Förorenade områden

Ett förorenat område är enligt miljöbalkens 10 kapitel ett område där det  i mark, sediment, vatten eller byggnader finns föroreningar som kan innebära skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är inte ovanligt att en förorening, som till exempel olja, påträffas vid grävarbeten, planläggning, bygg- eller rivningsarbeten.

Upplysningsskyldighet

Fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren ska genast underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, upptäcks. Detta gäller oavsett vad området har använts till tidigare.

Om du är osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till kan du kontakta miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Vi hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet som orsakat föroreningen är i första hand ansvarig för efterbehandling/sanering (åtgärd för att avlägsna förorening). Ansvaret kan delas solidariskt mellan flera verksamhetsutövare och fastighetsägare.

När det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare kvar, kan fastighetsägaren eller den som utför åtgärder i ett förorenat område bli ansvarig för efterbehandling/sanering.

I vissa fall finns möjlighet att söka bidrag från Naturvårdsverket (via Länsstyrelsen) om ansvarig saknas, eller om den ansvarige inte har tillräckliga medel för att bekosta undersökning och sanering.

När ska anmälan skickas in?

Enligt 28 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd måste en skriftlig anmälan lämnas till tillsynsmyndigheten i god tid (normalt 6 veckor) innan man får påbörja en åtgärd för efterbehandling.

Vid akuta situationer gäller att skador och risker ska undanröjas utan att nya skapas. Vid behov av akuta åtgärder kan Miljönämnden ta ett förenklat beslut kring vad som ska göras.

Hur anmäler jag?

Om du är osäker på vilken tillsynsmyndighet du ska vända dig till kan du alltid börja med att kontakta Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner. Vi hänvisar dig till rätt tillsynsmyndighet.

För anmälan till Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner använder du blanketten "§28 Anmälan vid sanering".

Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 april 2024