Brandfarlig vara i hemmet

Här hittar du information om hur mycket brandfarliga varor du får förvara i din bostad och hur de ska förvaras. Om du förvarar brandfarliga vätskor och gaser på fel sätt kan det innebära både brand och explosionsrisk.

Tillstånd krävs i vissa fall

I ditt hushåll får det bara förvaras brandfarliga varor för hushållets eget behov. Behöver du förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste ett tillstånd finnas.

Vad är brandfarlig vara?

Det handlar om vardagliga varor som:

  • tändvätska
  • målarfärg
  • sprayfärg
  • lacknafta
  • vissa hårsprayer
  • spolarvätska
  • gasol
  • bensin, även alkohol ingår här.

Om något är brandfarlig brukar det framgå av text och symbol på förpackningen.

Använd originalförpackningar

Det är av stor betydelse att de brandfarliga varorna förvaras i originalförpackningar eller förpackningar som är godkända för brandfarliga varor. Förvaringen ska ske på ett betryggande sätt. Exempel på brandfarliga varor: gasol, acetylen, fotogen, bensin, lacknafta, förtunning, spolarvätska och tändvätska.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

”Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor ska vidta de åtgärder och de försiktighetsåtgärder som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att förebygga och som begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion.”

Här får du råd i hur du förvarar brandfarliga varor säkrast:

Vindsförråd: Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd: Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor.

Bostadsdel: Sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage: Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare: I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska.

Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage ska den skyddas mot påkörning.

Vindsförråd: Ingen förvaring

Varje lägenhet: Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i 25 liters storlek, gärna i ett skåp.

Hobbylokal: Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, till exempel hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan: Fordon med tank och reservdunk: I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd: Ingen förvaring

Övrigt: På grund av risken för brand eller explosion får inte gasflaskor, sprayburkar och brandfarlig vätska förvaras i kylskåp. Rökning eller öppen eld får inte förekomma i anslutning till brandfarlig vara. Personer som hanterar brandfarlig vara ska ha kännedom om riskerna.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024