Skolskjuts

En vårdnadshavare med eleven framför skolbussen

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om kriterier för skolskjuts för Mullsjö kommun är uppfyllda.

Skolskjutsen gäller mellan hemmet och skolan i anslutning till skolans start- och sluttider.

Här på sidan har vi samlat vilka kriterier som gäller för skolskjuts i Mullsjö kommun. Du kan också ta del av informationen i dokumentet Skolskjutsreglemente (PDF) , 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Om ditt barn uppfyller kriterier för skolskjuts, ska du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts. Det gör du inför varje läsår via vår e-tjänst. Fyll i ansökan noga för att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt:

Om ditt barn och du som vårdnadshavare har skyddade personuppgifter ansöker du via blankett. Kontakta skolskjutshandläggare på telefon för att få blanketten.

Ansök 15 mars 2024 - 30 april 2024 för läsåret 2024/2025

Du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts inför varje läsår.

Om du inte ansöker i tid:

 • Ansöker du efter den 30 april behandlas din ansökan under augusti månad. Då är handläggningstiden för dessa ansökningar 5 – 6 veckor.
 • Behandling av skolskjutsansökningar (ansökan i mån av plats) sker efter skolstart under september månad då kommunen behöver veta hur många lediga platser som kan användas för sådana beslut.
 • Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och det är därmed tidsbegränsat.
 • Du kan ansöka om skolskjuts närsomhelst under innevarande läsår och din ansökan behandlas normalt inom 5–6 veckor.

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola som har Mullsjö kommun som hemkommun, kan ha rätt till skolskjuts.

Det vi tar hänsyn till är:

 • Färdvägens längd (avstånd)
 • Trafikförhållanden
 • Funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Elever kan bara beviljas skolskjuts om kraven i huvudlagregler eller skolskjutsreglemente är uppfyllda.

Färdvägens längd

Ålder och färdvägens längd är utgångspunkter för bedömningen av om en elev har rätt till skolskjuts.

Ett sådant behov av skolskjuts föreligger om avståndet är minst:

 • 2 km för elever i förskoleklass
 • 2 km för elever i skolår 1 – 3 grundskolan
 • 3 km för elever i skolår 4 – 6 grundskolan
 • 4 km för elever i skolår 7 – 9 grundskolan och anpassad gymnasieskola
 • 2 km för elever i skolår 1 – 6 anpassad grundskola
 • 3 km för elever i skolår 7 – 9 anpassad grundskola

Reglerna gäller även för avstånd till anvisad hållplats eller uppsamlingsställe, som beskrivs nedan.

Elever som bor i ett sammanhängande bostadsområde behandlas lika vid bedömning av rätt till skolskjuts. Avståndet till skolan kan då för de närmast boende understiga ovan angivna avstånd. Med samma princip kan elever överstiga angivna avstånd ovan utan att beviljas skolskjuts.

Avståndet till skola/hållplats kan i undantagsfall bli något längre beroende på omständigheter. Det kan exempelvis vara om det är närmaste hållplats, taxi/buss kan inte köra in på små vägar, dåligt vägunderhåll med mera.

 • När en elev regelbundet bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare, anses den berörda eleven ha två likvärdiga hem. Eleven har i dessa fall rätt att bedöma sitt behov av skolskjuts utifrån varje adress för sig. Detta gäller bara när båda föräldrarna är vårdnadshavare (delad vårdnad).
 • Elevens rätt till kostnadsfri skolskjuts skall endast bedömas i förhållande till båda hemmen om dessa båda hem finns i Mullsjö kommun.
 • För att konstatera växelvis boende skall vårdnadshavare vid ansökan kunna visa på ett schema, avtal eller dom som styrker omfattningen av elevens vistelse hos respektive part.
 • Vid växelvis boende ansvarar vårdnadshavarna för att i god tid lämna in ett schema över elevens vistelsetider så att skolskjutsen kan samordnas.
 • Vid växelvis boende finns ingen skyldighet att anordna skolskjuts utanför hemkommunen, och Mullsjö kommun anordnar därför inte skolskjuts utanför elevens hemkommun.

 • Skolskjuts kan beviljas på förhand. Det handlar om vissa situationer eller på vissa sträckor där det med säkerhet kan vara så att trafikförhållandena försämras under vintertid på ett sådant sätt att elevens säkerhet kommer att vara i fara.
 • Sådan skolskjuts benämns ”vinterskjuts” och gäller perioden 1 november till och med den 31 mars.
 • Kyla, blåst eller mörk skog ligger inte till grund för trafiksäkerhetsbedömningen vid beviljandet av vinterskjuts.

 • Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltider.
 • Skollagen föreskriver att varje kommun är skyldig att beakta vad som är ändamålsenligt för eleverna, och se till att de inte får längre väntetider och restider än vad som är nödvändigt.
 • Skolskjuts utförs kollektivt, och detta innebär väntetider och restider för vissa elever.
 • Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga en timma per tillfälle eller 5 timmar per vecka.
 • Eleven behöver normal tid på sig för att förbereda sig innan första lektionens början, samt efter sista lektionen för att nå skolskjutsområdet. Därför räknas inte de första 10–15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut som väntetid.
 • Restiden bör inte överstiga 60–80 minuter per tur. Tidsåtgången som krävs för vägen mellan hemmet och hållplatsen ingår inte i elevens restid.
 • Vissa väntetider och restider före och efter skolan kan vara nödvändiga för samordning av elever med olika skoltider.

