Behövs bygglov eller anmälan?

Händer som bläddrar bland planritningar

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa som anger minimum krav och egenskaper som en byggnad måste uppfylla.

Din fastighets placering avgör vilka bestämmelser och krav som gäller där du vill bygga eller förändra. Om du vill veta vad som gäller för din fastighet behöver du titta i detaljplanen för det området. Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område behöver du titta i översiktsplanen för att ta reda på vad som gäller. Om du har frågor gällande din önskade åtgärd eller om din fastighet, är du välkommen att kontakta plan- och byggavdelningen.

Läs mer nedan om bestämmelser som gäller för olika fastigheter och områden. Läs gärna även vår inspirationsbroschyr ”Att bygga på landet” där du får tips och idéer på hur ditt hus och tomt kan bli ett tilltalande komplement till landsbygden.

Strandskydd

Om din fastighet är placerad inom 300 meter från sjöar och vattendrag krävs oftast en beviljad strandskyddsdispens för den byggnation du önskar utföra, innan bygglov eller anmälan kan beslutas. Läs mer om strandskyddsdispens och hur du ansöker i avsnittet Vad ska du bygga eller ändra Öppnas i nytt fönster.

Översiktsplan

Översiktsplanen omfattar hela kommunens yta. Den fungerar som riktlinje och stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen. Om er fastighet är lokaliserad i ett område som inte omfattas av en detaljplan, reglerar översiktsplanen vilka riktlinjer som gäller för fastigheten.

Du hittar översiktsplanen som gäller för din eller någon annans fastighet på sidan Gällande översiktsplan 2017 Öppnas i nytt fönster.

Detaljplaner

En detaljplan bestämmer och reglerar hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, kontor, park), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs, ändras eller ersätts av en ny plan.

Beroende på vart din fastighet är lokaliserad avgör om du behöver söka bygglov eller anmälan för åtgärden. Om din fastighet ligger inom ett område med en gällande detaljplan, reglerar detaljplanen vad som får byggas på fastigheten. Om ansökan avviker från detaljplanen är möjligheten att få bygglov begränsad. Avvikelser från detaljplanen kan dock prövas i ett bygglov om avvikelsen är liten, vilket bedöms av plan- och byggenheten. Skicka en fråga till plan- och byggenheten om du har några funderingar inför er ansökan. Läs om olika åtgärder som kan kräva bygglov eller anmälan i avsnittet Vad ska du bygga eller ändra Öppnas i nytt fönster.

Du hittar detaljplanen som gäller för din eller någon annans fastighet på Mullsjö kommuns kommunkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under rubriken samhällsplanering. 

”Att bygga på landet” är ett inspirationsmaterial till dig som äger en fastighet på landsbygden, men kan även vara till nytta för dig som bor inom ett detaljplanelagt område. Oavsett om du ska bygga ett nytt hus eller redan har ett befintligt hus och önskar få råd för ett kommande projekt, får du tips och idéer för hur ditt hus och tomt kan bli ett tilltalande komplement till landsbygden.

Att bygga nytt är en stor investering som ofta kräver en hel del planering. Vissa saker går att ändra i efterhand, medan andra val blir mer permanenta. Viktigt är att byggnaden placeras på en lämplig plats, men också att utformningen anpassas till omgivningen och skapar ett bra helhetsintryck. En ny tomt innebär även att skapa en ny trädgård och miljö runt omkring byggnaden.

Du får också tips om hur du kan anpassa dina om- och tillbyggnader till ditt befintliga hus. Ändringar och tillägg kan ge ytterligare karaktär, men kan även påverka byggnadens arkitektur negativt. Det är därför viktigt att du har helheten i åtanke när du planerar för ditt byggprojekt.

Läs och inspireras i broschyren Bygga på landet – råd och inspiration till dig som ska bygga , 14.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Om er fastighet är lokaliserad i ett område som inte omfattas av en detaljplan, reglerar översiktsplanen vilka riktlinjer som gäller för fastigheten. Du hittar översiktsplanen som gäller för din eller någon annans fastighet på sidan Gällande översiktsplan 2017 Öppnas i nytt fönster.

