Avgifter och regler förskola

Här hittar du information om vilka avgifter och regler som gäller vid placering på förskola. Avgiften bestäms av hushållets inkomst och hur många timmar ditt barn tillbringar i förskolans verskamhet.

Inkomst och avgift

Månadsavgiften per barn beräknas som en procentandel av hushållets sammanlagda inkomster innan skatt.

Vi tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett maxbelopp. Maxbeloppet styrs av ett inkomsttak som regleras årligen. Inkomsttaket från och med januari år 2024 är 56 250 kronor per månad, det är i enlighet med Skolverkets beräkningar.


Antal barn

1

2

3

4

Vistelsetid upp till 15 timmar i veckan

2%

1%

0,8%

gratis

Visstelsetid över 15 timmar i veckan

3%

2%

1%

gratis


Allmän förskola är avgiftsfri 15 timmar i veckan på fasta förutbestämda dagar och tider: tisdagar, onsdagar och torsdagar klockan 08:30 - 13:30.

För barn 3-5 år som har vistelsetider utanför den allmänna förskolan får, från och med augusti året de fyller 3 år till och med juli året de fyller 6 år, en avgiftsreducering och debiteras enligt nedan:


Allmän förskola 3-5år

1

2

3

4

Allmän förskola 15 timmar

gratis

gratis

gratis

gratis

Vistelsetid över 15 timmar

2,17%

1,17%

0,83%

gratis


 • Månadsavgiften betalas innevarande månad under hela året från och med det datum då barnet fått en placering.
 • Månadsavgiften betalas även om barnet är frånvarande. Om barnet är frånvarande i mer än två veckor i rad på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om avdrag.
 • Du kan också ansöka om avdrag ifall ditt barn är frånvarande i mer än två veckor på grund av extra ordinära händelser, exempelvis pandemi.
 • Om du inte betalar månadsavgiften i tid kommer du att få påminnelse och så småningom krav.
 • Vid utebliven betalning kan ditt barn bli avstängt från förskolan och ni erbjuds ingen ny plats förrän skulden är betald.

Exempel på avgiftsgrundande inkomster inklusive skatt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag till barn till den del det utgör arvode
 • Sjukersättning (sjukbidrag eller sjukpenning)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildning avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av näringsverksamhet

När ditt barn får en plats i förskolan behöver vi få uppgifter om hushållets inkomst. Detta redovisar du genom att logga in på e-tjänsten:

 • Tänk på att redovisa all skattepliktig inkomst.
 • Mullsjö kommun kontrollerar inkomstuppgifterna med uppgifter från Försäkringskassan eller Skatteverket.
 • Om du inte redovisar aktuell inkomst kommer du att få betala maxtaxa.
 • Om hushållets inkomst förändras på grund av ändrad sysselsättning eller familjesituation måste du lämna nya inkomstuppgifter.
 • Om vi tagit ut felaktig avgift reglerar vi det i efterhand. Återbetalning eller avdrag kommer endast att göras för en föregående månad.
 • Om du har betalat mer i avgifter än vad som krävs under flera månader återbetalas de när vi jämför inkomsten för det aktuella året. Läs mer om detta i Inkomstjämförelse.

Mullsjö kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för barnomsorg. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild faktura att betala.

Vad är en inkomstjämförelse?

 • Det är en kontroll för att se att du har betalat rätt avgift.
 • Avgiften för en plats i förskola baseras på hushållets sammanlagda inkomster innan skatt.
 • Vid inkomstjämförelse tittar vi på hur mycket avgift för barnomsorg du har betalat under det aktuella året.
 • Vid inkomstjämförelse går vi två år tillbaka i tiden och jämför inlämnade inkomstuppgifter till kommun med taxeringsuppgifter från Skatteverket.
 • Vi korrigerar avgiften om den inkomst du lämnat till kommunen inte stämmer överens med din deklarerade inkomst.
 • Du får antingen tillbaka pengar eller behöver betala. Kontrollen är klar under vårterminen.

Redovisa rätt inkomst

 • Du som vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för ditt hushåll blir rätt.
 • Avgiften för barnomsorg grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.
 • Om du har delad vårdnad och delad faktura påverkas båda hushållen av en inkomständring.
 • Därför är det extra viktigt att du uppger aktuell inkomst så att båda hushållen betalar rätt avgift.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna kring inkomstjämförelsen.

Skulle du inte hitta svar på just din fråga här är du välkommen att kontakta Barn- och utbildningshandläggare Mahmoud Addas mahmoud.addas@mullsjo.se

Du har betalat barnomsorgsavgift varje månad men får ändå en faktura med inkomstjämförelsen, vad har du gjort för fel?

