Enskilt avlopp

Det är viktigt att rena avloppsvatten som kommer från hushåll, både permanent- och fritidsboende. Reningen förhindrar spridning av smittämnen och förhindrar övergödning av sjöar och vattendrag.

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ha ett enskilt avlopp. Enskilda avlopp klassas som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd från miljönämnden.

Enskilda avloppsanläggningar består i huvudsak av två delar:

 1. Den första, till exempel en tre-kammar-brunn, har till uppgift att förbehandla avloppsvattnet genom att avskilja och lagra de grova föroreningarna.
 2. Den andra delen är en behandlingsdel. Till exempel en infiltration eller markbädd (konstgjord infiltration). Den har till uppgift att ”rena” avloppsvattnet innan det når grundvattnet i marken eller ytvattnet i sjöar och vattendrag.
  Det krävs ett skyddsavstånd på minst 1 meter till högsta grundvattennivå eller berg under infiltrationen.

Observera att regn- och dräneringsvatten inte får anslutas till fastighetens avloppsanläggning.

Latrin från torrtoalett klassas som kommunalt avfall. Ska du själv ta hand om det ska det anmälas till kommunen via e-tjänsten Anmälan om torrtoalett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vattenskyddsområde

För att minska risken för förorening av vattendrag eller vattentäkt är det viktigt att skyddsavstånden följs. Det är markbeskaffenheten som är avgörande för hur stort skyddsavståndet blir.

 • Minst 50 meters avstånd till omgivande vattentäkter (större om avloppet ligger högre än vattentäkten).
 • Minst 30 meters avstånd till vattendrag, dock är markbeskaffenheten avgörande för avståndet.
 • Minst 5 meters avstånd för infiltration till väg eller fastighetsgräns.
 • Minst 10 meters avstånd för slamavskiljare till bostadshus och fastighetsgräns.
 • Minst 10 meters avstånd till dike.

Anmärkning - Avstånd till slamavskiljare kräver utrymme för uppställställningsplats för slamsugningsbil med högst 10 meter.

 • Du måste ansöka om tillstånd hos miljönämnden om du ska ansluta vattentoalett till avloppsanläggning.
 • Du måste anmäla till miljönämnden om det gäller bad- disk- och tvättvatten (BDT- vatten) utan anslutning av vattentoalett. Ibland kräver dock de lokala bestämmelserna även tillstånd för BDT-avlopp.

Du ansöker/anmäler via Habo kommuns e-tjänst Ansökan om enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är viktigt att du förutom ansökan bifogar en situationsplan.

Ibland krävs även en siktanalys av jordprov och markundersökning. I det fall avloppsanläggningen placeras på annan fastighet, bör skriftligt tillstånd/servitut utfärdas av ägaren till marken.

Detta ska vara med i en situationsplan:
 • Fastighetsgränser 
 • Bostadshus 
 • Avloppsanläggningens tänkta placering 
 • Egen och andras dricksvattenbrunnar inom 100 meter 
 • Eventuella diken, vattendrag och sjöar inom 100 meter från avloppsanläggningen 
 • Markytans ungefärliga höjd över grundvattennivån och berg (mäts i provgropar) 
 • Provgroparnas läge (där jordprov uttagits) 
 • Beskrivning av befintlig avloppsanläggning (vid ansökan/anmälan om ändring) 
 • Avledning av regn- och dräneringsvatten 
 • Marklutning anges med pilar och i grader efter avvägning

En kontrollplan med tillhörande foton ska fyllas i av entreprenören. Det görs via Habo kommuns e-tjänst Kontrollplan för enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast två veckor efter färdigställd anläggning.

Fotona ska visa:

 • Slamavskiljarens placering och rördragning (också T-röret i slamavskiljaren).
 • Schaktbotten på anläggningen där djupet tydligt framgår
 • De olika lagren sand, makadam mm. Placering av kompaktfilter.
 • Spridningsrören med luftningsrör
 • Geotextilduk, innan sluttäckning av anläggning
 • Placeringen i jämförelse med avstånd till väg, dike, fastighetsgräns eller liknande. En byggnad för att kunna lokalisera platsen.


Senast uppdaterad:
30 april 2024