Område med sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanerat område

Om fastigheten är lokaliserad i ett område som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät, är fastigheten placerad inom ”sammanhållen bebyggelse”. Sammanhållen bebyggelse är mellan 10-20 byggnader inom ett mindre område som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller samfälld mark av olika slag. Det kan också vara andra luckor i bebyggelsen av någon tomtbredds storlek. Plan- och byggenheten gör bedömningen om fastigheten omfattas av sammanhållen bebyggelse.

Är fastigheten placerad utanför detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse, behöver du ansöka om lov och anmälan för åtgärder som inte är bygglovsbefriade precis som inom detaljplanerat område.

För en- och tvåbostadshus som inte ligger inom kulturmiljöområde, får du utföra följande åtgärder med en anmälan:

 • Attefallshus för ny bostad max 30 m² (max en gång). Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4 meter.
 • Rivning av ett enbostadshus

Åtgärder utanför sammanhållen bebyggelse, utanför detaljplanerat område som inte kräver bygglov eller anmälan

Fastigheter utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanerat område har möjlighet att utföra vissa reglerade åtgärder på befintliga en- och tvåbostadshus utan att söka bygglov eller anmälan:

 • Liten tillbyggnad max 50% av enbostadshusets byggnadsarea, dock max 50 m², om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Tillbyggnader får inte dominera bostadshuset utan kan tillsammans bedömas som bygglovspliktiga.
 • Ny komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter utan berörda grannar medgivande. Komplementbyggnader får inte dominera bostadshuset utan kan bedömas som bygglovspliktiga.
 • Uppföra eller flytta ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Bedömning om en byggnad kan vara ekonomibyggnad görs av plan- och byggenheten.

Om du har frågor gällande vad som gäller på din fastighet inför byggnation eller om någon åtgärd, är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten.

Det finns flera kulturinventeringar som kartlägger byggnader och områden som är klassade som värdefulla utifrån kulturmiljö i vår kommun. Du behöver vara uppmärksam vad som gäller din fastighet, om det finns en detaljplan eller områdesbestämmelser med bestämmelserna k, q, r eller Q eller annan information som reglerar hur du får förändra din byggnad. I dagligt tal används oftast begreppet k-märkt eller q-märkt för dessa bestämmelser.

Äldre bebyggelse på landsbygd eller tätort

Oavsett om du bor inom eller utom tätorten så kan du se i översiktsplanen om ett område eller enskilda byggnader är värdefulla utifrån kulturmiljö. Byggnader med ett högt kulturvärde får inte förvanskas. Det betyder bland annat att vid en renovering eller tillbyggnad är det inte tillåtet att ändra en byggnads utseende så att de kulturhistoriska värdena försvinner. Det kan till exempel vara att du behöver ha samma fasadmaterial som huset ursprungligen hade eller att du behöver utforma fönstren på samma sätt som de såg ut från början. Beroende på vad du önskar utföra på din fastighet kan det krävas bygglov eller en anmälan.

Krav vid kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer

Är ditt hus kulturhistoriskt utvärderat eller ligger i ett område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefullt ställer vi högre krav vid byggnation eller förändringar. Detta gör vi för att säkerställa att inte befintliga kulturhistoriska värden förvanskas. Det är byggnadsnämndens uppgift att pröva och bedöma om dina åtgärder som du önskar utföra uppfyller kraven. I vissa fall kan du som sökande behöva ta fram kompletterande information vid din ansökan, exempelvis ett antikvariskt utlåtande från en sakkunnig.

Om du har frågor gällande vad som gäller på din fastighet inför byggnation eller om någon åtgärd, är du välkommen att kontakta plan- och byggenheten.

Vad ska ni bygga eller ändra?

Här listas vanligt förekommande ärenden och förklarar hur du tar reda på om du behöver söka bygglov, strandskyddsdispens, eller göra en anmälan och vad som händer från det att vi tar emot din ansökan till du har fått ditt slutbesked. Här kan du även läsa om kommunens tillsyn.

