Bekämpningsmedel

Alla bekämpningsmedel som säljs och används måste vara godkända av Kemikalieinspektionen (KEMI). Bekämpningsmedel delas upp i växtskyddsmedel och biocider.

Alla bekämpningsmedel är mer eller mindre ohälsosamma. Endast godkända medel som finns listade i Bekämpningsmedelsregistret på KEMI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får säljas och användas.

Användningen är även reglerad genom olika behörighetsklasser samt förbud eller krav på tillstånd/anmälan. Vissa möjligheter till dispens finns. Till exempel vid bekämpning av invasiva arter.

Vem får använda bekämpningsmedel?

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, alla med olika krav på hantering, utbildning, ålder med mera.

 • Klass 3: får användas av alla, vilket även innebär privatpersoner.
 • Klass 2: får bara användas yrkesmässigt. Vissa medel i klass 2 kräver särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Utbildningen hålls av länsstyrelsen.
 • Klass 1: får bara användas yrkesmässigt. Samtliga medel i klass 1 kräver särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Utbildningen hålls av länsstyrelsen.

Växtskyddsmedel får inte användas inom följande områden

 1. På ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete.
 2. På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 3. I parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 4. Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
 5. På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 6. På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Om olyckan skulle vara framme

Om en större mängd bekämpningsmedel har läckt ut eller befaras läcka ut, ska den som är ansvarig för spridningen genast underrätta räddningstjänsten. Ibland behöver även områdets ägare och miljönämnden informeras om händelsen.

 • Försäljning av växtskyddsmedel är reglerad, med krav på utbildningsbevis och användningstillstånd.
 • Butiken ska ha en person som har ett giltigt utbildningsbevis tillgängligt vid försäljning. Den personen ska kunna svara på frågor om användning av medlet, hälso- och miljörisker vid användning samt åtgärder för att hantera dessa risker.
 • Medel i klass 1 eller 2 får endast säljas till den som har ett användningstillstånd.
 • Den som säljer växtskyddsmedel till privatpersoner ska lämna information om de risker för människors hälsa och miljön som användning av växtskyddsmedel är förenad med. Särskilt om faror, exponering, korrekt lagring, hantering, spridning och säkert bortskaffande samt om lågriskalternativ.

Skriftlig anmälan krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter, eller karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen
 • på banvallar
 • inom områden som inte omfattas av förbud eller krav på tillstånd och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Anmäl via Habo kommuns e-tjänst "Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." minst fyra veckor innan spridning.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Tillstånd krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material
 • inom vattenskyddsområden

Ansök via Habo kommuns e-tjänst "Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster." minst sex veckor innan spridning.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Där allmänheten får röra sej fritt måste tydlig och väl synlig information om spridningen av bekämpningsmedel sättas upp. Anslagen ska vara minst i A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska sitta uppe minst en månad och tas bort inom åtta veckor, efter det att spridningen avslutats.

Anslagen ska innehålla information om:

 • Avsikten med spridningen, medlets namn och registreringsnummer.
 • Karta/skiss eller beskrivning över området. Namn, adress och telefon till den som utför spridningen.
 • Spridningsmetod och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
 • Var man kan få ytterligare information om spridningen.

En avgift tas ut för handläggning av ansökan/anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndens taxor på sidan Taxor och avgifter

Senast uppdaterad:
30 april 2024