Kvalitet och säkerhet

För att ha en bra kvalité på service och våra tjänster arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. Uppgifter hos socialtjänsten skyddas av regler om sekretess.

För att utveckla kommunens service och våra tjänsters kvalitet arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete. Genom ständig omvärldsbevakning och jämförelser med andra kommuner får vi ytterligare underlag till kommunens utvecklingsarbete.

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen.

Läs mer på sidan Patientnämnden

Sekretess

Uppgifter hos socialtjänsten som berör enskilda personers förhållanden skyddas av regler om sekretess som återfinns i offentlighet- och sekretesslagen.

Personalen får inte berätta om dig för andra

All personal som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon annan om sådant som rör dig och ditt privatliv. Socialtjänsten får inte heller lämna ut papper om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du själv säger att de får göra det.

Undantag från sekretess

Det finns undantag i lagstiftningen som i vissa fall kan göra att socialtjänsten tvingas bryta sekretessen till exempel vid misstanke om brott mot barn under 18 år, misstanke om allvarliga brott eller brott mot vår egna verksamhet till exempel socialbidragsbedrägeri.

Du har rätt att ta del av det som skrivs om dig i till exempel utredningar liksom rätt att lämna synpunkter på det som skrivits om dig.

Socialtjänsten i Mullsjö kommun är mitt upp i att byta sitt verksamhetssystem. Vi går från att ha haft flera olika dokumentationssystem inom organistaionen till att nu ha ett och samma system, Combine. Det här gör vi tillsammans med övriga kommuner i Jönköpings län. Ett arbete som pågår framtill 2021.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivare varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Aktuell kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse återfinns nedan under relaterade dokument.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.
På sidan Hanteringen av personuppgifter kan du läsa mer om hur vi värnar din personliga integritet.

Har du synpunkter, klagomål eller förslag på vad vi kan förbättra i kommunens verksamhet? Vi vill gärna veta vad du tycker är både bra och dåligt. Läs mer på sidan Synpunkter och klagomål.

Senast uppdaterad:
25 mars 2024