 • Det vanligaste felet är att du inte lämnat en aktuell inkomstuppgift.
 • En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.
 • Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.
 • Att inkomstuppgiften inte stämmer kan bero på flera saker. Det är din årsinkomst delat på 12 som ligger till grund för avgiften.
 • Om du angett att du ska tjäna 0 kronor men sedan arbetat tillfälligt, till exempel under sommaren, så kommer den inkomsten att delas med 12 och ligga till grund för avgift. Eventuell övertidsinkomst räknas också in.

Hur kan man undvika att bli efterdebiterad i framtiden?

 • Det är viktigt att anmäla hushållets aktuella bruttoinkomst.
 • Vuxna som bor tillsammans (är folkbokförda) på samma adress, antingen som gifta eller som sammanboende.
 • Viktigt att tänka efter innan man sätter 0 i inkomst. Även om man är arbetslös eller studerar kommer man kanske att ha sommararbete eller få någon form av inkomst under året.
Ett illustrativt exempel:

En inkomst på 60 000 fördelad på 4 månader blir i genomsnitt 5000 kronor per månad om man delar med 12 månader. Ett barn under 3 år kostar 150 kronor i avgift om man tjänar 5000 kronor per månad. Har man uppgett 0 i inkomst och får in dessa pengar på extraarbete under året blir man skyldig 12 x 150 = 1800.
Tänk även på att räkna in eventuella övertidsinkomster med mera. Arbetsgivaren rapporterar in all skattepliktig inkomst till Skatteverket.

Varför kontrollerar vi mot årsinkomsten två år tillbaka, så långt bakåt i tiden?

 • Inkomstjämförelsen grundar sig på Skatteverkets registrerade inkomstuppgifter.
 • Det är först efter att ett helt kalenderår passerat som föregående års deklarerade inkomstuppgifter erbjuds ifrån Skatteverket.
 • Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Därför görs jämförelsen på kalenderåret två år tillbaks i tiden.
 • År 2024 är inkomstjämförelse för kalenderåret 2022 möjligt, år 2025 jämförs uppgifterna för år 2023, och så vidare.

Vem får den extra fakturan eller återbetalning?

 • Den som var fakturamottagare får den extra fakturan eller återbetalning.
 • Men om ni bodde tillsammans under det år som kontrolleras har ni båda solidariskt ansvar för att betala fakturan.
 • Observera att fakturan skickas endast till den av er som var fakturamottagare.

Om du inte kan betala tillbaka i tid, blir ditt barn avstängt då?

 • Ja, om man inte betalar sin avgift mister barnet sin plats.
 • Förnyad placering kommer att ske först när skulderna är reglerade.

Hur snabbt ska du betala fakturan?

 • Betalningstiden gäller fram till fakturans förfallodatum.

Vad ska du göra om du inte har möjlighet att betala just nu, eller om du tror inte att din faktura stämmer?

 • Betalningstiden gäller fram till fakturans förfallodatum.
 • Du kan dela upp beloppet vid flera tillfällen.
 • Kontakta Barn- och utbildningshandläggare, Mahmoud Addas, så hjälper han dig vidare, mejla mahmoud.addas@mullsjo.se

Om du arbetar eller studerar

 • Ditt barn har rätt att vara på förskolan under den tid du arbetar eller studerar samt under restiden till och från arbetet eller studierna.
 • När du är ledig är ditt barn också ledigt från förskolan.
 • Om du arbetar natt har ditt barn har rätt att vara på förskolan i upp till 40 timmar det vill säga heltid.
 • Vistelsetiden vägs ihop med hela familjebilden utifrån vårdnadshavares arbetstid/studietid.
 • Om du arbetar skift har ditt barn rätt att vara på förskolan under tiden du arbetar samt restid till och från arbetet.
 • Då skiftarbete varierar i hög grad kan individuella lösningar göras. Rektorn i förskolan gör bedömning i enskilda fall.

Schema

 • När barnet får en plats i förskolan ska schemat registreras i apped Edlevo.
 • Schemat ska utgå ifrån att den vårdnadshavare som börjar arbeta sist lämnar barnet på förskolan och att den vårdnadshavare som slutar tidigast hämtar barnet.
 • Schemat ligger till grund för månadsavgiften samt förskolans planering.
 • Registrera ett nytt schema in i så god tid som möjligt om något förändras.