 • Skolskjuts beviljas inte för en elev i grundskolan för resor mellan hemmet och fritidshem eller korttidstillsyn.
 • Beviljad skolskjuts för en elev i anpassad grundskola / anpassad gymnasieskola kan utföras som dagliga samordnade resor från bostad eller korttidsvistelse till skola eller fritidshem.
 • Efter skoldagens slut åker eleverna samordnat till bostad, korttidsvistelse eller den kommunala omsorgsform som tar vid efter skolan.
 • Eleven har bara rätt till en transport i vardera riktningen per dag och det gäller under läsåret, inte under lov eller lediga dagar.

Läs mer om ansvarsfördelning i Mullsjö kommuns Skolskjutsreglemente (PDF) , 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 • När du som vårdnadshavare ansöker om skolskjuts gör vi en individuell bedömning av elevens behov av skjuts med utgångspunkt i de lagar som reglerar rätten till skolskjuts.
 • Alla förutsättningar som kan innebära rätt till skolskjuts prövas och det görs i varje enskilt fall för sig med hänsyn till varje elevs individuella förhållanden.
 • Individuell bedömning och beslut om skolskjuts sker efter ansökan från vårdnadshavare och inför varje nytt läsår.
 • Detta kan leda till att syskon som bor på samma adress bedöms ha olika behov av skolskjuts, ett kan ha rätt till skolskjuts och det andra inte. Detsamma gäller för släktingar eller kusiner.

 • Mullsjö kommun svarar inte för skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall.
 • Alla elever som är folkbokförda i Mullsjö kommun omfattas av en försäkring mot olyckor, till och med 17 års ålder eller så länge de går i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola.
 • Denna försäkring täcker transport till skolenheten om en elev skadar sig i samband med en olycka och under en kortare period inte kan ta sig till skolenheten.
 • Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att kontakta upphandlat försäkringsbolag i händelse av olycka.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du på sidan Försäkring Öppnas i nytt fönster.

Beslut om skolskjuts fattas för ett läsår i taget och är därmed tidsbegränsat

 • Om du skickar in din ansökan mellan 15 mars och 30 april kommer du att få ett beslut i vårdnadshavarportalen för skolskjuts senast den 20 juni.
 • Ansökningar som kommer in efter den 30 april behandlas under augusti månad. Då är handläggningstiden för dessa ansökningar 5 – 6 veckor.
 • Behandling av skolskjutsansökningar (ansökan i mån av plats) sker efter skolstart under september månad då kommunen behöver veta hur många lediga platser som kan användas för sådana beslut.
 • Av beslutet framgår det att Mullsjö kommun kan ändra beslutet, ifall de omständigheter som legat till grund för skolskjutsbeslutet förändras. Du som vårdnadshavare är skyldig att anmäla till oss om förutsättningarna förändrats.
 • Alla ansökningar om skolskjuts prövas individuellt.
 • Beslut om skolskjuts hittar du via Vårdnadshavarportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. All information om beslutet och resor finns där.
 • Information om hållplatser och restider publiceras två veckor innan skolstart.

Om du vill överklaga beslutet måste du göra det skriftligt. Skrivelsen med överklagande skall innehålla:

 • Ditt namn, postadress, e-postadress och telefonnummer
 • Kopia av det beslut som överklagas
 • De skäl som du som överklagar anger för begäran om prövning, och en kort redogörelse varför du inte är nöjd med beslutet och den ändring av beslut som du vill genomföra.

Överklagandet skickar du till Mullsjö kommun:

Barn och utbildningsförvaltningen
Mullsjö kommun
Box 47
565 21 Mullsjö
Skolskjuts

 • Vi behöver ditt överklagande inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet via vårdnadshavarportalen för skolskjuts.
 • Vi kontrollerar om överklagandet har kommit in i rätt tid och bedömer om beslutet skall omprövas.
 • Om vi har fått överklagandet för sent ska överklagandet avvisas.
 • Omprövas beslutet får du ett nytt beslut.
 • Omprövas inte beslutet skickar vi överklagandet till Förvaltningsrätten.

Läs mer om hur kan du överklaga beslut om skolskjuts i Mullsjö kommuns skolskjutsreglemente (PDF) , 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Vi kan bevillja självskjuts i de fall eleven uppfyller kraven för att beviljas skolskjuts, men inte kan nyttja de transportmedel som kommunen använder för skolskjuts.
 • Om det finns särskilda skäl kan vi i samråd med dig som vårdnadshavare avtala om så kallad självskjutsersättning.
 • Ersättningar lämnas med ett månatligt belopp (18,50 kr per mil), högst 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av respektive aktuellt läsår. Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor.
 • Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för inkomståret 2024 till 57 300 kr.

 • Om elev bor så att bussen åker extra för denne elev anmäler du elevens sjukfrånvaro eller annan frånvaro till skolskjutsentreprenören. Avbokning gör du senast en dag i förväg. Vid plötslig sjukdom avbokar du direkt.
 • Du som vårdnadshavare avbokar genom att skicka sms till busschaufförens mobiltelefon. Om du inte har detta mobilnummer frågar du chauffören om det. Bekräftelse på avbokningen skickas inte. Vid längre tids frånvaro kontaktar du entreprenören via mail info@hallestabuss.se
 • Om elev bor på en sträcka där skolskjutsen ändå passerar enligt tidtabell behöver du inte göra en avbokning.
 • Om du vill avboka elevens skolskjuts helt så mejlar du elevens namn och födelsedatum via skolskjutshandläggare mahmoud.addas@mullsjo.se

Här hittar du informationsmaterial som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts.

Vid händelser, synpunkter eller klagomål kontaktas kommunen via e-post:

skolskjuts@mullsjo.se eller kommun@mullsjo.se

Ta del av vårt fullständiga reglemente för skolskjuts i Mullsjö kommun i dokumentet Skolskjutsreglemente (PDF) , 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 juni 2024