Sota själv

Här finns information om vad du behöver veta för att kunna ansöka om att sota/rengöra din eldstad själv.

Grundprincipen är att kommunen eller den entreprenör som har kommunens uppdrag ansvarar för sotning och brandskyddskontroll. Men lagen ger också utrymme för dig som fastighetsägare att sota själv.

För att få tillåtelse att sota själv måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt. Ett exempel på detta kan vara ett intyg från Brandskyddsföreningens kurs “egensotning” eller annan studiecirkel med relevant innehåll.

Är det någon annan, namngiven person, som ska rengöra, måste personen vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Brandskyddskontrollen får inte göras av fastighetsägaren själv utan måste alltid utföras genom kommunens upphandlade sotare/brandskyddskontrollant.

Ansökan om egensotning gör du via vår e-tjänst:

För dig som inte har tillgång till Bank-ID finns även e-tjänsten som blankett. Kontakta Räddningstjänsten via Infocenter på telefon 0392-140 00 så skickar vi blanketten till dig via post eller e-post.

I din ansökan ska du fylla i följande uppgifter:

 • Uppgifter om ägare och fastighet.
 • Uppgifter om sotningsobjekt.
 • Ägarens/utförarens kompetens. Sökanden ska styrka sin kompetens vad avser kunskaper om rengöring och om brandskydd. Detta kan tillexempel ske genom intyg av genomgången kurs.
 • Teknisk utrustning och redskap som sökanden har eller avser att skaffa för att utföra sotningen.
 • Ägarens underskrift som intygar att uppgifterna är riktiga samt att ägaren/utföraren har fysik förmåga att sota anläggningen.

Ansökan om att få sota själv är kostnadsfri.

Vad händer när din ansökan har kommit in?

När ansökan kommit in till oss på räddningstjänsten så tittar vi på hur komplex objektet eller anordningen är. Vi tittar också på hur riskbilden ser ut samt vilka kunskaper du som ansökt har för att kunna sota själv? Ett tillstånd kan dras tillbaka om det visas att sotningen inte gjorts på rätt sätt.

Vi begär även skorstensfejarmästarens yttrande över sotningsobjektets status. Skorstensfejarmästaren har sedan tidigare kommunens uppdrag att utföra den lagreglerade sotningen och har därmed god kännedom om befintliga anläggningar.

Du som ska utföra sotningen själv ska alltså kunna visa att du har tillräckliga kunskaper, exempelvis ska du ha gått Brandskyddsföreningens kurs i egensotning eller motsvarande.

Är det någon annan som ska sota ska den, om det är en namngiven person, vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska sota ska detta vara ett företag med kompetent ledning.

Myndighetsbeslut

Kommunen fattar beslut om ansökan ska beviljas eller avslås. Ett medgivande ges enbart till fastighetsägaren eller någon i dennes hushåll. Vidare förutsätts att den som ska utföra sotningen är bosatt i fastigheten.

Ett medgivande gäller normalt tillsvidare men kan återkallas vid brandskyddskontroll eller tillsyn om sotningen inte utförts på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Medgivandet är personligt och upphör automatiskt vid ägarbyte. Vid beslut om avslag för ansökan lämnas motivering samt anvisningar om hur beslutet kan överklagas.

Fram tills dess att kommunen har beslutat om ett medgivande kommer sotningen att utföras av kommunens utsedda sotaren. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det hen som ansvarar för att sotningen utförs.

Du som fått din ansökan beviljad tar över ansvaret för sotningen och du förbinder dig att:

 • Sota anläggningen så ofta som är sagt enligt instruktioner/fristerna.
 • Dokumentera sotningar på särskild blankett och som skall kunna visas upp vid en brandskyddskontroll.
 • Anmäla ändrade förhållande av anläggningen till kommunen. Ändrade förhållande kan till exempel vara ett nytt bränsle eller att du eldar mer eller mindre än tidigare. Även ändrade förhållanden i övrigt som till exempel ägarbyte ska anmälas till kommunen.

Brandskyddskontrollerna måste fortfarande genomföras av den entreprenör som kommunen har upphandlat.

Den som beviljas att sota själv får en sotningsjournal där fastighetsägaren ska
dokumentera de sotningar han eller hon utfört. I sotningsjournalen ska
fastighetsägaren fylla i

 • Sotningsobjekt
 • Sotningsdatum
 • Eventuella anmärkningar
 • Signatur

Denna dokumentation kan sedan kontrolleras i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

Åtgärder före sotningen

Kontrollera:

 • Anläggningens funktion samt eventuella brister.
 • Luckor och spjäll.
 • Stegar och takskyddsanordningar.
 • Bryt strömmen till anordningar som kan orsaka skador.
 • Flytta eller ta bort rökgastermometer och andra anordningar, som kan skadas.
 • Stäng dörren till pannrum.