Om du önskar göra åtgärder som inte listas nedan är du välkommen att ta kontakt med plan- och byggenheten för mer information.

Önskar du bygga nytt, bygga om eller bygga till krävs bygglov för de flesta åtgärderna. Vilka lagkrav som är tillämpningsbara för åtgärden beror på vilken typ av byggnad som ändringarna och dess omfattning.Tänk på att det även kan krävas bygglov för plank, skärmtak och staket beroende på dess utformning. För mer information besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du bygga på en obebyggd plats kan det vara lämpligt att ansöka om ett förhandsbesked där en lokaliseringsprövning beslutas, läs mer om förhandsbesked på sidan Olika typer av lov och anmälningar Öppnas i nytt fönster.

Om din fastighet är lokaliserad inom strandskyddat område och du önskar göra åtgärder kan det kräva en strandskyddsdispens, läs mer i avsnittet om Strandskydd Öppnas i nytt fönster. samt på sidan Olika typer av lov och anmälningar Öppnas i nytt fönster.

Önskar du göra åtgärder inom en fastighet inom strandskyddat område behöver du ansöka om dispens för åtgärden till plan- och byggenheten som beslutas i Byggnadsnämnden innan du utför din åtgärd eller ansöker om lov eller anmälan.

 • Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
 • Strandskyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet.
 • Strandskyddet omfattar alltså både land och vatten, inklusive det som finns under ytan. I vissa fall har länsstyrelsen fattat beslut om att utvidga strandskyddszonen upp till 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet.

I Mullsjö kommun finns även sjöar med utökat strandskydd till 200 meter för Stråken och delar av Mullsjön, för övriga gäller 100 meter strandskydd.

Tillsyn strandskydd

Mullsjö kommun och Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs via tillsyn. För strandskydd finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden.

Om du utför en åtgärd utan dispens riskerar du att behöva återställa förhållandena på platsen. Om du inte återställer platsen riskerar du att förläggas med vite. Ett föreläggande om rättelse kan också kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Du som fastighetsägare ansvarar för åtgärderna som tidigare utförts på din fastighet innan du tog vid som fastighetsägare. Strandskyddsdispenser ska sökas i efterhand för åtgärder som kräver dispens men där dispens inte tidigare har sökts. Det innebär att du kan göra en rättelse och göra en prövning av den åtgärd som du önskar göra eller som har utförts.

Särskilt skäl för dispens

För att kunna få dispens för en åtgärd inom strandskyddat område behöver det finnas ett särskilt skäl enligt Miljöbalken. Om strandskyddsdispens beslutats, gäller fortfarande strandskydd på platsen fortfarande. Dispensen avser enbart den åtgärd som sökts.

Om du önskar göra något av nedanstående måste du söka strandskyddsdispens och ange ett särskilt skäl till dispensen:

 • Uppföra nya byggnader och gräva eller på annat sätt förbereda för byggnader.
 • Ändra byggnader som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller försämrar livsvillkoren för växter och djur.
 • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Efter att kommunen fattat beslut om strandskyddsdispens skickas beslutet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om att överpröva beslutet. Besked från länsstyrelsen ska lämnas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen.

Om åtgärden avser vattenverksamhet, byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg ska Länsstyrelsen besluta i ärendet, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län för mer information.

Läs mer om strandskydd och särskilda skäl för dispens på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Även om åtgärden inte kräver bygglov kan åtgärden kräva en anmälan. Fastigheter inom detaljplanerat område har möjlighet att utföra vissa reglerade åtgärder på befintliga en- och tvåbostadshus genom en anmälan. Besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information om respektive åtgärd. Anmälan krävs för:

 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på högst 30 m², så kallat attefallshus.

 • Uppförande eller ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på högst 30 m² ,så kallat attefallskomplementbyggnad.

