Avgifter och regler fritidshem

Här hittar du information om vilka avgifter och regler som gäller vid placering på fritidshem för barn 6-13 år.

Inkomst och avgift

Månadsavgiften per barn beräknas som en procentandel av hushållets sammanlagda inkomster innan skatt.

Vi tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Maxbeloppet styrs av ett inkomsttak som regleras årligen. Inkomsttaket från och med januari år 2024 är 56 250 kronor per månad, det är i enlighet med Skolverkets beräkningar.


Antal barn

1

2

3

Procentandel av hushållets avgiftsgrundande inkomst

2%

1%

1%


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering, (inklusive eventuell inskolningstid).
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är frånvarande i mer än två veckor i rad på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om avdrag. Du kan också ansöka om avdrag ifall ditt barn är frånvarande i mer än två veckor på grund av extra ordinära händelser, exempelvis pandemi.
 • När placering upphör debiteras avgift till och med den dag platsen
  lämnas förutsatt att platsen skriftligt sagts upp minst två månader dessförinnan.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt och ingen ny plats erbjuds förrän skulden är betald.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning (sjukbidrag eller sjukpenning)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

När du ansöker om plats på fritidshem till ditt barn behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Detta redovisar du genom att logga in på e-tjänsten:

 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Mullsjö kommun kontrollerar inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar aktuell inkomst kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand.

Mullsjö kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för barnomsorg. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Vad är en Inkomstjämförelse?

 • Det är en kontroll för att se att du har betalat rätt avgift.
 • Avgiften för en plats på fritidshem baseras på den inkomst (före skatt) som hushållet.
 • Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket avgift för barnomsorg du har betalat under det aktuella året.
 • Vid inkomstjämförelse går vi två år tillbaka i tiden och jämför inlämnade inkomstuppgifter till kommun med taxeringsuppgifter från Skatteverket.
 • Vi korrigerar avgiften om den inkomst du lämnat till kommunen inte stämmer överens med din deklarerade inkomst.
 • Du får antingen tillbaka pengar eller behöver betala. Kontrollen är klar under vårterminen.

Redovisa rätt inkomst

 • Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.
 • Avgiften för barnomsorg grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.
 • Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring.
 • Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushållen betalar rätt avgift.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring inkomstjämförelsen.

Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Barn- och utbildningshandläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Du har betalat barnomsorgsavgift varje månad men får ändå en faktura med inkomstjämförelsen, vad har du gjort för fel?

 • Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift.
 • En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.
 • Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.
 • Att inkomstuppgiften inte stämmer kan bero på flera saker. Det är din årsinkomst delat på 12 som ligger till grund för avgiften.
 • Om du angett att du ska tjäna 0 kronor men sedan arbetat tillfälligt, till exempel under sommaren, så kommer den inkomsten att delas med 12 och ligga till grund för avgift. Eventuell övertidsinkomst räknas också in.

Hur kan man undvika att bli efterdebiterad i framtiden?

 • Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst.
 • Vuxna som bor tillsammans (är folkbokförda) på samma adress, antingen som gifta eller som sammanboende.
 • Viktigt att tänka efter innan man sätter 0 i inkomst. Även om man är arbetslös eller studerar kommer man kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året.
Ett illustrativt exempel:

En inkomst på 60 000 fördelad på 4 månader blir i genomsnitt 5000 kronor per månad om man delar med 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om man tjänar 5000 kronor per månad. Har man uppgett 0 i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir man skyldig 12 x 150 = 1800.
Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Varför kontrollerar vi mot årsinkomsten två år tillbaka, så långt bakåt i tiden?

 • Inkomstjämförelsen grundar sig på Skatteverkets registrerade inkomstuppgifter.
 • Det är först efter att ett helt kalenderår passerat som föregående års deklarerade inkomstuppgifter erbjuds ifrån Skatteverket.
 • Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Därför görs jämförelsen på kalenderåret två år tillbaks i tiden.
 • År 2024 är inkomstjämförelse för kalenderåret 2022 möjligt, år 2025 jämförs uppgifterna för år 2023, och så vidare.

