Frågor och svar om förskolan

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring förskola. Frågorna är uppdelade i olika kategorier för att det ska bli lättare för dig att hitta svaret på det du undrar över.

Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Barn- och utbildningshandläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

När kan mitt barn få börja i förskolan?

 • Barnet måste vara ett år och det måste föreligga ett behov, t ex vårdnadshavare som arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig med annat barn.
 • Det kan även finnas särskilda skäl till att barnet erbjuds förskola. Från tre års ålder har alla barn rätt till förskola 525 timmar/år, så kallad allmän förskola.

Hur ansöker jag om plats i förskolan?

 • Ansök om plats i förskolan eller fritidshem via e-tjänsten:

När ansöker jag om plats?

 • Ansökan om plats ska göras minst 6 månader innan önskat startdatum. Observera att startdatum är första dagen för introduktion till förskolan.
 • Kommunen startar sin introduktion på tisdagar.

När får jag besked om när mitt barn kan börja?

 • Vi skickar vanligtvis erbjudande om plats ca 2 månader innan startdatum.

Vad händer om jag tackar nej till en erbjuden plats?

 • Om du tackar nej, anses du inte ha behov av plats.
 • Skulle det föreligga behov i framtiden får du ansöka om plats på nytt.

Varför har jag blivit erbjuden en annan förskola än den jag önskat?

 • Anledningen till att du blivit erbjuden annan förskola beror på att det inte fanns plats på den förskola du önskade.
 • Du är garanterad en plats på en förskola, men vi kan inte garantera att det blir på önskad förskola, vi försöker i möjligaste mån erbjuda plats på önskad förskola.
 • Ibland blir det dock fullt och då erbjuds plats på annan förskola.

Kan jag skjuta på startdatum för introduktionen till förskolan?

 • Det går att skjuta fram introduktionen maximalt 14 dagar, därefter upphör rätten till erbjuden plats.
 • Kontakta Rektor vid önskan om framskjutet datum.
 • Observera att du betalar avgift för förskolan från placeringsdatumet oavsett vilket datum som barnet börjar på förskolan.

Hur gör vi för att byta förskola på vårt barn?

 • Om ni önskar byta förskola ska du kontakta ansvarig rektor på förskolan där ditt barn har sin nuvarande placering.
 • För att ställa ditt barn i omplaceringskö behöver du göra en ny ansökan och skriva att ni önskar att byta förskola i anteckningsrutan.
 • Ansök om plats i förskolan eller fritidshem via e-tjänsten:

När kan man få byta förskola?

 • Byte/omplacering sker i augusti månad i mån av plats.
 • Barn som inte har någon plats prioriteras framför barn som redan har plats.
 • Vi tar ställning till alla bytesansökningar i samband med läsårsstart i augusti.

Ska man säga upp platsen på sin gamla förskola vid byte?

 • Nej, man skall inte säga upp sin plats.

Hur säger jag upp plats i förskolan?

 • Du säger upp din förskoleplats i kommunens e-tjänst:

Hur lång är uppsägningstiden?

 • Uppsägningstiden räknas två månader från den dag din uppsägning har registrerats.
 • Du betalar avgift under hela uppsägningstiden och får utnyttja förskoleplatsen.

Behöver jag säga upp platsen om jag flyttar från kommunen?

 • Ja, du säger upp platsen om du inte kommer att använda den mer.

Behöver jag säga upp platsen när mitt barn ska börjar förskoleklass om det går fulltid?

 • Ja, platsen måste sägas upp i kommunens e-tjänst.
 • Om ni önskar plats på fritidshem ansöker ni om platsen på fritidshem senast den 15 april.
 • Avgiften kommer att förändras i och med fritidshemplacering.
 • Önskas inte plats på fritidshem när barnet börjar förskoleklass måste platsen på förskolan sägas upp (det är två månaders uppsägningstid) i kommunens e-tjänst:

Behöver jag säga upp platsen när mitt barn ska börjar förskoleklass om det går i allmän förskola (15 timmar)?

 • Nej, placeringen avslutas automatiskt på förskolan den sista skoldagen i juni.
 • Önskas plats på fritidshem så ansöker du om det senast den 15 april via kommunens e-tjänst:
 • Fritidshemplaceringen är avgiftsbelagd.

Allmän förskola - Vad menas med det?

 • Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år kan det gå i allmän förskola.
 • Med det menas att det får gå 15 timmar i veckan avgiftsfritt (tisdagar, onsdagar och torsdagar 08:30 - 13:30).
 • Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven.

Vilken är avgiften för den allmänna förskolan?

 • Allmän förskola (15 timmar/vecka) är avgiftsfri under de fasta förutbestämda veckodagarna och tiderna under läsåret.
 • Barn som enbart går i allmän förskola debiteras alltså inte någon avgift.

När har mitt barn rätt till allmän förskola?

 • Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.
 • Denna rätt gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte.

Vilka vistelsetider gäller för den allmänna förskolan?

 • Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, vilket innebär att ditt barn är ledig från förskolan under skolans lov till exempel påsklov, sommarlov, höstlov och så vidare.

Hur gör jag för att ändra mitt barns placering till allmän förskola (15 timmar i veckan)?

