Brandskyddskontroll av eldstad, skortsten

Här hittar du information kring brandskyddskontroll av eldstäder exempelvis braskamin, öppen spis och kakelugn. Du hittar också information kring nyttjandeförbud och avgifter.

Sotningsverksamheten består av två delar: sotning (rengöring) och det andra brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen handlar om att kontrollera så att anläggningen är brandsäker och för att hitta eventuella fel och brister.

Brandskyddskontrollen kan jämföras med besiktningen av bilen. Med en viss regelbundenhet ska man få reda på om bilen är körduglig.

Brandskyddskontroll utförs av kommunens entreprenör

Kontrollen ska alltid utföras av kommunen eller av den entreprenör som har kommunens uppdrag att sköta kontrollen. Entreprenören har ett register på alla eldstäder och kontaktar ("budar") ägaren när det är dags för kontroll. En eldstad måste vara kontrollerad och godkänd för att få användas. Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs idag för kommunens räkning av Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

Regelbundna kontroller av en anläggning/eldstad

Vilka frister, alltså hur ofta en anläggning/eldstad ska kontrolleras beror på hur den ser ut och hur den används. Det sker med ett intervall som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat. För närvarande gäller vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken typ av eldstad det handlar om.

Brandskyddskontrollen berör eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer, även skyddsanordningar på tak. Läs mer på sidan Frister för brandskyddskontroll

För utförande av brandskyddskontroll, enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter, tas en avgift ut enligt denna taxa:

Taxa för brandskyddskontroll 2024 (pdf) , 177.3 kB, öppnas i nytt fönster.

  • Kommunens upphandlade sotare, Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB, för register över alla godkända eldstäder i kommunen. Du kan alltså kontakta sotaren för att ta reda på om din eldstad är godkänd.
  • En gammal eldstad som inte har varit i bruk på länge måste kontrolleras innan användning.
  • Om du är nyinflyttad i ett hus med befintlig eldstad, kolla upp om du får elda i den och lär dig hur den fungerar.

För att få installera en eldstad, kamin, öppen spis eller liknande anläggning måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden. För mer information och ansökningsblankett, se sidan Kamin och eldstad

Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas.

Om brister upptäcks vid kontrollen, ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden

I brandskyddskontrollen tittar vi på eldningsanläggnings rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer samt skyddsanordningar på tak.

Om du inte längre använder din eldstad och därför inte har behov av sotning/rengöring eller brandskyddskontroll, alltså om du har slutat använda eldstaden eller att den är i så dåligt skick så att det inte går att använda, ska du själv begära ett nyttjandeförbud via din sotare.

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den "budas" inte längre ut för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har avregistrerat den, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.
Det är viktigt, vid försäljning av fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det är eldningsförbud i eldstaden.

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).

I lagen och tillhörande förordningar regleras vilka objekt som omfattas av sotningen och kontrollerna.

Om du till exempel byter uppvärmningsanordning ska du anmäla detta till kommunens entreprenör.

Kontakt

Senast uppdaterad:
25 april 2024