Barnhälsa

Planta i barnhand

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Vissa barn behöver extra stöd för kortare eller längre tid.

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar (Lpfö 18)

Barnhälsans specialpedagoger är ett stöd och arbetar tillsammans med barn och förskolepedagoger för att alla barn i förskolan, utifrån sina egna förutsättningar och behov, ska få utvecklas så långt som möjligt.

Barn- och elevhälsoplanen (PDF) , 230.1 kB, öppnas i nytt fönster. beskriver kommunens övergripande riktlinjer kring stöd till barn och elever.

I specialpedagogens arbete ingår bland annat att:

  • samverka kontinuerligt i barnhälsoteamet (rektor och specialpedagog) kring beslut om hur insatser ska utformas utifrån organisations-, grupp- och individnivå.
  • stödja pedagoger, arbetslag, barn och dess vårdnadshavare.
  • bidra med kunskaper och genomför insatser som stödjer barns hälsa, lärande och utveckling generellt, på både främjande, förebyggande och åtgärdande nivå.
  • särskilt uppmärksamma de barn som är i behov av riktat stöd och ta bort de hinder för lärande och utveckling som kan förekomma.
  • bidra till att kartlägga, utreda, analysera, föreslå, genomföra och följa upp barnhälsoinsatser.
  • barnkonferens genomförs på alla förskolor under höstterminen och uppföljning av dessa sker under vårterminen.
  • samverka med externa kontakter på kommunal och regional nivå.
  • representera förskolans specialpedagogiska perspektiv i det övergripande barn- och elevhälsoarbetet i kommunen.

  • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
  • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 april 2024