Trafiksäkerhet

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms.
Grönskande träd, buskar och häckar kan vara en trafikfälla. Som tomtägare är du skyldig att hålla sikten fri kring din trädgård för en säker trafik.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som fastighetsägare är enligt lag ansvarig att hålla ordning runt din tomt och se till att växter inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, exempelvis att plogbilen inte kan ta sig fram på vintern eller får sina maskiner sönderkörda av grenar som hänger ut. Växtligheten utanför din tomt ska anpassas enligt reglerna beskrivna på sidan här intill.

Om du inte håller ordning kan du hållas ansvarig om en olycka skulle inträffa. Du kan även bli skyldig att ersätta skador hos oskyddade trafikanter eller på fordon som orsakats av till exempel utstickande grenar.

Om vi som kommun får in en anmälan om problem eller själv stöter på problem med växtlighet i bostads-områden tar vi kontakt med fastighetsägaren. Skulle situationen ändå inte bli bättre kan det bli aktuellt med tvångsvård, det vill säga att kommunen klipper växterna enligt de regler som finns. Kostnaden för tvångsvården betalas av fastighetsägaren.

För att underlätta för räddningstjänst och besökare att hitta till er fastighet vill vi påminna om fastighetsägarens skyldighet att sätta upp nummerskylt enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mullsjö kommun 11§.

Fri sikt i gatukorsning

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter ska hinna upptäcka varandra och undvika att krocka.

 • Vid olyckor är det ofta små barn som drabbas eftersom de är korta och inte syns bakom en hög häck.
 • Dolda lampor och trafikskyltar kan leda till olyckor eller att räddningstjänsten inte hittar till rätt adress.
 • För rörelsehindrade och synskadade är det särskilt viktigt att inte grenar hänger ner eller tar plats på gångbanan.

Vid utfart ska du se till att dina växter inte är

 • högre än 0,8 meter från gatan inom markerad sikttriangel.
 • Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gång- och cykelbanan.
Utfart och korsning med klippta häckar

Om buskar och träd är för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafik- olyckor. Du ska se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

 • gångbana - minst 2,5 meter
 • cykelbana - minst 3,2 meter
 • körbana - minst 4,6 meter (OBS! En meter vid sidan om gatan)

Om din hörntomt ligger intill en gata ska du se till att:

 • dina växter inte är högre än 0,8 meter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera håll.
 • Om din tomt ligger intill en gång- och cykelbana som ansluter till en gata gäller i stället en sikttriangel på 5 meter.
Ilustration för hörntomt

Innan du planterar är det bra att du föreställer dig träd och buskars utveckling några år framåt, så att du planterar dem tillräckligt långt från vägen.

 • Stora buskar och träd ska vara minst två meter innanför tomtgräns.
 • Häck- och buskplantor ska vara minst 0,5 meter innanför tomtgräns eller gångbana.
Illustration för plantering av buskar och träd

Om buskar och träd är för stora, kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor.

Du ska se till att det finns fri höjd för trafikanterna:

 • gångbana - minst 2,5 meter
 • cykelbana - minst 3,2 meter
 • körbana - minst 4,6 meter (OBS En meter vid sidan om gatan
Illustration för fri höjd, buskar och träd

Vid snöfall och halka är det kommunen som snöröjer och halkbekämpar gångbanan (trottoaren), det sker utifrån fastställda kriterier om prioritering och starttider.

Du som fastighetsägare ska själv ta bort snövallen som blir vid din infart då ansvaret för framkomlighet ligger på varje berörd fastighetsägare.
Snöröjningsfordonen försöker att inte lägga större snösträngar vid infarter men ibland är det svårt att komma ifrån.

Du kan läsa mer om kommunens rutiner vid snöröjning på sidan snöröjning och sopning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Senast uppdaterad:
11 april 2024