Anmälan eller ändring av miljöfarlig verksamhet

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller ändra en befintlig? I så fall ska du anmäla det till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar.

Vilka som omfattas av anmälningsplikten framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Miljöbalken 9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Definitioner

1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Anmälningsplikt

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig eller ändra en befintlig? I så fall ska du anmäla det till Miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten startar. Vilka som omfattas av anmälningsplikten framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om det gäller en tillståndspliktig verksamhet ska du kontakta Länsstyrelsen, det gör du smidigast via Länsstyrelsen i Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Även om din verksamhet varken är anmälnings- eller tillståndspliktig är det bra om du kontaktar Miljöförvaltningen innan du startar.

Handläggning av anmälan

 • Anmälan ska skickas till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner.
 • Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.
 • En komplett anmälan ska skickas in i god tid (minst 6 veckor) innan verksamheten påbörjas eller förändras.
 • Skicka in anmälan i tre exemplar och gör även en kopia och behåll själv.
 • För handläggning av anmälan tas timavgift ut. Se därför till att anmälan är så komplett som möjligt från början.
 • Om verksamheten startar eller förändras innan anmälan gjorts kan det leda till åtalsanmälan.

Nedläggning

Om du planerar att lägga ner en miljöfarlig verksamhet ska du snarast kontakta miljöförvaltningen.

Ändring

I de fall det rör sig om förändring av befintlig verksamhet behöver anmälan endast innehålla de delar som berörs av ändringen. Beskriv den ändring som anmälan avser, varför den ska vidtas samt vilka konsekvenser ändringen har för miljön och/eller människors hälsa.

Vid nedläggning och ändring använder du blanketten "Anmälan om miljöfarlig verksamhet".

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Miljönämnden är ansvarig för att genomföra miljötillsyn hos nästan alla företag i Habo och Mullsjö. Med tillsyn menas att granska och kontrollera att företag och verksamheter följer lagstiftning inom miljöområdet (miljöbalken, livsmedelslagen med flera lagar och förordningar) och att verksamheten inte innebär någon fara för människors hälsa och miljön.

Tillsyn omfattas av tillsynsbesöket, förberedelser i form av ex. inläsning av tidigare tillsynsrapporter, restid och efterarbete som rapportskrivning m.m.

Miljönämnden har i sin verksamhetsplan satt upp mål för hur ofta ett företag ska få ett tillsynsbesök. Det beror på vilken typ av verksamhet du har, hur stor påverkan den har på miljön. Det kan skilja mellan att få ett besök om året till att få ett besök var femte år.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

 • Alla företag som får tillsyn ska betala en avgift för det.
 • Större verksamhet betalar en årsavgift.
 • De mindre företagen betalar en timavgift i samband med tillsynsbesöket.

Avgiften kan variera beroende på vilken bransch tillsynen gäller. I avgiften ingår också miljönämndens arbete i form av databehandling, samråd, anordnande av informationstillfällen samt framtagande av informationsmaterial m.m.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024