Rehabilitering

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster arbetar med rehabiliterande insatser i hemmet. De ger även stöd till personal, vårdtagare och anhöriga .

Arbetet sker oftast i team med andra yrkesgrupper till exempel sjuksköterska och undersköterska som ansvarar för förskrivning av individuella hjälpmedel.

Arbetsterapi syftar till att man, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständig som möjligt i de vardagsaktiviteter man behöver och vill göra.

Arbetsterapeuten gör bedömning och utredning av förmåga och svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet, det kan handla om att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter eller att anpassa miljön i hemmet, på jobbet eller i skolan. En del i detta är att prova ut, anpassa och förskriva olika hjälpmedel.

Intygsskrivande som underlag för beslut av myndigheter ingår också i en arbetsterapeuts uppgifter.

Sjukgymnastik syftar till att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör bedömning och utredning av funktionsförmåga, utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och/eller hög ålder. Fysioterapueten/sjukgymnasten kan också förskriva olika hjälpmedel.

Fysioterapetens/sjukgymnastens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 december 2022