Revisorer

Revisorerna i kommunen är kommunfullmäktiges och medborgarnas företrädare i den demokratiska kontrollen.

Uppdrag

Kommunrevisorernas uppdrag är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom kommunens styrelse, nämnder, bolag och stiftelser. De kontrollerar måluppfyllelse, internkontroll, att verksamheten sköts samt att bokföring är korrekt.

Oberoende

Kommunrevisorerna är oberoende av de verksamheter de granskar och självständiga i förhållande till varandra. Liksom för andra myndigheter finns krav på tillgänglighet och insyn i deras arbete. Revisionens arbete redovisas i rapporter till kommunfullmäktige.

I Mullsjö kommun finns fem revisorer, varav två även granskar de kommunala bolagen. Revisorernas arbetssätt definieras av kommunens reglemente för revisorerna, kommunallagen samt "God revisionssed" som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner

Du hittar revisorerna under sidan Hitta politiker. Länk till annan webbplats.

Du hittar reglementet samt arbetsordningen för revisorerna under sidan Styrande dokument.

Mullsjö Bostäder AB

Lars-Olof Tingman, ordinarie
Per Helgegren, ersättare

Mullsjö Energi & Miljö AB

Per Helgegren, ordinarie
Lars-Olof Tingman, ersättare

Mullsjö Omsorgsbostäder

Per Helgegren, ordinarie
Lars-Olof Tingman, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden

Jerker Nordh

Byggnadsnämnden

Kent Oskarsson

Tekniska nämnden

Kent Oskarsson

Kultur- och fritidsnämnden

Lars-Olof Tingman

Kommunstyrelsens personalutskott

Kent Oskarsson

Socialnämnden

Per Helgegren

Kommunstyrelsen

Per Helgegren
Erik Sollander

Miljönämnden

Erik Sollander

Överförmyndare

Lars-Olof Tingman

Revisionsberättelser med årsredovisning och grundläggande granskning samt revisorernas bedömning av delårsrapporter.


Dokument

Diarienummer

Revisionsberättelse och revisorernas bedömning 2023 (pdf) , 118.6 kB.

2023/9010

Granskningsrapport 2023, Mullsjö Bostäder AB (pdf) , 119.1 kB.

2023/9010

Granskningsrapport 2023, Fastighetsbolaget Gyljeryd (pdf) , 84 kB.

2023/9010

Granskningsrapport 2023, Mullsjö Energi & Miljö AB (pdf) , 110.2 kB.

2023/9010

Revisorernas bedömning av delårsrapport (pdf) , 44.5 kB.

2023/9010

Granskning av god ekonomisk hushållning per 2023-08-31 (pdf) , 288.5 kB.

2023/9010

Revisionsberättelse och revisorernas bedömning 2022 (pdf) , 77.4 kB.

2022/9007

Granskning av årsredovisning 2022 (pdf) , 151.9 kB.

2022/9007

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, årsredovisning (pdf) , 164.7 kB.

2022/9007

Granskning av god ekonomisk hushållning 2022, delårsrapport (pdf) , 165.8 kB.

2022/9007

Granskning av delårsrapport 2022 (pdf) , 156.8 kB.

2022/9007

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2022 (pdf) , 109 kB.

2022/9007

Granskning av delårsrapport 2021 (pdf) , 141.1 kB.

2021/9009

Granskning av årsredovisning 2021 (pdf) , 152.5 kB.

2021/9000

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021, årsredovisning (pdf) , 138.1 kB.

2021/9001

Revisionsberättelse för år 2021 (pdf) , 133.6 kB.

2022/9002

Granskning av årsredovisning 2020 (pdf) , 257 kB.

2021/9002

Granskning av delårsrapport 2020 (pdf) , 260.2 kB.

2020/9004

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 (pdf) , 94.8 kB.

2020/9004

Granskning av årsredovisning 2019 (pdf) , 311.1 kB.

2020/9003

Granskning av delårsrapport 2019 (pdf) , 185.2 kB.


Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019

2019/9004

Granskning av årsredovisning 2018 (pdf) , 273.2 kB.

2019/9001

Granskning av delårsrapport 2018 (pdf) , 236 kB.

2019/9004

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018

2018/9003

Granskning av årsredovisning 2017 (pdf) , 280.8 kB.

2018/9000

Bedömning avseende delårsrapport 2017

2017/9008

Revisionsberättelse för år 2016

2017/9001

Bedömning avseende delårsrapport 2016

2016/9006

Revisionsberättelse för 2014 med bilagor för Mullsjö kommun

2015/9006

Granskning av delårsrapport 2015

2015/9003

Bedömning avseende delårsrapport 2014

2014/9010

Granskning av årsredovisning 2013 för Mullsjö kommun

2014/9007

Revisionsberättelse för 2013 med bilagor för Mullsjö kommun

2014/9006


Fördjupade granskningar dokumenteras i separata rapporter löpande under året.


Rapport

Diarienummer

Granskning av ekonomistyrnng inom tekniska nämnden samt barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde (pdf) , 209.2 kB.

2023/9003

Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport (pdf) , 125.3 kB.

2023/9010

Granskning av god ekonomisk huhållning per 2023-12-31 (pdf) , 348.3 kB.

2023/9010

Revisorns yttrande för årsredovisning 2023 (pdf) , 244.8 kB.

2023/9010

Revisorernas bedömning av granskning av kommunens hållbarhetsarbete (pdf) , 105.4 kB.

2022/9004

Granskning av kommunens hållbarhetsarbete (pdf) , 203.3 kB.

2022/9004

Samverkan inom kommun och kommunkoncern (pdf) , 211.5 kB.

2021/9003

Granskning av verksamhetsuppföljning inom hemtjänst, missiv (pdf) , 114.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/9001

Granskning av verksamhetsuppföljning inom hemtjänst (pdf) , 392.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2021/9001

Granskning av nämnders, bolagens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll (pdf) , 249.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2020/9002

Granskning av verkställighet av fullmäktigebeslut (pdf) , 294.1 kB.

2020/9000

Grundläggande granskning 2020 (pdf) , 273.8 kB.

2019/1128

Granskning av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt gentemot socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden (pdf) , 431.5 kB.

2019/9003

Granskning av rutiner för kommunens lokalförsörjning (pdf) , 299.3 kB.

2019/9000

Granskning av budget och uppföljningsprocessen

2017/9010

Granskning av insatser för ensamkommande barn - Mullsjö kommun

2016/9005

Granskning av rutiner för fakturering - Mullsjö kommun (pdf) , 268.4 kB.

2016/9003

Granskning av tillsynsverksamheten inom Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner

2016/9002

Beredningsprocessen av ärenden till kommunfullmäktige

2016/9001

Granskning av upphandlingsorganisationen - Mullsjö kommun

2015/9008

Granskning av kontanthantering

2015/9005

Granskning av kvalitetsarbete inom socialtjänsten

2015/9004

Granskning av privata medel - Mullsjö kommun

2015/9002

Granskning av anmälningsplikten, barn som far illa - Mullsjö kommun

2015/9001

Granskning av löner, ersättningar och arvoden till förtroendevalda - Mullsjö kommun

2014/9012

Granskning av intern kontroll Mullsjö kommun

2014/9011

Granskning av arbetsmiljöarbetet, Mullsjö kommun

2014/9009

Granskning av rutiner kring fastighetsunderhåll, Mullsjö kommun

2014/9008

Granskningsrapport för 2018 för Mullsjö Energi & Miljö AB

2014/9005

Granskning av förskolans verksamhet - Mullsjö kommun

2014/9004

Granskning av beviljad insats hos hemtjänstmottagare - Mullsjö kommun

2014/9002

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

2014/9001


Söker du äldre rapporter kontakta administrativa avdelningen.

Senast uppdaterad:
18 april 2024