och byggenheten på planobygg@mullsjo.se, glöm inte ange din fastighetsbeteckning eller adress.
 • Ta reda på vad detaljplanen reglerar för just din fastighet. Detaljplanen styr vad som gäller och vika förutsättningar du har för din tänkta åtgärd. Detaljplanen finner du på kommunens kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till offentliga detaljplaner.
 • Lägg fokus på tydliga korrekta handlingar. Handlingarna till din ansökan ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Glöm inte måttsätta det du önskar bygga. Om du behöver hjälp att uppföra handlingar till din ansökan kan du ta hjälp av en sakkunnig.
 • Fyll i er ansökan eller anmälan noggrant och skicka med alla nödvändiga handlingar. Använd tydliga, skalenliga ritningar som redovisar din önskade åtgärd. Med en fullständig ansökan går det fortare att få ett beslut.

  Vanliga handlingar som du kan behöva skicka vid din ansökan är situationsplan, planritningar, fasadritningar, sektionsritning och förslag till kontrollplan. Tekniska handlingar kommer också att krävas vid din ansökan. Skissa ut ny åtgärd skalenligt, dess dimensioner samt dess avstånd till två tomtgränser.

  Du kan få tillgång till en situationsplan på din fastighet från vår baskarta inför en kommande ansökan genom att kontakta plan- och byggenheten på planobygg@mullsjo.se, glöm inte ange din fastighetsbeteckning eller adress.
 • Var ute i god tid med din ansökan innan du önskar påbörja åtgärden. Bygglov- och anmälningsärenden har sin fastställda process enligt lagstiftning. Vid din ansökan ska du vara tydliga med vad du ansöker om. De handlingar som visar din tänkta byggnation fastställs till lov- eller anmälningsärendet och ska vara det färdiga förslag som du önskar bygga.
 • Om det är en eller flera bygglovspliktiga åtgärder som du avser uppföra, kan du med fördel söka lov för samtliga åtgärder i samma lov som du planerar inom de närmsta fem åren. Åtgärderna i lovet måste påbörjas inom två och avslutas inom max fem år.
 • Prata gärna med berörda grannarna, styrelse eller bostadsrättsförening innan du skickar in er ansökan om lov eller anmälan. Du behöver fastighetsägarens skriftliga godkännande för åtgärden du önskar uppföra. I vissa ärenden där grannar ska få utskick av byggnadsnämnden, tex placeringar närmare tomtgränsen än 4,5 meter, är det bra att grannarna vet om detta innan ansökan inkommer till byggnadsnämnden.
 • boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om byggande och regler i plan- och bygglagen (PBL) och boverkets byggregler (BBR).

Ska du anmäla ett tillsynsärende till byggnadsnämnden kan du göra det via post, digitalt via planobygg@mullsjo.se eller via telefon. För att en tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra att vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla följande:

 • Fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
 • Beskrivning av vad anmälan avser
 • Om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller om den är avslutad
 • Om du ansvar om den finns fara för säkerhet och hälsa
 • Övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
 • Fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss uppfattning om åtgärden
 • Dina kontaktuppgifter

Tänk på att alla uppgifter och handlingar som lämnas vid en tillsynsanmälan blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att ta del av dom. Om du av någon anledning önskar vara anonym, är det viktigt att du inte lämnar uppgifter som kan spåras till dig eftersom de inte kan tas bort i efterhand. Önskar du vara anonym bör du lämna in ansökan via post eller telefon. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla i ärendet till dig.

Handläggningstid

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett föreläggande av komplettering till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter eller handlingar som saknas.

Bygglovhandläggarna har 10 veckor från det att ansökan är komplett med samtliga handlingar för att kunna ta ett beslut. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan ansökans tidsåtgång upplevas som längre. Lämna därför kompletta handlingar vid er ansökan och komplettering, så går handläggningen fortare. Handläggaren kan förlänga handläggningstiden om det skulle krävas.

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Avgift

Du som sökande kommer att få betala en avgift till kommunen för handläggningen av ert ärende enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för ditt lov- eller anmälan är beroende på vilken eller vilka åtgärder som ärendet avser. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen och tillhörande arbetsuppgifter. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, start- och slutbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar, även kallat för underrättelse. I vissa ärenden tillkommer även en planavgift om gällande detaljplanen för din fastighet kräver det.

I samband med lov- och anmälningsärenden kan även nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster kan behandlas via Mullsjö kommun, via en extern mätkonsult och faktureras av konsulten till dig som sökande.

När kommer fakturan?

För samtliga ärenden faktureras du efter att beslut har tagits i ditt ärende.

Avvisade eller avslutade ärenden

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan eller anmälan debiteras du för den tid vi lagt och de moment vi utfört på ärendet. Detsamma gäller till exempel om vi inte kan handlägga ditt ärende eftersom du inte skickat in alla handlingar vi behöver för att ta beslut om lov- eller startbesked.

Det är du som byggherre som ansvarar för att byggnaden uppförs rätt plats, mått och höjd enligt det beviljade lov- eller anmälningsärendet. Du kan beställa mättjänster via kommunen till upphandlad mätkonsult Sweco, alternativt använda dig av en egen extern utförare som levererar data till kommunen inför slutbesked. Den som utför utstakningen och/eller lägeskontrollen ska ha mätteknisk färdighet.

