Driva förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg

För att starta förskola eller annan pedagogisk omsorg med barn behöver du ta reda på vilka krav som gäller för lokaler, livsmedelshantering och dricksvatten. Miljöförvaltningen har därför sammanställt råd om detta på denna sida.

Skolor, förskolor och liknande lokaler är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

Det ställs särskilda krav på lokaler för förskolor och arbete med barn- och utbildning så kallad pedagogisk omsorgsverksamhet. Kraven hittar man i miljöbalken.

Innan du startar ska du läsa miljöförvaltningens vägledning Starta förskola eller annan undervisningslokal (pdf) , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Informera, anmäl och registrera

Lokaler

När det gäller pedagogisk omsorg som drivs i lokaler som liknar en förskola som inte är hemmiljö, behöver miljöförvaltningen informeras i god tid innan verksamheten startas. Det kan inledningsvis ske genom ett telefonsamtal till oss.

Anmäl undervisningslokaler

Anmäl undervisningslokal minst 6 veckor innan verksamheten startar.

Du anmäler om undervisningslokal via Habo kommuns e-tjänst: Anmälan av lokaler för undervisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Livsmedelshantering

Matlagning till barn inom pedagogisk omsorgsverksamhet eller annan fristående förskola måste ske på ett säkert sätt. Därför måste hanteringen, och lokalen där matlagningen sker, uppfylla kraven i Livsmedelslagstiftningen

Registrera livsmedelsanläggning

Organisationen som tillhandahåller barnomsorgen ska registrera den som livsmedelsanläggning hos miljönämnden.

Du anmäler om livsmedelsanläggning via Habo kommuns e-tjänst Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Registreringen ska göras 10 dagar innan verksamheten startar.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Dricksvatten från egen brunn

Om verksamheten har dricksvatten ifrån en egen brunn är det viktigt att veta vilken kvalitet vattnet har. Dricksvattenbrunnen omfattas därför av dricksvattenföreskrifterna. Läs mer på vår sida Egen dricksvattenbrunn

Registrera egen brunn

Registrera brunnen till miljönämnden. Detta görs separat från livsmedelsregistreringen.

Du anmäler om dricksvattenanläggningen via Habo kommuns e-tjänst Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvattnet måste därefter provtas regelbundet enligt ett provtagningsprogram som miljönämnden fastställer.

Registreringen ska göras 10 dagar innan verksamheten startar.

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Miljöförvaltningen så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

Tillsyn och avgifter

Miljöförvaltningen gör regelbundet kontroll på ovanstående anläggningar och kontrollen finansieras via avgifter. Läs mer på vår sida Taxor och avgifter

Lokalerna ska vara lämpliga med tillräcklig ventilation. Det ska finnas egenkontroll med dokumenterade rutiner för att förebygga risker för miljö och hälsa, där det tydligt framgår vem som ansvarar för olika områden. Egenkontrollen kan bland annat innehålla rutiner för underhåll, lokalvård, hygien, olyckor, kemikaliehantering och avfallshantering.

För att undvika smittspridning är det viktigt med bra hygienrutiner och städning.

Egenkontrollen ska vara en del av den dagliga verksamheten och kan till exempel samordnas med arbetsmiljöarbetet. tillsyn på skolor och förskolor sker kontinuerligt.

När en förskola eller ett fritidshem startat, står verksamheten under kommunens tillsyn. En förskola inspekteras minst vart tredje år och en skola minst vart annat.

Om det kommer in klagomål eller annan information som påverkar verksamheten kan det bli fler inspektioner.

Har du klagomål som gäller skötsel eller lokaler på en skola eller förskola kan du kontakta Miljöförvaltningen.

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Läs mer om miljönämndes taxor på sidan Taxor och avgifter

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
12 april 2024