Frågor och svar om Sandhems förskola och skola

Här hittar du mer detaljerad information om hur verksamheten kommer organiseras och hur planen för Sandhems förskola och skola ser ut.

Verksamheten på Sandhems förskola och skola kommer under våren organiseras om. Orsaken är att utredningar av inomhusmiljön visat stora brister. Därför kommer verksamheten planeras om så att barn och elever i Sandhem kan fortsätta få en bra utbildning och omsorg.

I december 2022 påbörjades en utredning av lokalerna på Sandhems förskola och skola. Bakgrunden till utredningen är att personal känt av besvär som förkylningssymptom och huvudvärk när man vistats i lokalerna. Utredningen har gjorts av en extern part som sammanställt en rapport som kommunen nu har fått ta del av. I rapporten framkommer att det finns så stora brister i lokalerna att de inte kan fortsätta användas.

Därför kommer verksamheten planeras om under våren så att barn och elever i Sandhem kan fortsätta få en bra utbildning och omsorg. Den nuvarnade planen är att skoleleverna under våren flyttas till befintliga skolor i Mullsjö. För förskolan kommer en lösning med moduler tas fram.
Under onsdagskvällen den 22 februari hölls ett möte för alla vårdnadshavare där ansvariga politiker och tjänstemän informerade om utredningen av lokalerna, åtgärdsplanen och hur verksamheten organiseras.

Nyheter

Så organiserar vi verksamheten

Elever på grundskolan kommer få flytta till befintliga skolor i Mullsjö. Personalen flyttar med sina klasser så att eleverna får fortsätta ha den personal de känner sig trygga med.

  • Årskurs F, 1 och 2 flyttar till Kronängsskolan. De kommer under våren gå kvar i nuvarande klasser men ha viss samordning med befintliga klasser på Kronäng.
  • Årskurs 3 flyttar till Gunnarsbo ABC. Klassen hålls intakt men kommer ha viss samverkan med den åk 3 klass som finns på ABC.
  • Från augusti 2023 kommer alla elever från Sandhems skola ha sin skolgång på Kronängsskolan. Eleverna kommer då gå i befintliga klasser på Kronäng.

Fritids kommer vara kvar i Sandhem under våren på både morgonen och eftermiddagen. Elever som går på fritids åker med skolskjutsen till och från Mullsjö. Personalen från fritids åker med skolskjutsen tillsammans med eleverna. Morgonfritids i Sandhem är öppet på skoldagar från klockan 06:00 och frukosten serveras klockan 07:00.

Från augusti 2023 är det möjligt att välja mellan fritids i Sandhem eller fritids i anslutning till skolan i Mullsjö.

Förskolan Rödluvan kommer fortsätta drivas i Sandhem. Just nu pågår ett arbete med att ta fram upphandlingsunderlag för moduler till förskolan. Modulerna beräknas kunna vara på plats efter sommaren. Till dess kommer verksamheten anpassas, exempelvis genom att nyttja Kyllemohallen mer, öka utevistelsen och låta barnen sova utomhus i vagnar eller sovlådor.

Förskolans verksamhet är lättare att anpassa då man i större utsträckning kan vara utomhus och använda Kyllemohallen. Grundskolan går inte att anpassa på samma sätt eftersom man har en timplan att följa och lektioner som kräver ändamålsenliga lokaler. Därför behöver skolan utrymmas tidigare än förskolan.

Risk- och konsekvensanalyser genomfördes under vecka 8, och barnkonsekvensanalyser genomfördes under vecka 9. Barn och elever kommer ha möjlighet att träffa skolsköterska och kurator vid behov.

Fritids kommer finnas kvar i Sandhem under våren, det beslutades av barn- och utbildningsnämnden den 13 mars. Barn som går på fritids i Sandhem åker med skolskjutsen till och från Mullsjö. Se mer information under frågan Hur ser planen ut för grundskolans elever?

Lokaler och hälsa

Under hösten 2020 började personalen på Rödluvans förskola i Sandhem uttrycka att ett antal av dem inte mådde bra och att detta misstänktes vara kopplat till lokalerna. En utredning påbörjades via kommunens företagshälsovård. I början på mars 2021 besökte en arbetsmiljöingenjör från företagshälsovården lokalerna för en så kallad okulär besiktning. Denna typ av besiktning innebär att provtagning och förstörande undersökning ej genomförs. Besöket resulterade i en rapport med åtgärdsförslag som levererades den 25 mars 2021.

Även skolpersonalen har under denna period känt av brister i inomhusmiljön. Detta har kopplats till ventilationen. I juni 2022 utfördes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i byggnaden. I skoldelen fick den icke godkänt resultat utifrån ljudproblematik.

Fram till hösten 2022 har fastighetsenheten och verksamheten arbetat med åtgärder enligt företagshälsovårdens rapport, men ohälsoproblematiken har kvarstått. Därför har en större utredning gjorts under vintern 2023 där en extern part gjort en statusinventering och bedömning av byggnaderna avseende fukt och innemiljö.

Sammanfattning av undersökning inomhusmiljö på Sandhems förskola och skola (pdf 215 kB). , 214.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har rådgjort med experter både från företaget som gjort undersökningen av lokalerna och med företagshälsovården. Båda parterna har bedömt att åtgärder krävs men att vi inte ska handla i panik. Vi ska jobba skyndsamt men ta oss tiden att hitta stabila och trygga lösningar.

De experter kommunen rådgjort med har av erfarenhet sett att detta är besvär som går över när man lämnar lokalerna. Dock kan personer som har nedsatt allmäntillstånd av andra anledningar påverkas mer. Får man besvär som inte går över ska man ta kontakt med vården, se fråga nedan.

Barn och elever vänder sig till mentor, skolsköterska eller kurator.

Personal vänder sig till närmsta chef som kan koppla in företagshälsovården vid behov.

De senaste åren har det gjorts ett antal åtgärder för att rusta upp och underhålla lokalerna. Men eftersom byggnaden och konstruktionen har många större brister har detta inte hjälpt i längden.

Både förskolans och skolans lokaler har för stora brister för att fortsätta användas. Att åtgärda bristerna skulle innebära lika stora kostnader som att riva och bygga nytt. Lokalerna är dessutom inte ändamålsenliga eftersom de inte ursprungligen är byggda för den verksamhet som bedrivs där idag. Därför är renovering inte ett ekonomiskt försvarbart alternativ.

Arbetet pågår med att ta ett politiskt beslut om att bygga en ny förskola i Sandhem. Alliansen som kallas SMK i Mullsjö (C, L, KD och S) har tagit ett inriktningsbeslut om att en ny förskola ska byggas. Dialog och beslut kommer tas i barn- och utbildningsnämnden.

För grundskolan i Sandhem finns i nuläget inget politiskt beslut.

Det finns plats på befintliga skolor i Mullsjö dit både elever och personal kan flytta. På förskolorna finns inte samma utrymme och därför behövs en lösning så att de kan vara kvar i Sandhem.

Modullösningen beror också på att det finns ett pågående politiskt beslut om att bygga en ny förskola i Sandhem. För grundskolan finns inget sådant beslut i nuläget.

Senast uppdaterad:
4 juli 2024