Trafiksäkerhet

Grönskande träd, buskar och häckar kan vara en trafikfälla. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri kring din trädgård för en säker trafik.

Fri sikt i gatukorsning

Det finns krav på att hålla fri sikt i gatukorsningar. Den som kör ska i god tid kunna upptäcka korsande fordon och hinna stanna.

Du som fastighetsägare ska se till att växtligheten på din tomt inte skymmer sikten, döljer skyltar, vägmärken eller försvårar framkomligheten för den som går, cyklar, kör bil eller gaturenhållningsfordon.

Gatubelysning ska lysa upp vägar och gång- och cykelbanor. Hindras ljuset från gatubelysningen av träd, måste du som fastighetsägare beskära träden.

Utfart och korsning med klippta häckar

Vid utfart bör dina växter inte vara högre än 80 centimeter från gatan. Sikten ska vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Häck och buskar ska växa inom din tomtgräns. Har du buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Grenar från träd, buskar och liknande får inte på någon gatudel finnas på lägre
höjd över:

 • gång- och cykelbana: minst 2,50 m fri höjd
 • körbana: minst 4,60 m fri höjd

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cenitmeter. Kontrollera att man ser minst 10 meter runt hörnet.

Innan du planterar är det bra att du föreställer dig träd och buskars utveckling några år framåt, så att du planterar dem tillräckligt långt från vägen.

 • Stora buskar och träd ska vara minst två meter innanför tomtgräns.
 • Häck- och buskplantor ska vara minst 60 cm innanför tomtgräns.

Hastighet

För att få en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och buller har en hastighetsöversyn inom Sandhem och Mullsjö tätorter gjorts.

 • Hastighetsöversynen innebär att vi skyltar om från 50 till 40 (i vissa fall till 60) och från 70 till 60 inom tättbebyggt område.
 • Grundtanken i hastighetsöversynen har varit att den nya hastigheten i tätort bör vara 40 km, med vissa avvikelser. Vissa av gatorna har så god standard att vi kan höja hastigheten till 60 km.
 • De nya hastigheterna är framtagna med hjälp av Säker Trafik i Jönköpings län AB och NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande). Läs mer om NTF på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Trafikverkets handbok Rätt fart i staden har använts i arbetet med att ta fram nya hastigheter, läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Andra trafiksäkerhethöjande åtgärder som gjort:

 • Förhöjd plankorsning i korsningen Gunnarsbovägen och Skolgatan.
 • Rondell vid Sjövägen/Björksätersvägen
 • Breddad trottoar för gångtrafikanter på Gunnarsbovägen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 juni 2023