Rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med rehabiliterande insatser i hemmet. De ger även stöd till personal, vårdtagare och anhöriga .

Arbetsterapeuten gör bedömning och utredning av förmåga och svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet. Det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter eller att anpassa miljön i hemmet, på jobbet eller i skolan. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra.

Arbetsterapeuten gör bedömning och utredning av förmåga och svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet, det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter eller att anpassa miljön i hemmet, på jobbet eller i skolan. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Intygsskrivande som underlag för beslut av myndigheter ingår också i en arbetsterapeuts uppgifter.

Sjukgymnastik syftar till att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör bedömning och utredning av funktionsförmåga, utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder. Fysioterapueten/sjukgymnasten kan också förskriva olika hjälpmedel.

Fysioterapetens/sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 juli 2024