Frister, tidsintervall för rengöring/sotning

Här finns information om hur ofta din eldstad, förbränningsanordning ska rengöras/sotas.

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) Lag (2003/778) och tillhörande förordning regleras vilka objekt som omfattas av krav på sotning, rengöring. Kommunen beslutar om vilka sotningsintervaller som gäller.

Objekt som omfattas av krav på sotning:

 • Värme-, varmvatten-, varmlufts - och ångpanna
 • Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar
 • Lokaleldstäder
 • Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Fristerna/tidsintervallerna gäller från 2015-05-01. Fristerna bestäms av MSB.

Här listas rengörings-, sotningsfrister för olika objekt:

Rengöring tre gånger per år

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.
 • Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring två gånger per år

 • Pannor som eldas med fast bränsle som har keramisk inklädnad i
  förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från
  brandsskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till
  ackumulatortank eller motsvarande anordning

Rengöring en gång per år

 • Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.
 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

Rengöring en gång vart annat år

 • Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.

Rengöring sex gånger per år

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Rengöring en gång per år

 • Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från
  sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov kan frister för lokaleldstäder tillämpas.

Rengöring en gång per år

 • Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Rengöring en gång vart tredje år

 • Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
  Eldning i mindre omfattning, innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, cirka en kubikmeter.
 • Eldstäder som finns i ett fritidshus. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.

Rengöring tre gånger per år (dessa måste fördelas jämnt över året)

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushållsbehov

Rengöring en gång per år

 • Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.

Undantag och övergångsbestämmelser för rengöring

 • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
 • Kommunen kan i enskilt fall, vid vissa brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.
 • Undantag kan medges vid skiftet då nya sotningsfrister fastställs.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024