Tillfälliga boenden

Till tillfälliga boenden räknas bland annat hotell, vandrarhem, bed & breakfasts, campingar och lägergårdar. Det vill säga lokaler där allmänheten erbjuds att bo tillfälligt.

I denna typ av verksamhet krävs god hygien. Detta eftersom genomströmningen av människor kan vara stor, man bor på en förhållandevis liten yta och det är många som delar på hygienutrymmena.

Anmälan och tillsyn

Att starta ett tillfälligt boende är inte anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Däremot finns krav på exempelvis lokalens lämplighet för verksamheten i miljöbalken och dess förordningar och allmänna råd. Miljöförvaltningen har tillsyn över tillfälliga boenden. Tillsynen syftar till att se till att de regler som gäller följs.

Trots att verksamheten inte är anmälningspliktig och den därför inte omfattas av egenkontrollförordningen är verksamhetsutövaren skyldig att skaffa sig kunskap om verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövaren ska kontrollera sin verksamhet och utföra undersökningar för att säkerställa att verksamheten inte medför besvär eller problem för människors hälsa och miljön.

Undersökningarna ska säkerhetsställa att:

 • Miljöbalkens lagstiftning följs
 • Beslut från myndigheter följs
 • Verksamhetens påverkan på hälsa och miljö kontrolleras och problem förebygg

Områden att kontrollera regelbundet:

 • Hygien och städning
 • Buller
 • Fukt
 • Legionella (varmvattentemperatur)
 • Radon
 • Skadedjur och ohyra
 • Temperatur och drag
 • Ventilation

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
12 april 2024