Djurhållning och lantbruk

Ko som betar på öppet fält

Foto: Nicole Morgny Photography

Lantbruk och djurhållning är en miljöfarlig verksamhet som omfattas av miljöbalkens regler och miljöförvaltningens tillsyn.

Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Miljöförvaltningen kontrollerar lantbruk och hästgårdar genom inspektioner, så kallad tillsyn. Vid en tillsyn kontrollerar en inspektör att du som lantbrukare följer aktuella miljöregler. På de större lantbruken görs tillsynen regelbundet. På de mindre lantbruken och hästgårdarna görs tillsynen i projektform. Tillsyn kan också göras till följd av klagomål.

Vid ett tillsynsbesök gör inspektören en rundvandring för att titta på hur du uppfyller miljökraven, till exempel hur lagrar gödsel och hanterar kemikalier. Vid en tillsyn ska du också visa upp dokumentation, som till exempel sprutjournal och växtodlingsplan.

Observera att det är länsstyrelsen som ansvarar för kontroll av att djuren sköts enligt djurskyddslagens bestämmelser.

Beroende på hur många djurenheter som finns i verksamheten sker en klassning för B, C, eller U-verksamhet. Mellanstora djurverksamheter med 100-399 djurenheter ska anmälas till kommunen.

Verksamhet med färre än 100 djurenheter

Lantbruk med färre än 100 djurenheter, till exempel en hästgård, klassas som en u-verksamhet. En U-verksamhet är inte anmälningspliktig, men omfattas av kommunens tillsyn.

Verksamhet med 100-399 djurenheter

Ett lantbruk med minst 100 och högst 399 djurenheter klassas som C-verksamhet. En C-verksamhet är anmälningspliktig till kommunen och det är kommunen som utför tillsynen.

Verksamhet med fler än 400 djurenheter

Ett lantbruk med fler än 400 djurenheter klassas som en B-verksamhet och behöver tillstånd från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Tillsyn på B-verksamheter utförs av länsstyrelsen.

Djurskyddskontroller utförs av Länsstyrelsen

Djurskyddskontroller utförs för att se till att du som lantbrukare följer djurskyddslagen och att djuren har det bra.


Du som har djur ska ha tillräcklig lagringskapacitet för att kunna lagra stallgödseln under en viss tid, som bl.a. beror på hur många djurenheter du har, vilka djurslag du har och om din verksamhet är ett jordbruksföretag. Lagringsutrymmet ska vara utformat så att det inte sker avrinning eller läckage av gödsel till omgivningen.

Det är verksamhetens ansvar att kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.

Se sidan Farligt avfall för mer information

Bekämpningsmedel är kemiska produkter som är avsedda att skydda mot att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada eller besvär för människors hälsa eller skada på egendom. Medlen omfattas av särskilda regler.

Se sidan Bekämpningsmedel för mer information

Du som hanterar kemiska produkter, till exempel oljor, ska ha kunskap om produkterna.

Se sidan Kemikalier för mer information

För att undvika läckage måste cisterner kontrolleras regelbundet. Det är också viktigt att de placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.

Se sidan Cisterner för mer information

Alla som driver lantbruk, oavsett storlek, ska regelbundet kontrollera och planera åtgärder för att förebygga skadliga effekter på miljön.

Se sidan Egenkontroll för företag för mer information

Senast uppdaterad:
30 april 2024