Luftkvalité

Kommunerna i Sverige är skyldiga att undersöka att halterna av föroreningar i luften inte blir så höga att de går över miljökvalitetsnormerna. Luften i Mullsjö har inte föroreningar som går över miljökvalitetsnormerna.

Beräkningar och mätningar av luftkvalitet

Mullsjö ingår i Jönköping läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet samordnar övervakning av luftkvalitet i länet. Varje år görs en modellberäkning av partiklar (PM10), kvävedioxid och bensen utifrån uppgifter om ca 10 gator i varje kommun i länet. Resultatet från beräkningarna visar att miljökvalitetsnormerna klaras med god marginal i Mullsjö.

Rapporter

Luftvårdsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om luftkvaliteten i vår kommun. I rapporterna anges halten av föroreningarna på båda sidorna på gatan då föroreningshalten varierar beroende på höjden på byggnaderna. Ju högre byggnader desto högre föroreningshalt i markplan. Detta leder till att det kan vara två olika färger (halter) på samma vägsträcka.

Miljökvalitetsnormerna

För att skydda människors hälsa och miljön har regeringen utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. Där beskrivs vilka föroreningsnivåer som inte får överskridas.

Miljökvalitetsnorm betyder riktlinjer för högsta halt av ett visst ämne i utomhusluft, till exempel partiklar eller bensen. En norm kan fastställas både om det behövs för att i förebyggande syfte eller varaktigt, skydda människors hälsa eller miljön.

Om luftkvaliteten inte är acceptabel inom ett område måste åtgärder utföras som ändrar på detta.

Du kan läsa mer om miljökvalitetsnormerna för luft på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
25 april 2024