Vilket stöd kan du få?

Blomrabatt med rosor och lavendel på Margaretas park

Du som är äldre kan få stöd, så kallat bistånd, som rör omvårdnad och service i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgen i Mullsjö kommun arbetar för att människor ska kunna åldras värdigt och tryggt. Äldreomsorgen är till för dig som behöver stöd och hjälp i vardagen.

Det är socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som ligger till grund för vilken typ av stöd du kan få.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning får svårt att klara dig själv har du rätt att ansöka om olika former av stöd och hjälp i hemmet till exempel hemvård eller hemtjänst. Mer information finns på sidorna hemvård, hemtjänst.

Om du upplever otrygghet och osäkerhet i ditt hem eller har svårt att påkalla hjälp om du till exempel ramlar eller blir akut sjuk, kan du ansöka om trygghetslarm. Mer information finns på sidan om trygghetslarm.

Du som har svårt att laga mat i hemmet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om matdistribution, läs mer om hur du gör på sidan Mat.

Hur du bor har stor betydelse för livskvaliteten och för möjligheterna att skapa bra levnadsvillkor. I Mullsjö kommun finns olika typer av bostäder för äldre, Margaretas Park som är ett äldreboende och Björkgården som som är ett demensboende. Ansökan till båda boendena går via biståndshandläggare. Mer information finns på sidan Boenden, särskilda.

Korttidsvistelse innebär service och omvårdnad under en kortare period, tillfällig eller återkommande. Det kan även vara när en akut situation uppstår i hemmet och den enskildes behov av omvårdnad inte kan tillgodoses. Mer information finns på sidan Korttidsplats och växelvård

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag för anpassning av sin bostad enligt lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändiga åtgärder för anpassning av bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. Du som vårdar eller stödjer en närstående är välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigsamordnare. Se mer på sidan Stöd till anhöriga.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Hemsjukvård ges dygnet runt, oavsett ålder och diagnos. Hemsjukvård erbjuds personer som efter medicinsk bedömning har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Kommunens hemsjukvård kan innefatta insatser från sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Längtar du efter någon att prata med? 

Vi arbetar för att du ska kunna åldras värdigt och tryggt i Mullsjö kommun. Åldrandet kan dessvärre medföra ofrivillig ensamhet och psykiska besvär.

Äldrelinjen finns för att stödja äldre personer som längtar efter någon att prata med eller har psykiska besvär. 

Ring Äldrelinjen för att prata med någon av stödlinjens
volontärer: 020-22 22 33 måndag – torsdag 08:00 – 19:00.

Samtalet är gratis.

Mind Äldrelinjen är en stödlinje där du kan prata om det som är viktigt här och nu. Du är anonym och det är en volontär som svarar. Volontärerna är utbildade i att lyssna utan att värdera, kritisera eller komma med oombedda råd.

Senast uppdaterad:
10 januari 2024