En utstakning och lägeskontroll ingår inte i avgiften för lov- eller anmälningsärendet utan debiteras på separat faktura via Sweco. Önskar du beställa mättjänster av Sweco, kontakta plan- och byggenheten via e-post planobygg@mullsjo.se så skickar vi en beställning.

Utstakning

När du ska bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du normalt göra en husutstakning. Då markeras läget för den blivande byggnaden på marken, så att den hamnar i rätt i plan och höjd enligt ditt beviljade bygglov. Det är plan- och byggenheten som informerar dig om du behöver göra en husutstakning.

Lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att en inmätning görs av din nya byggnation för att kontrollera att byggnationen är uppförd enligt beviljat lov- eller startbesked. Det ska framgå av ditt startbesked eller i protokoll från tekniskt samråd om din byggnation kräver en lägeskontroll. Vid lägeskontrollen kontrolleras byggnationernas mått, storlek, form och läge i plan och höjd. Om byggnaden eller åtgärden har placerats fel kan det leda till att byggnadsnämnden inte kan utfärda slutbesked. Alla åtgärder som ska mätas in med en lägeskontroll ska redovisas till kommunen inför slutbesked.

Information till dig som ska staka ut

Byggnadens samtliga hörn ska mätas in på den färdiga grunden. En inmätning ska utföras och mätdata ska levereras skyndsamt efter att grunden är färdigställd. Har leveransen inte skett inom tre veckor från det att grunden är klar kan kommunen utföra en lägeskontroll som du får bekosta.

 • Leverans av mätdata ska ske digitalt som shape-, DXF-, DWG-format eller PXY-fil.
 • Alla handlingar ska levereras i SWEREF99, 13 30 i plan och RH2000 i höjd.
 • En verifiering att utstakningen är utförd och leveransbeskrivning med uppgifter om fastighetsbeteckning, inmätningsdatum samt kontaktuppgift till utsättaren ska medfölja mätdatafilerna. Olika typer av objekt såsom bostadshus, uthus, altan eller skärmtak ska kunna särskiljas med kodning.

Du skickar in digitala mätdata och leveransbeskrivning via e-post till planobygg@mullsjo.se. Hänvisa till ärendets diarienummer samt fastighetsbeteckning för berörd fastighet.

Fastighetsgränser

Om du behöver hjälp att mäta ut din gräns eller är osäker på var tomtgränsen går kan du vända dig direkt till Sweco Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hos statliga Lantmäteriet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa ritningar från bygglovarkivet

I byggnadsnämndens arkiv kan det finnas ritningar och andra handlingar som tillhör tidigare ärenden. Dessa handlingar kan vara ett bra underlag för ritningar om du ska göra förändringar på befintliga byggnader eller vill veta mer om just din fastighet. Det kan också vara bra att ta reda på vad som är lagligen uppfört om du ska köpa en fastighet.

Arkivhandlingarnas skalenlighet och kvalitet är inte alltid tillräckligt bra och kan inte betraktas som en färdig ritning till en ny ansökan om lov eller anmälan. Om du vill använda arkivhandlingen som ett underlag för att skapa en bygglovsritning, tänk då på att den kan komma att behöva bearbetas.

Du beställer handlingar via e-post till planobygg@mullsjo.se. Vid beställning ska du uppge fastighetsbeteckningen och postadress på den fastighet du önskar handlingar på.

Beställ situationsplan

Ska du bygga till ditt hus, göra en anmälan eller bygga på landsbygden kan det räcka med en enklare situationsplan. En situationsplan visar hela din tomt upp­ifrån med gällande tomtgränser där både nya och äldre byggnader syns. Situationsplanen är ett utdrag från kommunens kartsystem som du kan nyttja vid ansökan av lov- och anmälningsärenden.

Önskar du beställa en situationsplan över din fastighet kan du kontakta plan- och byggenheten via e-post planobygg@mullsjo.se. Vid beställning ska du uppge fastighetsbeteckningen och postadress på den fastighet du önskar en situationsplan över.

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs oftast vid nybyggnation. Om du är osäker på om din åtgärd kräver en nybyggnadskarta kan du kontakta Plan-och byggenheten.
På nybyggnadskartan visas fastighets­gränser, fastig­hetens mått och be­stämmelser från detalj­planen. Kartan visar även de byggnader som redan finns på tomten, markhöjder och andra detaljer som rättigheter, servitut eller gemensamhetsanläggningar. Även ledningar och anslutnings­punkter till vatten, avlopp och el och liknande redovisas. Ny­bygg­nads­kartan ligger till grund för en situations­plan. När den nya byggnaden är in­ritad på kartan kallas den för situations­plan.

En nybyggnadskarta beställs via kommunen till upphandlad mätkonsult Sweco. Önskar du beställa en situationsplan över din fastighet kan du kontakta plan- och byggenheten via e-post planobygg@mullsjo.se. Vid beställning ska du uppge:

 • Fastighetsbeteckningen
 • Postadress
 • Faktureringsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

För att ta del av exempelritningar kan du

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 december 2023