Luftkvalité

Kommunerna i Sverige är skyldiga att undersöka att halterna av föroreningar i luften inte blir så höga att de går över miljökvalitetsnormerna. Luften i Mullsjö har inte föroreningar som går över miljökvalitetsnormerna.

Beräkningar och mätningar av luftkvalitet

För det mesta beräknas halterna av luftföroreningarna fram. Men det finns också ett flertal mätningar.

Rapporter

I rapporterna kan du läsa mer om luftkvaliteten i vår kommun.
I rapporterna anges halten av föroreningarna på båda sidorna på gatan då föroreningshalten varierar beroende på höjden på byggnaderna. Ju högre byggnader desto högre föroreningshalt i markplan. Detta leder till att det kan vara två olika färger (halter) på samma vägsträcka.

Miljökvalitetsnormerna

För att förbättra luftkvaliteten så har regeringen med hjälp av Naturvårdsverket tagit fram underlag för hur höga halter av föroreningar som kan accepteras i luften, miljökvalitetsnormer.

Miljökvalitetsnorm betyder riktlinjer för högsta halt av ett visst ämne i utomhusluft, till exempel partiklar eller bensen. En norm kan fastställas både om det behövs för att i förebyggande syfte eller varaktigt, skydda människors hälsa eller miljön.

Kontroller

Kontrollerna sker på olika sätt beroende av hur höga halter av luftföroreningar som funnits i luften vid tidigare kontroller. Om luftkvaliteten inte är acceptabel inom ett område måste åtgärder utföras som ändrar på detta.

Du kan läsa mer om miljökvalitetsnormerna för luft på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
26 september 2023