 • Tillbyggnad på högst 15 m² av ett befintligt en- eller tvåbostadshus, så kallat attefallstillbyggnad.

 • Bygga max två takkupor på ett en- och tvåbostadshus som inte redan har takkupor.

 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad.

 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser.

 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjdung eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.

 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad.

 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.

 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk.

Är du är osäker på om din åtgärd kräver en anmälan, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är bygglovspliktigt att ändra en byggnads användning till någon annan. Exempelvis en bostad till verksamhet, komplementbyggnad till stall, från kontor till restaurang. När en byggnad ändrar användning ställs olika krav beroende på användning som kan kräva att byggnaden behöver kompletteras för att uppfylla gällande lagkrav.

Om du har frågor om din åtgärd är bygglovspliktig, är du välkomna att kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ombyggnad innebär att hela eller en betydande och avgränsningsbar del av byggnaden förnyas på ett påtagligt sätt. Vid ombyggnad gäller en bygglovsansökan eller anmälan hela byggnaden. Vid ändring gäller ansökan eller anmälan bara den delen av byggnaden som ska ändras.

Om du önskar göra inverkan på delar av byggnaden som väsentligt påverkar den bärande konstruktionen, byggnadens planlösning eller brandskyddet krävs en anmälan för den del som påverkas.

Ändringar inomhus som kräver en anmälan:

 • Inredande av ytterligare en bostad i enbostadshus.
 • Inreda entrésolplan.
 • Göra ingrepp på den bärande konstruktionen.
 • Påverka byggnadens planlösning avsevärt.
 • Påverka byggnadens brandskydd avsevärt.

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov eller anmälan, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du önskar installera eller göra en väsentlig ändring av installationerna som nämns nedan krävs en anmälan för:

 • Hiss
 • Eldstad
 • Rökkanal
 • Vedeldad bastu
 • Ventilationer i byggnader
 • VA inom en byggnad eller tomt
 • Olje- och fettavskilljare

Är du osäker på om din åtgärd kräver en anmälan, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du förändra en byggnads yttre utseende, exempelvis måla om i en annan kulör på fasad, fönster eller dörrar, installera nya fönster, fasad, dörrar eller tak kan åtgärden kräva bygglov. Önskar du installera bygglovspliktiga solceller kräver även det bygglov som en fasadändring.

Är du osäker på om din åtgärd kräver ett bygglov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplanerat område krävs marklov om höjden på marken ändras mer än +/- 0,5m från befintlig marknivå. Utanför detaljplanerat område krävs inte marklov.
Är fastigheten placerad inom strandskyddat område, inom 300 meter från sjöar och vattendrag, krävs strandskyddsdispens för åtgärden. Detta innebär att åtgärden ibland kan kräva en beviljad strandskyddsdispens, men ibland inte bygglov beroende på vart din fastighet är placerad.

När ingrepp ska utföras på markens höjd, ska lutningar och markförändringar inte skapa besvär för omkringliggande fastigheter gällande dagvatten eller snölaster.

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyltar, vepor och ljusanordningar över en kvadratmeter i area kräver bygglov. Flera mindre skyltar placerade i närhet av varandra kan tillsammans bli bygglovspliktiga. Placeringar på skyltar nära järnväg eller väg kan de skapa besvär som är viktigt att ta hänsyn till vid utformning av skyltarnas belysning och utformning. Utformningen ska även anpassas till byggnaden, omkringliggande bebyggelse och även eventuella kulturvärlden. För samtliga skyltar krävs alltid markägarens tillstånd för att sätta upp skylten.

Skyltar som kräver bygglov:

 • Fasad- och takskylt
 • Byggskyltar som placeras i anslutning till byggarbetsplats under byggtiden
 • Digitala skyltar
 • Informationstavla, orienteringstavla
 • Fristående skylt, pylonskylt
 • Frihängande vepa eller banderoll

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du riva en byggnad eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område behöver du ansöka om rivningslov. Detaljplanen, områdesbestämmelserna och byggnadens kulturhistoriska värde påverkar förutsättningarna för rivning på er fastighet. Utanför detaljplanerat område reglerar vissa områdesbestämmelser om rivningslov krävs. Om rivningslov inte krävs kan en anmälan för rivning behövas innan du får börja riva.

