Sök lov eller anmälan

Du behöver ofta söka lov eller göra en anmälan när du ska bygga, ändra eller riva. Här ansöker du om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och strandskyddsdispens, samt gör anmälan för byggåtgärder som kräver startbesked. Beroende på vilken typ av ansökan som du vill göra är processen olika. Läs mer på sidan Olika typer av lov och anmälningar Öppnas i nytt fönster.

 • Ta reda på om din fastighet berörs av strandskydd. Då kan en strandskyddsdispens behövas beslutas hos byggnadsnämnden innan du ansöker lov eller anmälan. Du kan ta reda på detta genom att kontakta plan- och byggenheten på planobygg@mullsjo.se, glöm inte ange din fastighetsbeteckning eller adress.
 • Ta reda på vad detaljplanen reglerar för just din fastighet. Detaljplanen styr vad som gäller och vika förutsättningar du har för din tänkta åtgärd. Detaljplanen finner du på kommunens kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till offentliga detaljplaner.
 • Lägg fokus på tydliga korrekta handlingar. Handlingarna till din ansökan ska vara skalenliga och fackmannamässigt utförda. Glöm inte måttsätta det du önskar bygga. Om du behöver hjälp att uppföra handlingar till din ansökan kan du ta hjälp av en sakkunnig.
 • Fyll i er ansökan eller anmälan noggrant och skicka med alla nödvändiga handlingar. Använd tydliga, skalenliga ritningar som redovisar din önskade åtgärd. Med en fullständig ansökan går det fortare att få ett beslut.

  Vanliga handlingar som du kan behöva skicka vid din ansökan är situationsplan, planritningar, fasadritningar, sektionsritning och förslag till kontrollplan. Tekniska handlingar kommer också att krävas vid din ansökan. Skissa ut ny åtgärd skalenligt, dess dimensioner samt dess avstånd till två tomtgränser.

  Du kan få tillgång till en situationsplan på din fastighet från vår baskarta inför en kommande ansökan genom att kontakta plan- och byggenheten på planobygg@mullsjo.se, glöm inte ange din fastighetsbeteckning eller adress.
 • Var ute i god tid med din ansökan innan du önskar påbörja åtgärden. Bygglov- och anmälningsärenden har sin fastställda process enligt lagstiftning. Vid din ansökan ska du vara tydliga med vad du ansöker om. De handlingar som visar din tänkta byggnation fastställs till lov- eller anmälningsärendet och ska vara det färdiga förslag som du önskar bygga.
 • Om det är en eller flera bygglovspliktiga åtgärder som du avser uppföra, kan du med fördel söka lov för samtliga åtgärder i samma lov som du planerar inom de närmsta fem åren. Åtgärderna i lovet måste påbörjas inom två och avslutas inom max fem år.
 • Prata gärna med berörda grannarna, styrelse eller bostadsrättsförening innan du skickar in er ansökan om lov eller anmälan. Du behöver fastighetsägarens skriftliga godkännande för åtgärden du önskar uppföra. I vissa ärenden där grannar ska få utskick av byggnadsnämnden, tex placeringar närmare tomtgränsen än 4,5 meter, är det bra att grannarna vet om detta innan ansökan inkommer till byggnadsnämnden.
 • boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om byggande och regler i plan- och bygglagen (PBL) och boverkets byggregler (BBR).

Ska du anmäla ett tillsynsärende till byggnadsnämnden kan du göra det via post, digitalt via planobygg@mullsjo.se eller via telefon. För att en tillsynsanmälan ska upprättas så snabbt och korrekt som möjligt är det bra att vi får ett tydligt underlag från början.

Din anmälan bör innehålla följande:

 • Fastighetsbeteckning eller gatuadress för den fastighet som anmälan avser
 • Beskrivning av vad anmälan avser
 • Om du vet när åtgärden utfördes, om den pågår eller om den är avslutad
 • Om du ansvar om den finns fara för säkerhet och hälsa
 • Övrig information som kan vara viktig för oss att känna till
 • Fotografier, ritningar eller annat underlag som styrker din tillsynsanmälan och ger oss uppfattning om åtgärden
 • Dina kontaktuppgifter

Tänk på att alla uppgifter och handlingar som lämnas vid en tillsynsanmälan blir offentliga. Det betyder att alla har möjlighet att ta del av dom. Om du av någon anledning önskar vara anonym, är det viktigt att du inte lämnar uppgifter som kan spåras till dig eftersom de inte kan tas bort i efterhand. Önskar du vara anonym bör du lämna in ansökan via post eller telefon. Om du väljer att vara anonym kan vi inte återkoppla i ärendet till dig.

Handläggningstid

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett föreläggande av komplettering till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter eller handlingar som saknas.

Bygglovhandläggarna har 10 veckor från det att ansökan är komplett med samtliga handlingar för att kunna ta ett beslut. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, kan ansökans tidsåtgång upplevas som längre. Lämna därför kompletta handlingar vid er ansökan och komplettering, så går handläggningen fortare. Handläggaren kan förlänga handläggningstiden om det skulle krävas.

På våren får vi in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Avgift

Du som sökande kommer att få betala en avgift till kommunen för handläggningen av ert ärende enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige. Avgiften för ert lov eller anmälan är beroende på vilken eller vilka åtgärder som ärendet avser. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen och tillhörande arbetsuppgifter. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster kan behandlas via Mullsjö kommun, via en extern mätkonsult och faktureras av konsulten till dig som sökande.

När kommer fakturan?

För samtliga ärenden faktureras du efter att beslut har tagits i ditt ärende.

Avvisade eller avslutade ärenden

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan eller anmälan debiteras du för den tid vi lagt och de moment vi utfört på ärendet. Detsamma gäller till exempel om vi inte kan handlägga ditt ärende eftersom du inte skickat in alla handlingar vi behöver för att ta beslut om lov- eller startbesked.

För att ta del av exempelritningar kan du

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 januari 2023