Om du är föräldraledig eller arbetslös

 • Om du är föräldraledig för annat barn eller om du är arbetslös har ditt barn rätt till förskola 15 timmar per vecka.
 • Dessa timmar är förlagda på fasta dagar och tider med undantag för semesterperiod.
 • Tänk på att anmäla när du är tillbaka i arbete eller studier igen.

När ditt barn blir sjukt

 • När ditt barn blir sjukt måste du meddela förskolan. Anmäl frånvaro via appen Edlevo.
 • Tänk på att låta barnet vara hemma tillräckligt länge för att orka med förskolan. Då visar du också hänsyn genom att minska risken för att andra blir smittade.
 • Förskolan följer 1177 och deras sjukdomspolicy vilket bland annat innebär att barnets allmäntillstånd, alltså hur barnet äter, sover och orkar delta i gruppaktiviteter, är avgörande för om barnet kan vistas i förskolan.
 • Barnet kan ibland vara piggt och aktivt hemma, men orkar ändå inte vara med i barngruppen.
 • Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning.
 • Personalen tar inte tempen på barnet för att avgöra om barnet kan vistas på förskolan, utan bedömningen görs utifrån barnets allmäntillstånd.

När du själv blir sjuk

 • De fyra första veckorna i din sjukskrivning kan du lämna ditt barn i förskolan efter ditt barns ordinarie schema.
 • Om du blir sjukskriven längre än fyra veckor har alltid du rätt att lämna ditt barn på förskolan minst 15 timmar/vecka.
 • Om du har behov av mer tid för ditt barn kontakta rektor för prövning.

 • Från och med höstterminen det år ditt barn fyller tre-, fyra- eller fem år har det rätt till allmän förskola. Med det menas att det får gå 15 timmar i veckan avgiftsfritt (tisdagar, onsdagar och torsdagar 08:30 - 13:30).
 • Den allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår och omfattar inte lovdagar. Ditt barn får alltså inte vara på förskolan på loven till exempel påsklov, sommarlov, höstlov och så vidare.
 • Denna rätt gäller oavsett om du som vårdnadshavare arbetar eller inte.
 • Allmän förskola (15 timmar/vecka) är avgiftsfri under de fasta förutbestämda veckodagarna och tiderna under läsåret. Barn som enbart går i allmän förskola debiteras alltså inte någon avgift.
 • Om du vill ändra ditt barns placering till allmän förskola behöver du meddela förskolans personal samt Barn- och utbildningshandläggare Mahmoud Addas via e-post mahmoud.addas@mullsjo.se

Barnet ska ha fyllt ett år för att få en placering.

 • Ködatum
 • Barn som bedömts vara i behov av särskilt stöd 2 Kap 3§, i skollagen
 • Syskonförtur (när ett syskon har en placering så har det nyanmälda syskonet förtur till samma förskola och endast den)
 • Barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år)
 • Omplacering till förstahandsval (ködatum gäller) augusti månad
 • Övriga barn i kö

Om köanmälan gjorts tidigare än 6 månader innan önskat startdatum, så räknas ködatum tidigast 6 månader innan önskad placering beräknas erbjudas.

På sidan Ansök eller säg upp plats kan du ansöka om förskoleplats och läsa mer om hur processen för din ansökan ser ut.

 • I kommunens förskolor tillämpas föräldraaktiv introduktion vilket innebär att du som vårdnadshavare har en viktig och aktiv roll.
 • Tänk på att introduktionen startar det datum ni erbjudits placering i förskolan
 • Introduktionen pågår i regel en vecka, men det kan variera från ett barn till ett annat.
 • Under introduktionens andra vecka behöver du som vårdnadshavare vara lätt att nå och flexibel med dina arbetstider.
 • Introduktionen inleds med att ni inbjuds till ett introduktionsmöte där mer information om intoduktionen samt förskolans innehåll och utbildning ges.
 • Avgift betalas under introduktionstiden.

 • Om förskoleplatsen inte nyttjas kan du som regel behålla platsen i max 2 månader.
 • För ett planerat uppehåll i förskola som överstiger två sammanhängande månader ska särskild prövning göras och godkännas av rektor.
 • För att kunna påbörja uppehåll måste barnet ha haft en placering i förskola om minst två månader.
 • Under uppehållet betalas ordinarie månadsavgift.
 • Vid oanmäld frånvaro i två månader sägs platsen upp av Barn & utbildningsförvaltningen. Återplacering kan inte garanteras i samma förskola.
 • Vid extraordinära händelser så som exempelvis utbrott av Covid och RS-virus frångås ovan angivna tidsgränser och platsen får behållas 3 månader. Därefter kan en ny prövning göras.

 • Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data.
 • Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen.

Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 april 2024