Olika typer av lov och anmälningar

Nedan kan du läsa mer om olika åtgärder och dess process, klicka på respektive rubrik för mer information.

För anmälningspliktiga åtgärder för bygglovhandläggaren gör en teknisk granskning av ditt ärende och beslutar om startbesked samt slutbesked. Bygglovhandläggaren har fyra veckor på sig från att ansökan inkommit att återkoppla i ditt inkomna ärende. De olika anmälningar som finns kan du läsa mer under rubriken Vad ska du bygga eller ändra Öppnas i nytt fönster. eller på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du osäker på om din åtgärd kräver anmälan, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälningsprocess

Klicka på bilden för att öppna bilden i pdf

Tillgänglighetsanpassad processbeskrivning för anmälan

 1. Ansökan - Vi tar emot din ansökan
 2. Granskning - Vi går igenom din ansökan
 3. Startbesked - Du får beslut om att börja bygga
 4. Slutbesked - Du får beslut om att byggnationen är färdig

Om du önskar bygga nytt på en obebyggd plats, behöver en lokaliseringsprövning göras för den platsen du önskar bebygga. Bygglovhandläggaren granskar om platsen är lämplig för byggnation utifrån lagar och riktlinjer och ärendet beslutas i byggnadsnämnden. Ett giltigt förhandsbesked ger dig rätt att uppföra en viss åtgärd på en viss plats med förutsättning att bygglov söks inom två år från att förhandsbeskedet vann laga kraft.

Är du osäker på om din åtgärd kräver förhandsbesked, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förhandsbesked

Klicka på bilden för att öppna bilden i pdf.

Tillgänglighetsanpassad processbeskrivning för förhandsbesked

 1. Ansökan - Vi tar emot din ansökan
 2. Granskning - Vi går igenom din ansökan
 3. Beslut förhandsbesked - Du får beslut från byggnadsnämnden
 4. Eventuellt söka lov - Du skickar in ansökan om lov

För fastigheter lokaliserade inom 300 meter från sjöar och vattendrag kräver all förändring av byggnader, anläggningar och mark en strandskyddsdispens. Bygglovhandläggaren granskar om åtgärden är lämplig, om särskilda skäl finns för dispens. Strandskyddsdispensen beslutas i Byggnadsnämnden och ska även prövas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelsen får ta del av beslutet och väljer om de önskar upphäva eller överpröva beslutet inom tre veckor. Dispensen är giltig om beslutet inte överprövas av en högre instans. En beviljad strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet fick laga kraft.

Om åtgärden avser vattenverksamhet, byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg ska Länsstyrelsen besluta i ärendet, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län för mer information.

Tillsyn av strandskydd
Åtgärder som kräver strandskyddsdispens har ingen preskriptionstid, vilket kan innebära att du kan bli ålagd att riva en gammal bygga eller byggnad. Strandskyddsdispenser kan sökas i efterhand för åtgärder som kräver dispens för att göra en rättelse. Du som fastighetsägare ansvarar för åtgärderna som tidigare utförts på din fastighet.

Är du osäker på om din åtgärd kräver strandskyddsdispens, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig. Läs mer under vad ska du bygga eller ändra Öppnas i nytt fönster. och under rubriken tillsyn Öppnas i nytt fönster. samt på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Processbeskrivning för strandskyddsdispens

Klicka på bilden för att öppna bilden i pdf

Tillgänglighetsanpassad processbeskrivning för strandskyddsdispens

 1. Ansökan - Vi tar emot din ansökan
 2. Granskning - Vi går igenom din ansökan
 3. Beslut strandskydds - Du får beslut från byggnadsnämnden
 4. Prövning av länsstyrelsen - Beslutet skickas till länsstyrelsen för godkännande
 5. Eventuellt söka lov eller anmälan - Du skickar in ansökan om lov eller anmälan

Bygglovspliktiga åtgärder granskas av bygglovhandläggaren och beslutas av bygglovhandläggare eller av byggnadsnämnden. Bygglovhandläggaren har tre veckor på sig från att ansökan inkommit att återkoppla i ditt inkomna ärende. Bygglovhandläggaren har enligt lag totalt tio veckor från det datum som ansökan är komplett för att ta ett beslut om bygglov. Beslut om bygglov ska påbörjas inom två år från beslutat datum och avslutas inom fem år för att vara giltigt.

Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Process för bygglov

Klicka på bilden för att öppna bilden i pdf

Tillgänglighetsanpassad processbeskrivning för bygglov

 1. Ansökan - Vi tar emot din ansökan
 2. Granskning - Vi går igenom din ansökan
 3. Bygglovsbeslut - Du får beslut från byggnadsnämnden
 4. Tekniskt samråd - Vi har ett tekniskt samråd med alla aktörerna i ditt projekt
 5. Startbesked - Du får beslut om att börja bygga
 6. Arbetsplatsbesök - Vi besöker ditt bygge
 7. Slutsamråd - Vi besöker ditt färdigställda bygge
 8. Slutbesked - Du får beslut om att byggnationen är färdig

Schaktning eller fyllning kan kräva marklov inom ett område med detaljplan. Marklov kan även krävas för trädfälldung, skogsplantering och markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet om kommunen har infört en sådan bestämmelse i en detaljplan. Om du önskar förändra befintliga marken +/- 0,5m eller mer kräver åtgärden marklov.

Bygglovhandläggaren har enligt lag totalt tio veckor från det datum som ansökan är komplett för att ta ett beslut om marklov. Beslut om bygglov ska påbörjas inom två år från beslutat datum och avslutas inom fem år för att vara giltigt.

Är du osäker på om din åtgärd kräver marklov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader. Utanför områden med detaljplan krävs det inte rivningslov, men det kan kräva en anmälan till byggnadsnämnden. Vissa byggnader kräver varken rivningslov eller anmälan om de är bygglov- och anmälnings befriade att uppföra.

Att flytta en byggnad från en plats till en annan innebär att byggnaden rivs. I dessa fall krävs både rivningslov på den gamla platsen och bygglov på den nya platsen.

Bygglovhandläggaren har enligt lag totalt tio veckor från det datum som ansökan är komplett för att ta ett beslut om marklov. Beslut om bygglov ska påbörjas inom två år från beslutat datum och avslutas inom fem år för att vara giltigt.

Är du osäker på om din åtgärd kräver rivningslov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planerar du att bygga något av tillfällig karaktär och som ska pågå under en begränsad tid kan du söka ett tidsbegränsat lov. Du kan få ett tidsbegränsat lov även när det inte går att uppfylla alla förutsättningar för ett permanent bygglov.

Tidsbegränsade bygglov kan ges om behovet av åtgärden är tillfällig och inte permanent. Om åtgärden är av permanent karaktär ska ett bygglov istället sökas. Ett tidsbegränsat bygglov är giltigt i max 10 år som kan förlängas i max 5 år. När tidsbegränsade bygglovet löpt ut ska åtgärden tas bort och förhållandena på platsen ska återställas till hur det såg ut tidigare. Vid ansökan anges bland annat hur länge du avser att åtgärden ska vara uppställd samt hur du avser återställa marken.

Är du osäker på om din åtgärd kan kräva ett tidsbegränsat bygglov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säsongslov kan sökas för en åtgärd som du vill upprepa på samma plats under två år eller mer under en del av året. Till exempel uteserveringar och glasskiosker som varje år avses monteras upp för sommarsäsongen för att sen monteras ner när säsongen passerat. Lovet avser enbart den tidsperiod som anges vid ansökan vilket innebär att du inte behöver ansöka om nytt bygglov inför varje ny säsong. När det tidsbegränsade bygglovet upphört att gälla ska den tidsbegränsade åtgärden tas bort och platsen återställas enligt inlämnad avvecklingsplan. Ett slutbesked beslutas inte i detta skede. Polistillstånd kan krävas för upplåtelse av allmänna och offentliga platser. För åtgärder som avses placeras på kommunal mark, kontakta Tekniska kontoret för funderingar kring eventuella avtal.

Åtgärden behöver uppfylla följande krav:

 • Vara av tillfällig karaktär
 • Fylla ett tillfälligt behov
 • Uppfylla någon eller några, men inte alla, förutsättdungar för permanent bygglov
 • Inte medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort.
 • Vara återkommande under mer än 2 år.

Är du osäker på om din åtgärd kan kräva säsongslov, vänligen kontakta plan- och byggenheten så hjälper vi dig eller besök Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
13 februari 2024