Vilda pollinatörer

Fjäril på solros

Trädgården eller andra mindre ytor kan förse vilda pollinatörer med både föda och boplatser. Här nedan ger vi tips på vad du kan göra för att hjälpa vilda pollinatörer.

Pollinatörer behöver blomrika miljöer för att hitta föda, både nektar och pollen. Fjärilarnas larver behöver till exempel en rad olika växter att äta.

 • Låt delar av gräsmattan gå upp i blom genom att inte klippa den.
 • Plantera pollen- och nektarrika växter till exempel blåklocka, lavendel och akleja. Välj gärna arter som blommar länge eller som blommar vid olika tidpunkter under växtsäsongen, så att det hela tiden finns blommande växter för pollinatörerna. Till exempel: Tidigblommande: krokus, snödroppar, vintergäck. Blommar länge: kantnepeta, färgkulla, stjärnflock. Senblommande: kärleksört, rödsolhatt, höstaster, renfana
 • Anlägg ett kryddland – många kryddväxter är lämpliga för pollinatörer till exempel salvior, myntor och timjan.
 • Använd helst frön och plantor av lokalt ursprung.
 • Så in ettåriga blommor som blåklint, kornvallmo, ringblomma i rabatter och på tillfälligt öppna ytor.
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter.
 • Undvik bekämpningsmedel, både mot ogräs och skadedjur.

Blommande träd och buskar är en ofta förbisedd resurs. De är särskilt viktiga eftersom de ofta producerar en stor mängd blommor med rikligt med pollen och nektar på en gång.

 • Bevara befintliga blommande träd och buskar.
 • Välj i första hand blommande träd och buskar vid plantering, till exempel alla fruktträd och bärbuskar.
 • Även prydnadsbuskar kan vara lämpliga till exempel prydnadsapel, prydnadskörsbär, schermin och rosor.
 • Välj till exempel träd som sälg, hägg, lind, lönn och rönn som har rikligt med både pollen och nektar.
 • Kombinera blomningen i träd och buskar med blomning på marken för att få en så lång blomperiod som möjligt.
 • Välj gärna växter med lokalt ursprung.
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter.
 • Undvik bekämpningsmedel, både mot ogräs och skadedjur

Öppen, solbelyst sandig miljö är en viktig uppväxtmiljö och boplats för vilda pollinatörer.

 • Bevara befintliga öppna sandytor eller skapa nya.
 • Sandig mark behöver störas regelbundet för att inte växa igen. Rensa och ta bort vegetation så att sanden inte växer igen med gräs och buskar.
 • Lägg upp sand i så kallade bibäddar eller sandvallar där sand saknas.
 • Gör ett stenparti med sand.
 • Förhindra spridning och bekämpa invasiva främmande arter.

Grova, gamla träd och död ved är uppväxtmiljö och boplats för pollinatörer. Det gäller både löv- och barrträd. Det råder brist på solbelyst grov ved, eftersom gamla träd ofta ersätts med nyplanterade och död ved städas bort.

 • Bevara befintliga grova gamla träd och död ved i trädgården.
 • Sköt om gamla träd så att de inte beskuggas och dör i förtid.
 • Spara gamla och döda träd – helst stående och men också liggande.
 • Städa inte bort döda grenar i trädgården.
 • Sätt upp bihotell som ett komplement till död ved. Bihotell och andra skapade bon är bra komplement, men kan inte helt kompensera bristen på död ved i landskapet.

Informationen tagen från www.naturvardsverket.se/pollinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du kan läsa mer och ta del av fler tips och beskrivningar.

Trädgårdar och parker är optimala livsmiljöer för vilda bin

På kommunens egen mark, ovanför skolan vid vattentornet, ska vilda pollinatörer gynnas utöver det vanliga. Intill vårdcentralen finns en naturlig miljö av träd, olika växter och ängar. Där har nu dessutom fruktträd planterats och en gång av träflis har anlagts. Det är Joel Andersson och Marie Johansson från tekniska kontoret som skapat detta.

Fruktträden beskärs när det är dags. Ängarna och träden sköts av sig självt, bara gräset kommer att slås som en ram runt. Vatten finns också i närheten, precis vid bostäderna intill.

I skolplanens tekniskundervisning finns temat ”hållbart boende”. Detta nappade eleverna på och valde som projekt att skapa bihotell. Vilda bin bygger nämligen bon i håligheter av ved och torrt virke.

Elever i årskurs 1 på Kronängsskolan vann skolans namntävling när området för vilda pollinatörer skulle döpas, juni 2021. BISKOGEN heter området, där har en stor sten målats med just det namnet.

Utöver fruktträd, vildvuxna ängar och bihotell kommer fler insatser för att hjälpa pollinatörerna uppstå. Så håll utkik!

Naturskyddsföreningen kommer också att vara på plats vid olika tillfällen för sprida information om olika växter och skötsel, exempelvis slåtterkurs. Slåtter är är avverkning av högt gräs, som ökar mängder örter. Se vad som händer på Mullsjö Naturskyddsförenings facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 maj 2024