Kontroll av anläggningen

I samband med rengöringen kontrolleras om det finns fel och brister hos anläggningen som kan orsaka skador på människor, egendom eller miljö. Det ska alltid vara ordning och reda kring eldstaden.

Sotbildning och beläggningar

Anläggningen kontrolleras med avseende på sotbildning och beläggningar som kan hindra dess funktion och medföra brandfara. Kontroll bör göras av tillförseln av förbränningsluft till eldstaden.

Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

Särskilt bör beaktas skador eller förändringar som kan medföra brandfara till följd av korrosion, temperaturförhållanden, slitage och klimatpåverkan.

Tryckförhållanden

Anläggningen bör kontrolleras så att erforderliga tryckförhållanden föreligger under drift. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tryckförhållanden i bland annat förbränningskammare, förekommande dragavbrott, anslutningar och kanaler.

Rengöringens utförande

Brandförebyggande rengöring innebär att sådant sot som utgör brandrisk eller kan leda till driftstörning tas bort.

Rökkanaler

Kanaler i skorstenar rengörs vanligen genom avpumpning, vilket utförs med det antal gånger som krävs med hänsyn till sotets mängd och konsistens. Sot i skorstenens botten tas bort genom särskild sotlucka eller via förbindelsekanal till eldstad. Lös markstege skall tas bort efter utfört takarbetet.

Eldstäder

Pannor
Rengör förbränningskammare, konvektionsdelar och förbindelsekanal till skorsten. Nerfallet sot i förbränningskammaren tas i regel inte bort, då detta vanligen förbränns vid den efterföljande eldningen. Större mängd nerfallet sot, vilket kan hindra normal eldning eller utgöra brandfara, tas bort.

Lokaleldstäder

Kakelugnar
Stäng spjället innan avpumpning sker. Öppna spjället efter avpumpningen, rengör förbindelsekanalen och kakelugnens övre del via toppluckan. Rengör främre och bakre kanalerna genom de nedre sidoluckorna, nerfallet sot tas bort. Den främre kanalen rengörs genom eldstadsluckorna och sotet tas bort.

Spisar

Kokplattor, häll och stekugnens ovansida samt kanaler och utrymmen som utgör rökgasväg rengörs och sotet tas bort.

Braskamin och kamin för fast bränsle

Kamin med överförbränning och kort rökgasväg fordrar oftast ingen sotning utan endast en kontroll av eldstaden. Rengör förbindelsekanalen. I kamin med lång rökgasväg rengörs samtliga rökkanaler och sotet tas bort. Om rökgasradiator eller förlängd förbindelsekanal är ansluten till kamin rengörs även dessa. Eventuellt kan de behöva monteras ned och tas i sär.

Pelletskamin

Rengör eldstadsutrymme och konvektionsdelar samt rökgasfläkt och förbindelsekanal. Kontrollera brännarskål och hål för förbränningsluft.

Kaminer för flytande bränsle (fotogen- och oljekaminer)

Om det behövs, för uttagning av sot i rökkanalen, lyftes kaminen fram och ansluts åter, innan sotning av kaminen sker. Rökgasvägarna i kaminen rengörs. Styrringarna i botten demonteras och borstas av. Sot i kaminens botten tas bort. Kontroll görs av bränslerörets mynning och lufttillförselhål samt av spjäll och motdragsluckor.

Öppna spisar

Utströmning av sot kan förhindras genom att öppningen täcks för. Väggarna i förbränningskammaren, kupan och rökkanalens nedre del rengörs. Sot som fallit ner på kallhylla och eldstadsbotten tas bort.

Åtgärder efter sotningen

Nerfallet sot runt objektet samlas upp. Sot skall läggas i askutrymme, askficka eller obrännbart sotkärl.

OBS! Kärl i plast eller annat brännbart material får inte användas.

Spjäll, draglucka, etcetera, som ändrats för rengöringen, återställs. Objekt med automatisk tändning startas och kontrolleras så att den fungerar utan anmärkning. I övriga objekt kontrolleras draget. Dörrar och luckor, som öppnats, stängs efter rengöringen

En kommun ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma ska gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotning kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024