Vem får den extra fakturan eller återbetalning?

 • Den som var fakturamottagare får den extra fakturan eller återbetalning.
 • Men om ni bodde tillsammans under det år som kontrolleras har ni båda solidariskt ansvar för att betala fakturan.
 • Observera att fakturan skickas endast till den av er som var fakturamottagare.

Om du inte kan betala tillbaka i tid, blir ditt barn avstängt då?

 • Ja, om man inte betalar sin avgift mister barnet sin plats.
 • Förnyad placering kommer att ske föst när skulderna är reglerade.

Hur snabbt ska du betala fakturan?

 • Betalningstiden gäller fram till fakturans förfallodatum.

Vad ska du göra om du inte har möjlighet att betala just nu eller om du tror inte att din faktura stämmer?

 • Betalningstiden gäller fram till fakturans förfallodatum.
 • Du kan dela upp beloppet vid flera tillfällen.
 • Kontakta Barn- och utbildningshandläggare, Mahmoud Addas, så hjälper han dig vidare, mejla mahmoud.addas@mullsjo.se

Schema

Barnets schema läggs av dig som vårdnadshavare direkt in i appen Edlevo.

Närvarotid

I närvarotiden ska, förutom arbetstid/studietid, även skälig restid beräknas.
Närvarotid räknas från och med att barnet kommer till fritidshemmet till och med när barnet lämnar fritidshemmet. Vid semester eller annan ledighet från arbetet eller studier gäller inte rätten till omsorg. När slutdatum för studier eller tidsbegränsad anställning är känt skall detta anges vid ansökan.

Om du är föräldraledig

Vid föräldraledighet erbjuds barnet att gå kvar på fritidshemmet en månad efter att syskonet föds. Barnet välkomnas då till fritidshemmet varje dag efter skolans slut fram till klockan 15:30, dock erbjuds inte morgonomsorg. Vill du avsluta platsen i samband med syskonets födelse sägs platsen upp två månader innan beräknad nedkomst.

Om du är arbetslös

Anmälan om arbetslöshet ska lämnas skriftligt till Barn- och utbildningsförvaltningen så snart arbetslösheten blir känd. Vid permittering/uppsägning av tjänst har man rätt att ha kvar fritidshemsplatsen i två månader räknat från det datum uppsägningen blev känd.
Barnet välkomnas då till fritidshemmet varje dag efter skolans slut fram till klockan 15:30, dock erbjuds inte morgonomsorg eller lovomsorg. Vill man ta hem barnet omgående, avslutas platsen vid detta datum. Betalning sker till och med det datum placeringen avslutas.

Ditt barn har utan kostnad rätt till en passiv plats under tiden du är aktivt arbetssökande. Den passiva platsen kan aktiveras de dagar du behöver fritidshemsplats beroende på tillfälliga vikariat eller dylikt. Debitering sker för beställd tid enligt gällande avgiftssystem. Schema ska lämnas in för önskad närvarotid vid varje tillfälle.

Lovomsorg

Möjlighet erbjuds att köpa fritidshemsplats under lovdagar efter överenskommelse med rektor. Debitering sker för beställd tid enligt nedan. Schema ska lämnas in för önskad närvarotid vid varje tillfälle.


Dagar per månad

1

2

3

1 till 2

0,5%

0,5%

0,5%

3 till 9

1%

0,7%

0,7%

Fler än 10

2%

1%

1%

Du säger upp plats via e-tjänsten:

Uppsägningstiden räknas två månader från den dag din uppsägning registrerats hos oss.

Om en plats inte utnyttjas under två månader har barn- och utbildningsförvaltningen rätt att säga upp platsen med undantag för särskilda skäl.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
15 april 2024