Miljöarbetet i kommunen

Mullsjö kommun jobbar på flera sätt för att bidra till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljöarbetet ska genomsyra hela den kommunala verksamheten och kommuninvånare ska på ett lättillgängligt sätt kunna göra hållbara val. Vi ska värna om vår livsmiljö, biologisk mångfald och ha en hög miljömedvetenhet.

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.” Brundtland-kommissionen från 1987.

Som grund för miljöarbetet finns ett miljöprogram Öppnas i nytt fönster. för Mullsjö kommun. I handlingsplanen finns åtgärder som berör alla i kommunen. Parallellt med detta jobbar kommunen också med regionala miljömål och Agenda 2030. Vårt mål är att du ska ha förtroende för vårt miljöarbete!

Visste du att vi har sammanlagt 353 km sträcka vandringsleder och fyra lokala cykelleder? Mer information om friluftslivet i Mullsjö kommun finns på vår turistwebb, Upptäck Mullsjö

Mullsjö kommuns vandringsleder är kända sedan lång tid tillbaka och har uppmärksammats bland annat för sina fina gammelskogsområden med variationsrik undervegetation. Mullsjön och Stråken erbjuder goda fiskemöjligheter.

År 2050 ska Jönköpings län vara ett plusenergilän, som innebär att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin har ökat så mycket att det blir ett överskott. För att nå dit har kommunen flera åtgärder i miljöprogrammet och kommunen har representanter i Klimatrådet.

Visste du att kommunen har elabonnemang om köp av 100 % förnybar el?Kommunen har solceller på två av sina byggnader idag och i det nya miljöprogrammet är målet att fler solceller ska upp på kommunens fastigheter. Kommunen jobbar aktivt för att effektivisera energianvändningen. Ett gott exempel är åtgärder som gjort på gatubelysningen, här har kommunen sedan år 2001 minskat elförbrukningen med 40 %.

Vi vill ha fossilfria och smarta transporter i Mullsjö kommun

FASTR är ett projekt som syftar till att stärka förutsättningarna för att alla fordon i Jönköpings län ska bli oberoende av fossila bränslen – såväl på landsbygd som i tätort. Inom FASTR får kommunen stöd med att ställa krav i kommunala upphandlingar och kartläggningsarbete kring laddinfrastruktur.

Laddpunkter i centrala Mullsjö

I centrala Mullsjö, på Järnvägsgatan 8 mittemot färgaffären Colorama, har Mullsjö Bostäder installerat tio publika P-platser med 11 kW AC-laddare.

  • Laddning sker genom MER (operatör för laddning av elbilar).
  • Innan sommaren 2023 kompletteras platsen med ytterligare två platser för snabbladdning 50 kW DC. Den fungerar som så att om en bil använder platsen så får den 50 kW, om två bilar står där så får de 25 kW vardera.
  • På Mullsjö Bostäders egna fastigheter finns totalt ytterligare sex laddstationer med 21 laddpunkter som kan nyttjas av deras hyresgäster. Dessa är 11 eller 22 kW AC-laddare.

Fler åtgärder som kommunen gör för att minska koldioxidutsläppen

  • Inom organisation har vi en gemensam bilpool och en riktlinje om att köpa in nya bilar som i första hand är el eller laddhybrider.
  • Vi har även köpt in elcyklar som ska rulla på våra vägar istället för bilar. Alla verksamheter och bolag har ett eget ansvar för att underlätta att välja cykel framför bilen.

Fakta

  • AC: Växelström som måste omvandlas i fordonets egna inbyggda laddare. Denna är mindre än om den sitter i en DC-stolpe utanför bilen. Det tar längre tid att ladda bilen, men batteriet mår bättre av att laddas på växelström.
  • DC: Likström som kan ladda fordonets bil direkt utan att ta vägen förbi fordonets egna laddare. Kallas snabbladdare. Med effekt över 150 kW så kallas det supersnabbladdare.
  • FASTR finansieras huvudsakligen av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jönköpings län. Läs mer om projektet på Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.
Logotyper för EU och klimatklivet

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 januari 2024