Nämnder

Vid sidan av kommunstyrelsen finns sju nämnder i Mullsjö. De ansvarar för sina respektive ämnesområden och rapporterar till kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsnämnden planerar, utvecklar, samordnar, utvärderar och kvalitetssäkrar verksamheten i förskola, grundskola och gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden.

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och lagen om stöd och service för funktionshindrade, LSS. Till deras ansvar hör även ärenden inom skuldsanering, tobaksförsäljning samt alkoholservering. Socialnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden.

Byggnadsnämnden övervakar och prövar byggnadsverksamhet enligt plan- och bygglagen, såsom detaljplanering och bygglovsprövning. Nämnden har också tillsynen av kommunens fastigheter utifrån lagarna om skydd mot olyckor samt om brandfarliga och explosiva varor.

Beslut och ärenden i byggnadsnämnden hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämnden planerar, utvecklar, samordnar, utvärderar och kvalitetssäkrar verksamheten inom bland annat gatu- och väghållning, trafikplanering, skötsel av kommunens skogar, parker och fastigheter.

Beslut och ärenden i tekniska nämnden hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar bland annat för utveckling av kultur- och fritidsområdet och för samarbetet med föreningar, organisationer och enskilda ideella krafter inom detta område.

Miljönämnden är gemensam för Mullsjö och Habo kommuner. Mullsjö kommun har ordförandeplatsen samt ytterligare tre av nämndens nio platser. Nämnden ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen, är remissinstans i exempelvis plan- och byggfrågor samt rådgivande inom miljöfrågor. Miljönämndens beslut och ärenden hanteras av miljöförvaltningen.

Valnämnden svarar för det praktiska genomförandet av valen till riksdag, landsting, kommun och Europaparlamentet samt folkomröstningar. Mullsjö kommun är indelat i fyra valdistrikt. Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga röstsammanräkningen och den statliga Valmyndigheten har det övergripande ansvaret, exempelvis för att skicka ut röstkort.

Kontakt

Senast uppdaterad:
6 oktober 2023