Om du vill flytta en befintlig byggnad från en plats till en annan behöver du först rivningslov på den gamla platsen. Du behöver även bygglov för nybyggnad på den nya platsen.

Vid en ansökan om rivningslov görs en bedömning av om bebyggelsen ska bevaras utifrån dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde. En rivning ska även vara förenlig med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver inte rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader som är:

 • Bygglov- eller anmälnings befriade åtgärder utanför detaljplanerat område och områdesbestämmelser.
 • Bygglovs- och anmälnings befriade byggnader inom detaljplanerat område, exempelvis skärmtak om max 15m² eller friggebodar om max 15m².
 • Att riva eller ta bort en byggnad som har uppförts med tidsbegränsat lov behöver du inte ansöka om rivningslov när tiden för tidsbegränsningen går ut.

  Är du osäker på om din åtgärd kräver rivningslov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansvar som fastighetsägare och byggherre
Tillsyn är en granskning som sker i efterhand och som syftar till att överträdelser ska rättas. Tillsyn kan handla om ovårdade tomter, förfallna byggnadsverk, olovligt uppförda åtgärder eller byggnationer.

Fastighetsägaren har ansvar för de åtgärder som tidigare utförts på fastigheten och de åtgärder som utförs vilket ska tillgodose de krav som ställs. Detta är viktigt att tänka på när du köper en ny fastighet. Byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn kring regler och bestämmelser som berör plan- och bygglagen. Plan- och byggenheten utför tillsynen på uppdrag av byggnadsnämnden. Till plan-och byggenheten kan du anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller klagomål på en ovårdad tomt.

Tillsynsanmälningar som hanteras av andra
Det finns även andra myndigheter som utför egen tillsyn så som Räddningstjänsten eller Miljöförvaltningen som kan även bli involverade vid byggnadsnämndens tillsyn inom deras ansvarsområden.

Många tvister mellan grannar kan röra sådant som inte regleras av plan- och bygglagen utan regleras av jordabalken, exempelvis grenar som hänger över tomtgräns eller växtlighet som skymmer sikt.

Allmänheten ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt vilket innebär att du som fastighetsägare är ansvarig att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- eller parkmark.

Så hanteras en anmälan
Byggnadsnämnden är skyldiga att ingripa och besluta om eventuell påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt kraven. När en fastighetsägare eller verksamhetsutövare väljer att inte åtgärda eller rätta frivilligt kan byggnadsnämnden använda olika verktyg för att uppnå att lagen och föreskrifter följs med sanktionsavgifter, förbud eller förelägganden. Dessa sanktions- och vitesbelopp kan uppgå till höga belopp. Byggnadsnämnden granskar anmälan, om inget olovligt har skett kommer ärendet att avskrivas.

Tillsyn av strandskydd
Mullsjö kommun och Länsstyrelsen kontrollerar att reglerna om strandskydd följs via tillsyn. För strandskydd finns ingen preskriptionstid för olovliga åtgärder inom strandskyddade områden. Om du utför en åtgärd utan dispens riskerar du att behöva återställa förhållandena på platsen eller vite om dispens inte kan ges. Ett föreläggande om rättelse kan kombineras med ett vite. Ett vite är ett bestämt pengabelopp och är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Du slipper betala vite om du följer myndighetens beslut och rättar till det som är fel. Kommunen kan begära att flera viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Strandskyddsdispenser kan sökas i efterhand för åtgärder som kräver dispens men där dispens inte har sökts. Detta innebär att göra en rättelse som innebär att en prövning görs av den åtgärd som du önskar göra eller som har utförts. Du som fastighetsägare ansvarar för åtgärderna som tidigare utförts på din fastighet innan du tog vid som fastighetsägare.

Kontakt

Senast uppdaterad:
22 maj 2024