Nationellt och regionalt miljömålsarbete

De svenska miljömålen beskriver hur tillståndet i vår natur- och kulturmiljö måste vara för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar.

Sverige har sexton miljökvalitetsmål som syftar till att uppnå ett övergripande inriktningsmål, det så kallade "generationsmålet". Idag når vi dessvärre inte majoriteten av våra sexton miljökvalitetsmål i Sverige.

Exempel på vad vi behöver arbeta med för att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation är att:

  • Låta våra ekosystem återhämta sig för att säkra förmågan att långsiktigt generera ekosystemtjänster
  • Bevara av den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön
  • Skapa resurseffektiva kretslopp som är fria från farliga ämnen
  • Hushålla med våra naturresurser
  • Öka produktion av förnybar energi ökar, minimera energianvändningen och effektivisera den som används.

  • Främja människors hälsa samt värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • Ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • Trygga en god hushållning av naturresurserna

Jönköpings län har antagit de nationella miljömålen som sina egna. Arbetet med miljömålen sker i en stor samverkan mellan Länsstyrelsen, länets kommuner och en rad andra aktörer genom ett flertal handlingsprogram med åtgärder på länsnivå. Även om åtgärderna var och en innebär små insatser kan de tillsammans leda till stora förändringar.

Klimatrådet är ett samverkansorgan där kommuner, Länsstyrelsen Jönköping, Landstinget, Regionförbundet, många företag, organisationer och Högskolan i Jönköping är delaktiga. Tillsammans ska vi verka för att minska energianvändningen och samtidigt öka produktionen av förnybar energi till ett överskott.

GreenCharge syftar till att öka antal rullande elbilar på våra vägar.

Senast uppdaterad:
20 maj 2022