Tillsyn av enskilda avlopp

Innan vi gör tillsyn av en avloppsanläggning skickar vi ut ett informationsbrev till dig som fastighetsägare. I utskicket finns en blankett som vi vill att du fyller i, antingen digitalt via e-tjänst eller via blanketten. Fastighetsägen har möjlighet att delta vid tillsynen.

Tillsynen är prioriterad utifrån avrinningsområdets känslighet. De områdena med mest känsliga och skyddsvärda vattenförekomster tillsynas först.

2024 genomför Miljöförvaltningen tillsyn i Habo kommuns sydvästra del.

Kartbilden visar vilket år och i vilket område tillsyn av enskilda avlopp är planerad.

Kartbilden visar vilket år och i vilket område tillsyn av enskilda avlopp är planerad.

Tillsynen omfattar fastigheter som har avloppstillstånd som är äldre än 12 år eller som saknar tillstånd.

Enligt 9 kap. 1§ miljöbalken (1998:808) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. definieras utsläpp av avloppsvatten som miljöfarlig verksamhet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avloppsanläggningen uppfyller reningskraven så att inte miljön eller människors hälsa tar skada. Det är även fastighetsägarens ansvar att anläggningen åtgärdas om den har brister.

Avloppsanläggningens funktion och livslängd ökar betydligt om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Åtgärder kan göras i tid och därmed bli mindre omfattande. Dålig skötsel kan i värsta fall kosta mycket pengar då det kan leda till att din egen och andras dricksvattenbrunnar förorenas eller att avloppsanläggningen slutar fungera. Det kan även bidra till övergödning i våra vatten.

Vid tillsynen bedöms anläggningens funktion och efterföljande rening av avloppsvattnet.

Inför tillsynen ska du:

För att vi ska kunna genomföra tillsynen bör avloppsanordningen vara lättåtkomlig.

  • Ta bort växtlighet runt avloppsanläggningen
  • Ta bort tyngre stenar eller dekorationer på brunnslock
  • Lås upp brunnslock
  • Se till så att eventuellt fastrostade muttrar går att skruva loss

Kontakta miljöförvaltnignen om du vill vara med vid tillsynen så bokar vi en tid.

Efter tillsynen skickar vi ut en bedömning om avloppets funktion till fastighetsägaren.

Om reningen av avloppsvattnet bedöms som otillräcklig kommer vi att ställa krav på att fastighetsägaren åtgärdar detta. Krav kan innebära olika åtgärder. Allt ifrån att ett mindre fel ska lagas till att hela avloppsanläggningen behöver förnyas eller förbättras.

Att anlägga eller ändra en avloppsanläggning är åtgärder som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid miljöförvaltningen innan du vidtar åtgärder.

Miljöförvaltningen tar ut en timavgift för varje nedlagd handläggningstimme vid tillsyn av avloppsanläggning.

Grund för debitering är förberedelser, tillsynsbesök och efterarbete.

Fastighetsägare som svarar och skickar in blanketten inom utsatt tid med kompletta uppgifter, och som har rensat kring avloppsanläggningen samt låst upp brunnslock, beräknas debiteras för två timmar. Vid ofullständiga uppgifter och svåråtkomliga avloppsanläggningar är tre timmars tidsåtgång vanlig.

Timtaxan är beslutad av kommunfullmäktige. Mer information finns på sidan Taxor och avgifter.

Så hanterar Mullsjö kommun dina personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa andras tillgång till din data. Vi strävar efter en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som vi behandlar, i enlighet med lagen. Du kan läsa mer på sidan Hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad:
30 april 2024