Korttidsplats och växelvård

Blomrabatt med rosor och lavendel på Margaretas park

Nya rutiner för besök från 1 oktober

För mer information, läs mer i nyheten Äldreboenden öppnas för besök

Se lokal rutin Besöksrutin korttiden (pdf 90kB)

Korttidsboende för växelvård och avlastning

Korttidsboendet är till för personer som behöver regelbunden, tillfällig eller akut avlastning. Boendet kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård.

Korttidsboende ger också möjlighet för återhämtning efter exempelvis efter en sjukhusvistelse.

Korttidsboende kan även beviljas som stöd och avlastning för anhöriga i form av växelvård. Korttidsplatserna och växelvården finns på Margaretas Park.

För att ansöka om korttids- och eller växelvårdsplats kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Under vistelsen har du en utsedd kontaktperson som har särskilt ansvar för att hjälpen i den dagliga omsorgen, i så stor utsträckning som möjligt, utformas efter dina behov. Här finns det tillgång till omvårdnadspersonal dygnet runt. Det finns även tillgång till sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut vid behov.

Korttidsplats beviljas endast om utredning visar att behovet inte kan tillgodoses med omfattande insatser i hemmet. Möjlighet till hemgång efter sjukhusvistelse ska alltid först prövas. Kommunens mål är att tillgodose varje individs behov inom den egna verksamheten samt utifrån individuella lösningar.

Vid individuell bedömning om behovet av korttidsplats kan den enskilde framföra aspekter som gör att kommunens resurser inte är tillräckliga och det blir aktuellt att köpa en korttidsplats. Läs mer om det i dokumentet Rutin för köp av korttidsplats vid vård i livets slutskede (pdf)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2020