 • Om du vill ändra ditt barns placering till allmän förskola behöver du meddela förskolans personal samt Barn och utbildnings handläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Hur gör jag för att ändra mitt barns placering från 15-timmar till fulltid?

 • Om du vill ändra ditt barns placering från 15-timmar till mer tid behöver du meddela förskolans personal samt Barn och utbildnings handläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Mitt barn går inte på förskola på sommaren. Varför ska jag betala avgift då?

 • Du betalar avgift för platsen och inte för tiden.
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande.

Mitt barn går bara 15 timmar på förskolan. Varför får jag faktura?

 • Ditt barn är under 3 år.
 • Du har inte anmält att ditt barn går allmän förskola till kommunens handläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se
 • Du anmälde om allmän förskola efter att fakturorna hade körts. Fakturorna körs den 10:e varje månad och du anmälde ändringen efter det.
 • Det är viktigt att anmäla förändringen i god tid för att den ska gälla från aktuellt datum.
 • Om ditt barn har fyllt 3 år under våren, fakturan gäller någon av månaderna från januari till augusti. Avgiftsfri allmän förskola börjar med höstterminen det år barnet fyller tre.
 • Ditt barn går 15 timmar, men följer inte tiderna för allmän förskola, allmän förskola tider är 15 timmar förlagda på tisdagar, onsdagar och torsdagar 08:30 - 13:30.
 • Om barnet har behov av omsorg på andra tider än de förskolan anvisat betalas avgift.
 • Då går inte barnet under allmän förskola och anmälan om justerad placering måste göras.
 • Anmälan görs till kommunens handläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Varför betalar jag så mycket i avgift? (Mina vänner betalar inte lika mycket)

 • Ditt hushåll har en högre avgiftsgrundande inkomst.
 • Avgiften baserar sig på hushållets inkomst före skatt.
 • Har du en högre inkomst betalar du en högre avgift.
 • Du lämnar själv inkomstuppgift till Barn- och utbildning.
 • Det är viktigt att inkomstuppgiften är korrekt för att du ska få rätt avgift.
 • Anmälan om inkomstuppgift görs i kommunens e-tjänst:

Ni har inte anmält förändringar i inkomstuppgiften

 • Den inkomstuppgift du lämnat tidigare har förändrats men du har inte anmält det.
 • Om inkomsten förändras måste du anmäla detta.
 • Kontroll kan ske mot inkomstdeklarationen och du kan då i efterhand få en faktura på den avgift du skulle ha betalat.
 • Anmälan om inkomstuppgift görs i kommunens e-tjänst:

Du har inte lämnat någon inkomstuppgift.

 • Om du inte har lämnat inkomstuppgift tillämpas maxtaxa och du får betala full avgift.
 • Avgiften kan också höjas till maxtaxa om du inte förnyar din inkomstuppgift när du ombeds att göra det.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

 • Det är all årsinkomst som du betalar skatt på.
 • Studiebidrag, studielån och bostadsbidrag är till exempel inte skattepliktiga och ska därför inte räknas med.

Jag har oregelbunden inkomst, hur gör jag då?

 • För att avgiften ska bli rätt önskar vi att du anmäler din bruttoinkomst varje månad.

Jag har lämnat in nya inkomstuppgifter men fakturan är inte ändrad?

 • Om din faktura skapats innan dina nya uppgifter kommit in, gör vi ändringen från nästa faktura istället.

Måste jag anmäla min partners, sambos inkomst även om hen inte är förälder till mitt barn?

 • Ja, det behöver du om ni båda är folkbokförda på samma adress.
 • Avgiften grundar sig på hushållets totala bruttoinkomst.

När skickas fakturan?

 • Fakturor för förskole och fritidshemsavgift körs den omkring den 10:e varje månad, eller närliggande vardag om det skulle inträffa på en helg.
 • Avgiften betalas i förskott, dvs den avgift som ska betalas gäller innevarande månad.
 • För att eventuella förändringar som påverkar avgiften ska komma med på fakturan, t. ex. ändring till allmän förskola, uppsägning på fritids p. g. a. föräldraledighet/arbetslöshet, ändrad inkomstuppgift, är det viktigt att detta anmäls innan fakturorna körs.
 • I annat fall läggs förändringarna som regel in nästa månad.

Kan jag betala via autogiro eller e-faktura?

 • Det finns inga sådana betalningsmetoder för tillfället, men kommunen har en plan att så snart som möjligt övergå till betalning med autogiro eller e-faktura.

Vad är maxtaxa?

 • Maxtaxa är den högsta avgift som tas ut och beräknas utifrån det inkomsttak som Skolverket har bestämt.

Vad är inkomsttaket för maxtaxa?

 • Inkomsttaket från och med januari år 2024 är 56.250 kronor per månad i enlighet med Skolverkets beräkningar.

När faktureras maxtaxa?

 • När man anmält en månadsinkomst för hushållet, före skatt, som är över inkomsttaket.
 • Eller när man inte anmält någon inkomst eller uppmanats att förnya inkomstuppgift men inte gjort det.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

 • Var och en betalar sin plats efter sitt behov.
 • Om bara en förälder nyttjar platsen på förskolan betalar enbart den föräldern för platsen.
 • Avgiften grundar sig på det schema som respektive vårdnadshavare uppgett samt respektive hushålls sammanlagda inkomst.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
5 april 2024