Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar med mera. Här kan du läsa om vilka regler som gäller, hur man rapporterar och vem som har ansvar för detta.

Senast 31 mars varje år ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.

Du som är registrerad operatör (ansvarig verksamhetsutövare) och driver en yrkesmässig verksamhet är ansvarig för hanteringen av köldmedier

Anmälan om ny anläggning

Om du installerar en helt en ny köldmedieanläggning som överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska du anmäla det till miljöförvaltningen. Kontakta din kylentreprenör så hjälper de dig med det. På Svenska kyl & värmepumpföreningens webbplats kan du hitta kylentrepenörer .

Installationsintyg

Installationsintyget måste upprättas av en certifierad kylentreprenör. I installationsintyget ska följande uppgifter finnas:

 • Installationsdatum
 • Aggregatbeteckning
 • Köldmedietyp
 • Verklig/uppskattad mängd köldmedier
 • Fastighetsbeteckning
 • Gatuadress
 • Operatörens adressuppgifter och organisationsnummer

När operatör (ansvarig verksamhetsutövare) byts ska miljöförvaltningen meddelas.

När du ska du skrota en anläggning eller ett aggregat måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljöförvaltningen. Skrotning av ett enskilt aggregat i en anläggning kan redovisas i årsrapporten.

Syntetiska köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som driver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) är skyldig att:

 • Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Årligen rapportera till miljöförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter).
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll (se nedan).
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt och att om det gäller hela anläggningen redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
 • Informera miljöförvaltningen om du installerar nya aggregat.

Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till miljöförvaltningen en gång om året (senast den 31 mars året efter). Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 1. Operatörens namn, organisationsnummer, post- och faktureringsadress.
 2. Fastighetsbeteckning och belägenhetsadress där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Kontaktuppgifter
 5. Datum för och resultat av läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat.
 6. Namn, kontaktuppgifter och certifikat på den som utfört kontrollerna.
 7. Certifierad kylentreprenör
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Mängd och typ av köldmedier som har installerats och om installerad mängd kommer från återanvändning eller regenerering så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i vissa fall certifieringsnummer.
 10. Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll.
 11. Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.
 12. Om utrustning har skrotats (nedmonterats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av köldmediet.
 13. Vem som installerat, utfört service, underhållit, reparerat eller skrotat (nedmonterat) utrustning samt, i vissa fall, certifieringsnumret.

Avgift

En avgift på en timme tas ut för granskning och handläggning av köldmedierapporten. Årets timavgift hittar du på vår sida Taxor och avgifter.

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen (517/2014). Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter - Läckagekontroller
5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Den nya svenska f-gasförordningen medför bland annat:

 • Krav på läckagekontroll för utrustning med 5 ton CO2e HFC eller mer; till exempel 1,27 kg R404A. Dessa aggregat sammanräknas from den 1 jan 2017 till totalmängden. För lufttät sluten utrustning är det krav på läckagekontroll för utrustning med 10 ton CO2e eller mer.
 • Gränsen för inrapportering för en stationär anläggning är 14 ton CO2e HFC eller mer.
 • Operatör av mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska skicka årsrapport till miljöförvaltningen.


Den som är operatör för en mobil utrustning på minst 14 ton CO2e ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten. Rapportering för motorfordon ex. bussar och lastbilar ska göras till miljöförvaltningen. Det är till den kommun operatören/bolaget har sitt säte som rapporten skickas.

Kontakt

Senast uppdaterad:
30 april 2024