Miljöarbetet i kommunen

Mullsjö kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöarbetet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och kommuninvånare ska på ett lättillgängligt sätt kunna göra hållbara val. Vi ska värna om vår livsmiljö, biologisk mångfald och ha en hög miljömedvetenhet.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Brundtland-kommissionen från 1987.

Som grund för miljöarbetet finns ett miljöprogram Öppnas i nytt fönster. för Mullsjö kommun. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål och Agenda 2030. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete!

Visste du att vi har sammanlagt 353 km sträcka vandringsleder och fyra lokala cykelleder? Mer information om friluftslivet i Mullsjö kommun finns på webbplatsen för turistinformation.

År 2050 ska Jönköpings län vara ett plusenergilän, som innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott. För att nå dit har kommunen flera åtgärder i miljöprogrammet och kommunen har representanter i Klimatrådet.

Visste du att kommunen har elabonnemang om köp av 100 % förnybar el? Kommunen planerar även för att sätta upp de första solcellerna på en offentlig byggnad och därmed producera egen grön el. Kommunen jobbar aktivt för att effektivisera energianvändningen. Ett gott exempel är åtgärder som gjort på gatubelysningen, här har kommunen sedan år 2001 minskat elförbrukningen med 40 %.

Vi vill ha fossilfria och smarta transporter i Mullsjö kommun. Vi är med i projektet Green Charge Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att bidra till en hållbar introduktion av elfordon och laddinfrastruktur. I centrala Mullsjö finns två laddstolpar, totalt fyra laddplatser. De finns på parkeringen längs med Järnvägsgatan, precis nedanför gamla Posten.

Andra åtgärder för att minska koldioxidutsläppen är att vi sedan länge har en gemensam bilpool och har en riktlinje om att köpa in nya bilar som i första hand är el eller laddhybrider. Kommunen har även köpt in elcyklar som ska rulla på våra vägar istället för bilar. Alla verksamheter och bolag har ett eget ansvar för att underlätta att välja cykel framför bilen

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 september 2022